Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

06.02.00 Medicīnas vēstures muzejs

Apakšprogrammas mērķis:

  • saglabāt, pētīt, izstrādāt un popularizēt materiālās un nemateriālās liecības, kurām ir vēsturiska, zinātniska un memoriāla nozīme, kā arī ar tām saistītu informāciju par Latvijas un pasaules medicīnas vēsturi, lai veicinātu sabiedrības izglītošanu medicīnas vēstures jomā.

Galvenās aktivitātes:

  1. krāj, dokumentē un saglabā Latvijas un pasaules zinātnisko un kultūrvēsturisko mantojumu medicīnas un farmācijas nozarēs;
  2. pēta, eksponē un popularizē muzeja krājumus;
  3. izglīto un informē sabiedrību par Latvijas un pasaules zinātnisko un kultūrvēsturisko mantojumu medicīnas un farmācijas nozarēs un sabiedrības veselības jomā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Sabiedrības intereses veicināšana par zinātnes un kultūras mantojumu

Iekārtotās izstādes (skaits)

16

17

18

18

18

Muzejpedagoģiskās un izglītojošās programmas (skaits)

21

22

22

23

23

Ekskursijas (skaits)

952

900

900

900

900

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

805 925

775 282

772 809

797 145

797 145

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-30 643

-2 473

24 336

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-3,8

-0,3

3,1

-

Atlīdzība, euro

628 021

623 655

623 655

647 991

647 991

Vidējais amata vietu skaits gadā

77

77

77

77

77

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

677,7

675

675

701,3

701,3

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

1 849

-

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2 473

-

-2 473

t. sk.:

Citas izmaiņas

2 473

-

-2 473

Samazināti izdevumi Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejam Latvijas valsts simtgades pasākumu īstenošanai, atbilstoši MK 13.12.2016. rīkojumam Nr.769, saņemot transferta pārskaitījumu no Kultūras ministrijas

2 473

-

-2 473