Apakšprogrammas mērķis:

            nodrošināt prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu.

Galvenās aktivitātes:

  1. veikt prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīzi, tajā skaitā:
    • izvērtēt personu funkcionēšanas ierobežojuma pakāpi;
    • noteikt prognozējamu invaliditāti, invaliditāti un darbspēju zaudējumu procentos;
    • izvērtēt medicīniskās indikācijas un sniegt normatīvajos aktos noteiktos atzinumus valsts atbalsta pasākumu saņemšanai;
  2. izgatavot un izsniegt invaliditāti apliecinošu dokumentu (invaliditātes apliecību);
  3. uzturēt invaliditātes informatīvo sistēmu;
  4. konsultēt fiziskās un juridiskās personas invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas jautājumos.

Apakšprogrammas izpildītājs: Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk – VDEĀVK).

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Nodrošināta uz personas funkcionēšanas spēju un to ierobežojuma izvērtēšanas kritērijiem balstīta prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīze

Saņemtie iesniegumi invaliditātes ekspertīzei (skaits)

70 271

70 000

70 000

70 000

70 000

Pirmreizējās invaliditātes ekspertīze (skaits)

24 307

25 000

25 000

25 000

25 000

Atkārtotās invaliditātes ekspertīze, (skaits)

41 829

43 000

43 000

43 000

43 000

Pieņemtie lēmumi (skaits)1, t.sk.:

-

120 000

120 000

120 000

120 000

lēmumi par invaliditāti (skaits)

-

72 950

72 950

72 950

73 000

lēmumi par prognozējamo invaliditāti (skaits)2

-

50

50

50

-

citi ar invaliditāti saistītie lēmumi (atzinumi), (skaits)

-

47 000

47 000

47 000

47 000

Pārējie pakalpojumi (skaits), t.sk.:

66 581

67 930

67 930

67 930

67 930

izsniegtas invaliditātes apliecības (skaits)  

66 581

67 000

67 000

67 000

67 000

pakalpojumi saskaņā ar Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu (ES) vai starpvalstu līgumiem (Krievija, Baltkrievija), (skaits)1

-

930

930

930

930

Efektīva un klientorientēta Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas darbība

Iesnieguma par invaliditātes ekspertīzi vidējais izskatīšanas ilgums (dienas)

29

30

28

28

28

Elektroniski saņemto iesniegumu invaliditātes ekspertīzei  un invaliditātes ekspertīzes lēmumu apstrīdēšanas iesniegumu īpatsvars no kopējā iesniegumu skaita (%)1

-

2,0

2,0

2,0

2,0

Apmācīti sertificēti ārsti, t.sk. rezidenti un ārsti eksperti, prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīzes veikšanai Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā (personu skaits gadā)3

9

2

7

7

6

Piezīmes.
1 Rādītāju uzsāka mērīt ar 2020. gadu.
2 Rādītāju sākot ar 2023. gadu neplāno, jo tiek plānots atteikties no prognozējamās invaliditātes statusa noteikšanas, ņemot vērā, ka ārstējošais ārsts  nozīmē pacienta ārstēšanas un rehabilitācijas pasākumus.
3 Rādītāja nosaukums ar 2021. gadu redakcionāli precizēts (būtība nemainās).

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2 773 477

2 757 188

3 116 981

3 116 981

3 116 981

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-16 289

359 793

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-0,6

13,0

-

-

Atlīdzība, euro

2 330 305

2 360 346

2 720 139

2 720 139

2 720 139

Vidējais amata vietu skaits gadā

105,9

117,7

116,71

116,71

116,71

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 820,4

1 671,2

1 942,4

1 942,4

1 942,4

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

16 937

-

-

-

-

Piezīmes.
1 2021. - 2023. gadā ik gadu, pārskatot pakalpojuma sniegšanas procesus, samazināta 1 amata vieta (finansējumu novirzot VDEĀVK nodarbināto atalgojuma palielināšanai), nodrošinot Valsts pārvaldes reformu plāna 2020. gadam ieviešanu.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

141 548

501 341

359 793

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

501 341

501 341

Prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana”  īstenošana (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 3.punkts)

-

501 341

501 341

Citas izmaiņas

141 548

-

-141 548

Samazināti izdevumi saskaņā ar Ministru kabineta MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)

8 976

-

-8 976

Izdevumu samazinājums 2020. gada prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanai, ņemot vērā, ka likumā “Par valsts budžetu 2020. gadam” 2.lasījumā Saeimā finansējums tika piešķirts vienam gadam

132 572

-

-132 572