Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu.

Galvenās aktivitātes:

 1. veikt prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīzi, tajā skaitā:
  • izvērtēt personu funkcionēšanas ierobežojuma pakāpi;
  • noteikt prognozējamu invaliditāti, invaliditāti un darbspēju zaudējumu procentos;
  • izvērtēt medicīniskās indikācijas un sniegt normatīvajos aktos noteiktos atzinumus valsts atbalsta pasākumu saņemšanai;
 2. izgatavot un izsniegt invaliditāti apliecinošu dokumentu (invaliditātes apliecību);
 3. uzturēt invaliditātes informatīvo sistēmu un sagatavot statistiskos pārskatus;
 4. konsultēt fiziskās un juridiskās personas invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas jautājumos.

 

Apakšprogrammas izpildītājs: Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk – VDEĀVK).

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada  plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināta uz personas funkcionēšanas spēju un to ierobežojuma izvērtēšanas kritērijiem balstīta prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīze

1. Saņemtie iesniegumi invaliditātes ekspertīzei (skaits)

68 489

71 000

72 000

72 000

72 000

2. Personas, kurām veikta pirmreizējās invaliditātes ekspertīze, (skaits) 28

23 929

17 500

17 500

17 000

17 000

3. Personas, kurām veikta atkārtotās invaliditātes ekspertīze, (skaits) 28

50 102

38 000

38 000

38 000

38 000

4. Izsniegti atzinumi (skaits) 28

41 783

35 000

35 000

35 000

35 000

5. Izvērtētas un sagatavotas E-veidlapas saskaņā ar Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu (skaits) 28

796

800

800

800

800

6. Izvērtētas un sagatavotas veidlapas sais­tībā ar starpvalstu (Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Repub­likas) līgumu izpildi (skaits) 28

313

320

320

320

320

7. Izsniegtas invaliditātes apliecības (skaits)

69 307

60 000

65 000

65 000

65 000

Efektīva un klientorientēta Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas darbība

Iesnieguma par invaliditātes ekspertīzi vidējais izskatīšanas ilgums (dienas)

31,3

30

30

30

28

Elektroniski saņem­to iesniegumu invali­ditātes ekspertīzei skaits un īpatsvars no kopējā iesniegumu skaita (skaits/%)

338/0,5%

750/1,1%

750/1,1%

750/1,1%

750/1,1%

Sertificētu ārstu apmācība prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīzes veikšanai VDEĀVK (personu skaits gadā)

3

2

2

2

2

28No 2019.gada tiek uzskaitīti kā pastāvīgi rādītāji.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

2 107 720

2 230 909

2 624 616

2 624 616

2 624 616

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

123 189

393 707

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5,8

17,6

-

-

Atlīdzība, euro

1 631 047

1 834 067

2 227 774

2 227 774

2 227 774

Vidējais amata vietu skaits gadā

106,3

118,3

118,3

118,3

118,3

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 250,9

1 290,2

1 569,3

1 569,3

1 569,3

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

35 437

2 482

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

393 707

393 707

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

393 707

393 707

Atlīdzības palielinājums ārstniecības personām, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 5.decembra sēdes protokola Nr.60 30.§ 3.3.3.apakšpunktam

-

212 319

212 319

Atlīdzības palielinājums ārstniecības personām atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra sēdes protokola Nr.60 88.§ 6.3.4.apakšpunktam

-

181 388

181 388