Apakšprogrammas mērķis:

  • sniegt atbalstu sociālās jomas biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām (turpmāk – NVO).

Galvenās aktivitātes:

  1. finansējuma nodrošināšana iepriekšējos gados valsts budžeta finansēto NVO pasākumu ilgtspējas nodrošināšanai;
  2. finansējuma nodrošinājums NVO, kas sniedz kvalitatīvu ekspertīzi nozares politikas plānošanai, stiprina sabiedrības savstarpējo komunikāciju un izpratni par labklājības jomas jautājumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Labklājības ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gada (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nodrošināta iepriekšējos gados valsts budžeta finansēto NVO pasākumu ilgtspēja

Atbalstīto NVO skaits

6

3

3

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

318 218

165 000

165 000

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-153 218

-

-165 000

×

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-48,1

-

-100,0

×

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

165 000

165 000

-

t. sk.:

Vienreizējie pasākumi

165 000

165 000

-

Izdevumu samazinājums 2019.gada prioritārā pasākuma “Atbalsts nevalstiskajām organizācijām” īstenošanai, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.februāra sēdes protokola Nr.6 1.§ 3.punktam, tai skaitā:

165 000

-

-165 000

biedrībai “Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija “SUSTENTO”” aktivitāšu nodrošināšanai

60 000

-

-60 000

nodibinājumam Invalīdu un viņu draugu apvienības “APEIRONS”- aktivitāšu nodrošināšanai

60 000

-

-60 000

biedrībai “Latvijas Pensionāru federācija”-aktivitāšu nodrošināšanai

15 000

-

-15 000

atbalstam labklājības jomas NVO

30 000

-

-30 000

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta

programmām (apakšprogrammām)

-

165 000

165 000

Izdevumu palielinājums prioritārā pasākuma “Atbalsts nevalstiskajām organizācijām” īstenošanai, pārdalot līdzekļus no apakšprogrammas 20.02.00 “Izdienas pensijas”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 17.septembra sēdes protokola Nr.42 34.§ 18.punktam, tai skaitā:

-

165 000

165 000

biedrībai “Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija “SUSTENTO””- aktivitāšu turpināšanai

-

60 000

60 000

nodibinājumam Invalīdu un viņu draugu apvienība “APEIRONS”- aktivitāšu turpināšanai

-

60 000

60 000

biedrībai “Latvijas Pensionāru federācija”- aktivitāšu turpināšanai

-

45 000

45 000