Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu.

Galvenās aktivitātes:

  1. veikt prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīzi, tajā skaitā:
    • izvērtēt personu funkcionēšanas ierobežojuma pakāpi;
    • noteikt prognozējamu invaliditāti, invaliditāti un darbspēju zaudējumu procentos;
    • izvērtēt medicīniskās indikācijas un sniegt normatīvajos aktos noteiktos atzinumus valsts atbalsta pasākumu saņemšanai;
  2. izgatavot un izsniegt invaliditāti apliecinošu dokumentu (invaliditātes apliecību);
  3. uzturēt invaliditātes informatīvo sistēmu;
  4. konsultēt fiziskās un juridiskās personas invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas jautājumos.

Apakšprogrammas izpildītājs: VDEĀVK.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināta uz personas funkcionēšanas spēju un to ierobežojuma izvērtēšanas kritērijiem balstīta prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīze

Saņemtie iesniegumi invaliditātes ekspertīzei (skaits)

66 937

70 000

70 000

70 000

70 000

Pirmreizējās invaliditātes ekspertīze (skaits)

27 399

25 000

25 000

25 000

25 000

Atkārtotās invaliditātes ekspertīze (skaits)

37 914

43 000

43 000

43 000

43 000

Pieņemtie lēmumi (skaits), t.sk.:

133 276

120 000

110 000

110 000

110 000

lēmumi par invaliditāti (skaits)

80 945

72 950

72 950

73 000

73 000

lēmumi par prognozējamo invaliditāti (skaits)

35

50

50

50

50

citi ar invaliditāti saistītie lēmumi (atzinumi) (skaits)

52 296

47 000

37 000

37 000

37 000

Pārējie pakalpojumi (skaits), t.sk.:

63 714

67 930

65 930

65 930

65 930

izsniegtas invaliditātes apliecības (skaits)

62 706

67 000

65 000

65 000

65 000

pakalpojumi saskaņā ar Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu (ES) vai starpvalstu līgumiem (Krievija, Baltkrievija) (skaits)

1 008

930

930

930

930

Efektīva un klientorientēta VDEĀVK darbība

Iesnieguma par invaliditātes ekspertīzi vidējais izskatīšanas ilgums (dienas)

24,2

28

28

26

25

Elektroniski saņemto iesniegumu invaliditātes ekspertīzei  un invaliditātes ekspertīzes lēmumu apstrīdēšanas iesniegumu īpatsvars no kopējā iesniegumu skaita (%)

5,3

2,0

3,0

3,5

4,0

Apmācīti sertificēti ārsti, t.sk. rezidenti un ārsti eksperti, prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīzes veikšanai VDEĀVK (skaits)

7

7

6

6

6

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2 854 685

3 116 981

3 197 140

3 197 140

3 197 140

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

262 296

80 159

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

9,2

2,6

-

-

Atlīdzība, euro

2 458 532

2 720 139

2 800 298

2 800 298

2 800 298

Vidējais amata vietu skaits gadā

108,6

116,7

119,21

119,21

119,21

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 874,3

1 942,4

1 957,7

1 957,7

1 957,7

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

15 936

-

-

-

-

Piezīmes.

1 Palielinātas 2,5 ārstu ekspertu amata vietas, amata vietas pārdalot no apakšprogrammas 05.03.00 “Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās” (nepārdalot finansējumu).

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

80 159

80 159

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

80 159

80 159

Prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana”  īstenošana (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts)

-

80 159

80 159