Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu.

Galvenās aktivitātes:

 1. veikt prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīzi, tajā skaitā:
  • izvērtēt personu funkcionēšanas ierobežojuma pakāpi;
  • noteikt prognozējamu invaliditāti, invaliditāti un darbspēju zaudējumu procentos;
  • izvērtēt medicīniskās indikācijas un sniegt normatīvajos aktos noteiktos atzinumus valsts atbalsta pasākumu saņemšanai;
 2. izgatavot un izsniegt invaliditāti apliecinošu dokumentu (invaliditātes apliecību);
 3. uzturēt invaliditātes informatīvo sistēmu;
 4. konsultēt fiziskās un juridiskās personas invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas jautājumos.

Apakšprogrammas izpildītājs: Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk – VDEĀVK).

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gada (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nodrošināta uz personas funkcionēšanas spēju un to ierobežojuma izvērtēšanas kritērijiem balstīta prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīze

Saņemtie iesniegumi invaliditātes ekspertīzei (skaits)

66 709

72000

70000

70 000

70 000

Pirmreizējās invaliditātes ekspertīze, (skaits)1

25 820

17 500

25 000

25 000

25 000

Atkārtotās invaliditātes ekspertīze, (skaits) 1

43 781

38 000

43 000

43 000

43 000

Izsniegti atzinumi (skaits)3

44 628

35 000

-

-

-

Pieņemtie lēmumi (skaits)2, t.sk.:

-

-

120 000

120 000

120 000

lēmumi par invaliditāti (skaits)2

-

-

72 950

72 950

72 950

lēmumi par prognozējamo invaliditāti (skaits)2

-

-

50

50

50

citi ar invaliditāti saistītie lēmumi (atzinumi) 2

-

-

47 000

47 000

47 000

Izvērtētas un sagatavotas E-veidlapas saskaņā ar Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu (skaits)4

625

800

-

-

-

Izvērtētas un sagatavotas veidlapas sais­tībā ar starpvalstu (Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Repub­likas) līgumu izpildi (skaits)4

269

320

-

-

-

Izsniegtas invaliditātes apliecības (skaits)5

67 155

65 000

-

-

-

Pārējie pakalpojumi (skaits) 2, t.sk.:

-

-

67 930

67 930

67930

izsniegtas invaliditātes apliecības (skaits) 2

-

-

67 000

67 000

67 000

pakalpojumi saskaņā ar Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu (ES) vai starpvalstu līgumiem (Krievija, Baltkrievija), (skaits) 2

-

-

930

930

930

Efektīva un klientorientēta Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas darbība

Iesnieguma par invaliditātes ekspertīzi vidējais izskatīšanas ilgums (dienas)

32,87

30

30

28

28

Elektroniski saņemto iesniegumu invaliditātes ekspertīzei skaits un īpatsvars no kopējā iesniegumu skaita (skaits/%)6

526/0,8%

750/1,1%

-

-

-

Elektroniski saņemto iesniegumu invaliditātes ekspertīzei un invaliditātes ekspertīzes lēmumu apstrīdēšanas iesniegumu īpatsvars no kopējā iesniegumu skaita (%)2

-

-

2,0

2,0

2,0

Sertificētu ārstu apmācība prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīzes veikšanai VDEĀVK (personu skaits gadā)

9

2

2

2

2

 

Piezīmes.

1 Rādītāja nosaukums ar 2020.gadu tiek redakcionāli precizēts (būtība nemainās).

2 Rādītāju uzsāk mērīt ar 2020.gadu.

3 Sākot ar 2020.gadu rādītājs iekļauts kā rādītāja “Pieņemtie lēmumi (skaits)” apakšrādītājs “Citi ar invaliditāti saistītie lēmumi (atzinumi)”.

4 Sākot ar 2020.gadu rādītājs iekļauts kā rādītāja “Pārējie pakalpojumi (skaits)” apakšrādītājs “Pakalpojumi saskaņā ar Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu (ES) vai starpvalstu līgumiem (Krievija, Baltkrievija)”.

5 Sākot ar 2020.gadu rādītājs iekļauts kā rādītāja “Pārējie pakalpojumi (skaits)” apakšrādītājs “Izsniegtas invaliditātes apliecības (skaits)”.

6Sākot ar 2020.gadu rādītājam tiek mainīta uzskaites metodika.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2607 546

2624 616

2757 188

2624 616

2624 616

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

17 070

132 572

-132 572

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,7

5,1

-4,8

-

Atlīdzība, euro

2165 882

2227 774

2360 346

2227 774

2227 774

Vidējais amata vietu skaits gadā

106,8

118,3

117,71

117,7

117,7

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1667,8

1569,3

1671,2

1577,3

1577,3

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

28479

-

-

-

-

Piezīmes.

1 2020.-2022.gadā ik gadu veiktas izmaņas amata vietu skaitā, pārskatot pakalpojuma sniegšanas procesus un samazinot 0,6 amata vietas (finansējumu novirzotVDEĀVKnodarbināto atalgojuma palielināšanai), nodrošinot Valsts pārvaldes reformu plāna 2020.gadam ieviešanu.

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

132 572

132 572

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

132 572

132 572

Prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošana atbilstoši priekšlikumam Nr.104 un Nr.58 2.lasījumam

-

132 572

132 572