Apakšprogrammas mērķis:

sniegt profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar invaliditāti un personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Galvenās aktivitātes:

Nr.

Pakalpojums

Mērķa grupa

Pakalpojuma saturs

1.

Profesionālās piemērotības noteikšana

Persona darbspējīgā vecumā, ja tai ir noteikta invaliditāte vai prognozējama invaliditāte

Pirms profesionālās apmācības programmu uzsākšanas Sociālās integrācijas valsts aģentūras (turpmāk – Aģentūra) speciālisti – ārsts, psihiatrs, psihologi, ergoterapeits, fizioterapeits, pedagogi, sociālais pedagogs, sociālais darbinieks, karjeras konsultants veic pretendentu profesionālās piemērotības noteikšanu, kuras laikā tiek noskaidrotas:

- intereses un motivācija mācīties;

- vispārējās spējas un zināšanas;

- prasmes un iemaņas;

- veselības stāvokļa atbilstība izvēlētajai profesijai;

- intelektuālās spējas, kas ļauj prognozēt izglītojamā spējas apgūt mācību vielu;

- cilvēka individuāli psihofizioloģiskās īpašības, to atbilstība izvēlētajai profesijai.

Profesionālās piemērotības noteikšanas laikā pretendenti speciālistu vadībā veic teorētiskus un praktiskus uzdevumus, individuālās un grupas pārrunas, kas ļauj prognozēt spējas uztvert, saprast, apgūt jaunu – gan vispārēju, gan profesijai specifisku – informāciju, kā arī profesionāli svarīgo īpašību (piem., uzmanības noturīguma, precizitātes, pirkstu veiklības, roku spēcīgumu u.c.) izpausmes.
Profesionālās piemērotības noteikšanas laikā par valsts budžeta līdzekļiem, izvērtējot nepieciešamību, tiek nodrošināta:

- dzīvošana dienesta viesnīcā;

- ēdināšana.

Pakalpojuma ietvaros profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojuma speciālisti nodrošina klientu informēšanu, apzināšanu un motivēšanu.

2.

Profesionālā rehabilitācija

Persona darbspējīgā vecumā, ja tai ir noteikta invaliditāte vai prognozējama invaliditāte

Pasākumu kopums, kas nodrošina profesijas apgūšanu atbilstoši personas funkcionālo traucējumu veidam, smaguma pakāpei un iepriekš iegūtās izglītības un kvalifikācijas līmenim.

Aģentūrā – Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un Koledžā var iegūt profesionālo pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību, 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību, kā arī pārkvalificēties tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmās.  Pirms mācībām Aģentūra novērtē personu ar invaliditāti profesionālo piemērotību (skatīt 1. pakalpojumu), ņemot vērā viņu intereses, spējas, iepriekš iegūto izglītību un veselības stāvokli. Profesionālās rehabilitācijas klientiem ir pieejama individuāla sociālā rehabilitācija darbspēju atjaunošanai (ergoterapeita, psihologa, sociālā darbinieka, medicīniskā personāla atbalsts), izvērtējot nepieciešamību, tiek nodrošināta ēdināšana un izmitināšana dienesta viesnīcā. Profesionālās rehabilitācijas klienti Aģentūrā var iegūt “B” kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecību.

3.

Sociālā rehabilitācija (14 vai 21 dienu kursa veidā)

Personas ar funkcionēšanas traucējumiem darbspējīgā vecumā, ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, ČAES avārijas seku rezultātā cietušās personas līdz 18 gadu vecumam, politiski represētās personas, personas ar funkcionāšanas traucējumiem pēc darbspējas vecuma, kuras strādā, kā arī personas ar prognozējamu invaliditāti

Pasākumu kopums, kas palīdz personai iemācīties sadzīvot ar funkcionēšanas traucējumiem, palīdz personām atgriezties darba dzīvē un iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs. Tā ietver individuāla sociālās rehabilitācijas plāna izveidi un realizāciju, izglītošanu vides pielāgotības un palīglīdzekļu lietošanas jomā, lai uzlabotu mobilitāti un patstāvīgas dzīves iemaņas.

