Apakšprogrammas mērķis:

sniegt atbalstu sociālās jomas biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām (turpmāk – NVO).

Galvenās aktivitātes:

  1. finansējuma nodrošināšana labklājības jomas NVO pasākumu īstenošanai;
  2. finansējuma nodrošinājums NVO, kas sniedz kvalitatīvu ekspertīzi nozares politikas plānošanai, stiprina sabiedrības savstarpējo komunikāciju un izpratni par labklājības jomas jautājumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: LM.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

 Nodrošināts atbalsts labklājības jomas NVO pasākumu īstenošanai

Atbalstu saņēmušo NVO skaits1

-

-

6

6

6

Piezīmes.
1 Rādītāju uzsāk plānot ar 2021.gadu.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

164 689

165 000

150 000

150 000

150 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

311

-15 000

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,2

-9,1

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

165 000

150 000

-15 000

t. sk.:

Vienreizējie pasākumi

165 000

-

-165 000

Izdevumu samazinājums 2020.  gada prioritārā pasākuma “Atbalsts nevalstiskajām organizācijām” īstenošanai (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 18. punkts), tai skaitā:

165 000

-

-165 000

biedrībai “Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija “SUSTENTO”” aktivitāšu nodrošināšanai

60 000

-

-60 000

nodibinājumam Invalīdu un viņu draugu apvienības “APEIRONS”- aktivitāšu nodrošināšanai

60 000

-

-60 000

biedrībai “Latvijas Pensionāru federācija” - aktivitāšu nodrošināšanai

45 000

-

-45 000

Citas izmaiņas

-

150 000

150 000

Izdevumu palielinājums prioritārā pasākuma “Atbalsts nevalstiskajām organizācijām” īstenošanai, sniedzot atbalstu labklājības nozari pārstāvošajām nevalstiskajām organizācijām, nodrošinot to kā fiskāli neitrālu pasākumu - samazinot izdevumus bezdarbnieka pabalstam speciālā budžeta apakšprogrammā 04.02.00 “Nodarbinātības speciālais budžets” (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 20.2.apakšpunkts)

-

150 000

150 000