Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu.

Galvenās aktivitātes:

 1. veikt prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīzi, tajā skaitā:
  • izvērtēt personu funkcionēšanas ierobežojuma pakāpi;
  • noteikt prognozējamu invaliditāti, invaliditāti un darbspēju zaudējumu procentos;
  • noteikt prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma cēloni un termiņu;
  • izvērtēt medicīniskās indikācijas un sniegt normatīvajos aktos noteiktos atzinumus valsts atbalsta pasākumu saņemšanai;
  • apstiprināt individuālo rehabilitācijas plānu personām ar prognozējamu invaliditāti un sniegt pašvaldību sociālajiem dienestiem ieteikumus attiecībā uz individuālo rehabilitācijas plānu personām ar invaliditāti;
 2. izgatavot un izsniegt invaliditāti apliecinošu dokumentu (invaliditātes apliecību);
 3. uzturēt invaliditātes informatīvo sistēmu un sagatavot statistiskos pārskatus;
 4. konsultēt fiziskās un juridiskās personas invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas jautājumos.

Apakšprogrammas izpildītājs: Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk - VDEĀVK).

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināta uz personas funkcionēšanas spēju un to ierobežojuma izvērtēšanas kritērijiem balstīta prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīze

1. Saņemtie iesniegumi invaliditātes ekspertīzei (skaits)*

-

-

70 000

71 000

72 000

2. Personām sniegtie pakalpojumi kopā (izņemot invaliditātes apliecības)*, t.sk.:

-

-

93 000

93 000

93 000

2.1. personas, kurām veikta prognozējamas invaliditātes ekspertīze, (skaits)*

-

-

150

150

150

2.2. personas, kurām veikta pirmreizējās invaliditātes ekspertīze, (skaits)*

-

-

17 500

17 500

17 500

2.3. personas, kurām veikta atkārtotās invaliditātes ekspertīze, (skaits)*

-

-

38 000

38 000

38 000

2.4. izsniegti atzinumi (skaits)*

-

-

35 000

35 000

30 000

2.5. izvērtētas un sagatavotas E-veidlapas saskaņā ar Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu (skaits)

790

800

800

800

800

2.6. izvērtētas un sagatavotas veidlapas sais­tībā ar starpvalstu (Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Repub­likas) līgumu izpildi (skaits)

228

310

320

320

320

3. Izsniegtas invaliditātes apliecības (skaits)

62 072

66 000

62 000

60 000

60 000

Efektīva un klientorientēta Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas darbība

Iesnieguma par invaliditātes ekspertīzi vidējais izskatīšanas ilgums (dienas)*

-

-

30

30

30

Elektroniski saņem­to iesniegumu invali­ditātes ekspertīzei skaits un īpatsvars no kopējā iesniegumu skaita (skaits/%)

441/0,8%

750/1,5%

750/1,1%

750/1,1%

750/1,1%

Ārstu apmācība prognozējamas invaliditātes un invaliditātes jautājumos darbam Valsts komisijā (personu skaits gadā)**

-

17

-

-

-

Sertificētu ārstu apmācība prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīzes veikšanai VDEĀVK (personu skaits gadā)

-

-

2

2

2

Rādītāju uzsāk mērīt ar 2017.gadu.

**Ar 2017.gadu rādītājam mainīts nosaukums, nemainot būtību.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada  plāns

2019. gada  plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 811 566

1 769 724

1 775 461

1 775 461

1 775 461

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-41 842

5 737

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-2,3

0,3

-

-

Atlīdzība, euro

1 411 456

1 358 327

1 378 619

1 378 619

1 378 619

Vidējais amata vietu skaits gadā

103

118,3

118,3

118,3

118,3

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 126,2

955,6

969,9

969,9

969,9

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

19 448

1 759

1 759

1 759

1 759

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

68 563

74 300

5 737

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

27 292

27 292

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta sēdes protokola Nr.41 5.§ 22.punktam

-

20 292

20 292

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokola Nr.40 59.§ 2.punktam (ERAF projekta „Vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un centralizētas IKT infrastruktūras attīstība” rezultāta uzturēšanai)

-

7 000

7 000

Citas izmaiņas

68 563

47 008

-21 555

ERAF projekta „Vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un centralizētas IKT infrastruktūras attīstība” ietvaros iegādātās lietvedības sistēmas uzturēšana

-

8 470

8 470

ERAF projekta "VDEĀVK infrastruktūras pilnveidošana un zinātniski tehniskās bāzes nodrošināšana darbspēju un funkcionālo traucējumu izvērtēšanai" ietvaros iegādāto tehnoloģisko iekārtu darbības nodrošināšana – rindu sistēmas printera nodrošināšana ar termolenti (304 euro), invalīdu apliecību drukas printeru apkalpošanas izdevumu nodrošināšana pēc garantijas laika (2 686 euro) un invalīdu apliecību izgatavošanas procesā tehnisko materiālu zudumu novēršana (1 003 euro)

-

3 993

3 993

Izdevumu samazinājums ārstu-ekspertu apmācību nodrošināšanai atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta sēdes protokola Nr.42 3.§ 6.14.2.apakšpunktam

30 000

-

-30 000

Izdevumu samazinājums ERAF projekta „VDEĀVK infrastruktūras pilnveidošana un zinātniski tehniskās bāzes nodrošināšana darbspēju un funkcionālo traucējumu izvērtēšanai” aktivitātes „Invalīdu apliecību izgatavošanas iekārtu un programmatūras iegāde un uzstādīšana” ietvaros iegādātās tehnoloģiskās iekārtas uzturēšanai (jauna parauga invalīda apliecības izgatavošanai)

38 563

-

-38 563

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

34 545

34 545

Izdevumu pārdale no apakšprogrammas 07.01.00 “Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana”, lai nodrošinātu iestādes darbību un materiāltehnisko bāzi (pasta pakalpojumi) atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta sēdes protokola Nr.41, 5.§ 19.punktam

-

34 545

34 545