Tajā ietilpst ārsta, sociālā darbinieka, fizioterapeita, ergoterapeita, psihologa, uztura speciālista, sociālā rehabilitētāja pakalpojumi (konsultācijas un nodarbības), kā arī fizikālās medicīnas procedūras saskaņā ar individuālo sociālās  rehabilitācijas plānu. Pakalpojuma saņēmējam nodrošināta izmitināšana, ēdināšana, iespējas aktīvai atpūtai, informatīvās lekcijas, medicīniskā uzraudzība rehabilitācijas kursa laikā u.c.

4.

Sociālā rehabilitācija NBS karavīriem

NBS karavīri pēc atgriešanās no starptautiskajām operācijām

Pasākumu kopums, kas vērsts uz sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu NBS karavīriem pēc atgriešanās no starptautiskām operācijām. Tajā ietilpst ārsta, psihologa, fizioterapeita un nepieciešamības gadījumā arī citu speciālistu konsultācijas un nodarbības, kā arī fizikālās medicīnas procedūras saskaņā ar individuāli izstrādātu rehabilitācijas plānu. Pakalpojuma saņēmējam nodrošināta izmitināšana, ēdināšana, iespējas aktīvai atpūtai, medicīniskā uzraudzība rehabilitācijas kursa laikā u.c.

5.

Vieglo automobiļu pielāgošana

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 25. panta pirmajā daļā minētās personas ar ilgstošiem vai nepārejošiem organisma funkciju traucējumiem vai anatomiskiem defektiem

Mērķa grupas īpašumā esošo tehnisko palīglīdzekļu – transportlīdzekļu – novērtēšana un pielāgošana atbilstoši personu funkcionālo traucējumu veidam. Pakalpojums ietver arī apmācību lietot pielāgoto automobili.

Sociālās integrācijas valsts aģentūra koordinē šādu valsts finansēto sociālo pakalpojumu nodrošināšanu:

  1. sociālā rehabilitācija no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem;
  2. sociālā rehabilitācija no psihoaktīvām vielām atkarīgām pilngadīgām personām;
  3. sociālā rehabilitācija cilvēku tirdzniecības upuriem;
  4. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija bērniem (bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem līdz 2 gadu vecumam, bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem līdz 4 gadu vecumam, bērniem ar smagiem garīga rakstura traucējumiem līdz 18 gadu vecumam);
  5. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem;
  6. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija pilngadīgām neredzīgām personām;
  7. sociālā rehabilitācija personām ar funkcionēšanas traucējumiem darbspējīgā vecumā, personām ar funkcionēšanas traucējumiem pēc darbspējas vecuma, kuras strādā, kā arī personām ar prognozējamu invaliditāti, politiski represētām personām, ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un ČAES avārijas seku rezultātā cietušām personām līdz 18 gadu vecumam.

Apakšprogrammas izpildītājs: Sociālās integrācijas valsts aģentūra.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Personām ar prognozējamu invaliditāti un personām ar invaliditāti sociālās aizsardzības pasākumu veikšanai nepieciešamajiem speciālistiem nodrošinātas profesionālās izglītības iespējas speciāli pielāgotā vidē

Personas ar prognozējamu invaliditāti un invaliditāti, kurām noteikta pro­fesionālā piemērotība (skaits)

155

350

350

350

400

Personas ar prognozējamu invaliditāti un invaliditāti, kuras saņēmušas profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu (skaits)

221

250

250

250

280

Personas, kuras studējušas profesijās, kuras nepieciešamas personu ar invaliditāti sociālās aizsardzības pasākumu veikšanai (surdotulki) (skaits)

12

10

10

10

10

Personu īpatsvars, kuras pēc profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas iekārtojušās darbā (%)

51,0

30,0

 35,0

 40,0

50,0

Personām ar prognozējamu invaliditāti un invaliditāti uzlabotas mobilitātes iespējas

Pielāgotie automobiļi (skaits)

28

30

30

30

30

Noteiktām personu mērķa grupām nodrošināta sociālā rehabilitācija

Sociāli rehabilitētās personas ar funkcionēšanas traucējumiem darbspējas vecumā, pēc darbspējas vecuma, kuras strādā, ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, ČAES avārijas seku rezultātā cietušās personas, politiski represētās personas un personas ar prognozējamu invaliditāti (skaits)

