Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu.

Galvenās aktivitātes:

 1. veikt prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīzi, tajā skaitā:
  • izvērtēt personu funkcionēšanas ierobežojuma pakāpi;
  • noteikt prognozējamu invaliditāti, invaliditāti un darbspēju zaudējumu procentos;
  • noteikt prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma cēloni un termiņu;
  • izvērtēt medicīniskās indikācijas un sniegt normatīvajos aktos noteiktos atzinumus valsts atbalsta pasākumu saņemšanai;
  • apstiprināt individuālo rehabilitācijas plānu personām ar prognozējamu invaliditāti un sniegt pašvaldību sociālajiem dienestiem ieteikumus attiecībā uz individuālo rehabilitācijas plānu personām ar invaliditāti;
 2. izgatavot un izsniegt invaliditāti apliecinošu dokumentu (invaliditātes apliecību);
 3. uzturēt invaliditātes informatīvo sistēmu un sagatavot statistiskos pārskatus;
 4. konsultēt fiziskās un juridiskās personas invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas jautājumos.

Apakšprogrammas izpildītājs: Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk – VDEĀVK).

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada  plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošināta uz personas funkcionēšanas spēju un to ierobežojuma izvērtēšanas kritērijiem balstīta prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīze

1. Saņemtie iesniegumi invaliditātes ekspertīzei (skaits)*

-

70 000

71 000

72 000

72 000

2. Personām sniegtie pakalpojumi kopā (izņemot invaliditātes apliecības)*, t.sk.:

-

93 000

93 000

93 000

93 000

2.1. personas, kurām veikta prognozējamas invaliditātes ekspertīze, (skaits)*

-

150

150

150

150

2.2. personas, kurām veikta pirmreizējās invaliditātes ekspertīze, (skaits)*

-

17 500

17 500

17 500

17 000

2.3. personas, kurām veikta atkārtotās invaliditātes ekspertīze, (skaits)*

-

38 000

38 000

38 000

38 000

2.4. izsniegti atzinumi (skaits)*

-

35 000

35 000

30 000

30 000

2.5. izvērtētas un sagatavotas E-veidlapas saskaņā ar Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu (skaits)

662

800

800

800

800

2.6. izvērtētas un sagatavotas veidlapas sais­tībā ar starpvalstu (Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Repub­likas) līgumu izpildi (skaits)

299

320

320

320

320

3. Izsniegtas invaliditātes apliecības (skaits)

64 593

62 000

60 000

60 000

60 000

Efektīva un klientorientēta Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas darbība

Iesnieguma par invaliditātes ekspertīzi vidējais izskatīšanas ilgums (dienas)*

-

30

30

30

30

Elektroniski saņem­to iesniegumu invali­ditātes ekspertīzei skaits un īpatsvars no kopējā iesniegumu skaita (skaits/%)

341/0.5%

750/1,1%

750/1,1%

750/1,1%

750/1,1%

Ārstu apmācība prognozējamas invaliditātes un invaliditātes jautājumos darbam Valsts komisijā (personu skaits gadā)

17

-

-

-

-

Sertificētu ārstu apmācība prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīzes veikšanai VDEĀVK (personu skaits gadā)

-

2

2

2

2

Rādītāju uzsāk mērīt ar 2017.gadu.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 933 895

1 775 461

2 230 909

2 230 909

2 230 909

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-158 434

455 448

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-8,2

25,7

-

-

Atlīdzība, euro

1 494 655

1 378 619

1 834 067

1 834 067

1 834 067

Vidējais amata vietu skaits gadā

104,3

118,3

118,3

118,3

118,3

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 165,1

969,9

1 290,2

1 290,2

1 290,2

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

36 379

1 759

2 482

2 482

2 482

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

455 448

455 448

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

400 000

400 000

Prioritārā pasākuma “Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas administratīvās kapacitātes stiprināšana” īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra  sēdes protokola Nr.45 53.§ 9.punktam

-

400 000

400 000

Citas izmaiņas

-

55 448

55 448

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.40 43.§ 8.punktam

-

55 448

55 448