2 208

4 323

 3 500

3 800

3 800

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmušo personu īpatsvars pakalpojumu pieprasījušo personu (kuras minētas 1.rādītājā) kopskaitā (%)

33,6

34,0

34,0

35,0

35,0

Sociāli rehabilitētie NBS karavīri pēc atgriešanās no starptautiskajām operācijām (skaits)

14

159

139

 139

139

Efektīva un klientorientēta Sociālās integrācijas valsts aģentūras darbība

Personu ar funkcionēšanas traucējumiem īpatsvars sociāli rehabilitēto personu skaitā, kurām funkcionēšanas spējas uzlabotas atbilstoši Bartela indeksam līdz 30% (līdz trīs Bartela punktiem (ieskaitot)) (%)

0,3

25,0

25,0

25,0

25,0

Personu ar funkcionēšanas traucējumiem īpatsvars sociāli rehabilitēto personu skaitā, kurām funkcionālās spējas atbilstoši Bartela indeksam saglabātas esošajā līmenī (%)

95,6

70,0

75,0

75,0

75,0

Personu, kas apmierinātas ar profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu, īpatsvars respondentu skaitā (%)

92,6

85,0

90,0

90,0

90,0

Personu, kas apmierinātas ar sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, īpatsvars respondentu skaitā (%)

99,5

95,0

98,0

98,0

98,0

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

5 461 334

6 122 034

6 211 329

6 231 908

6 231 908

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

660 700

89 295

20 579

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

12,1

1,5

0,3

-

Atlīdzība, euro

3 518 061

4 172 685

4 264 568

4 285 147

4 285 147

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

221,9

244

244

244

244

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

1 101,7

1 178,2

1 202,1

1 202,1

1 202,1

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

5 249

6 180

6 180

6 180

6 180

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

40,3

43,4

43,4

43,4

43,4

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

1 197,6

1 376,1

1 418,5

1 458

1 458

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

41

44

44

44

44

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

1 177,1

1 357,3

1 399,2

1 438,1

1 438,1

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

8 017

97 312

89 295

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

72 041

72 041

Prioritārā pasākuma “Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana” īstenošana (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts)

-

10 291

10 291

Prioritārā pasākuma “Stipendijas apmēra un skaita palielināšana” īstenošana atbilstoši MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punktam (stipendiju apmēra palielināšana līdz 140 euro mēnesī)

-

2 023

2 023

Prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana”  īstenošana (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts)

-

59 727

59 727

Vienreizēji pasākumi

2 477

-

-2 477

Izdevumu samazinājums stipendijām pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) studijām, lai mazinātu Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz izglītības nozari 2021. gadā, ņemot vērā, ka finansējums tika piešķirts vienam gadam (MK 2.09.2020. sēdes prot. Nr.51 55.§ 2.punkts)

2 477

-

-2 477

Ilgtermiņa saistības

5 500

5 500

-

Dalības maksas nodrošināšana starptautiskajā organizācijā “Eiropas rehabilitācijas platforma”

5 500

5 500

-

Citas izmaiņas

40

19 771

19 731

Izdevumu palielinājums 2021.-2023. gada prioritārā pasākuma “Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana pirmskolas izglītībā, vispārējā izglītībā, profesionālajā izglītībā, profesionālajā ievirzē un interešu izglītībā” īstenošanai (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 3.punkts)

-

11 808

11 808

Izdevumu samazinājums, ņemot vērā izmaiņas NBS karavīru sociālās rehabilitācijas pakalpojumu cenās un plānotajā rehabilitējamo NBS karavīru skaitā pēc atgriešanās no starptautiskajām operācijām, samazinoties saņemtajiem  transferta ieņēmumiem no Aizsardzības ministrijas

40

-

-40

Izdevumu palielinājums sociālās rehabilitācijas pakalpojumu īstenošanai Iekšlietu ministrijas Iekšējās drošības biroja amatpersonām ar speciālām dienesta pakāpēm, saņemot transferta pārskaitījumu no Iekšlietu ministrijas

-

7 963

7 963