Programmas mērķis:

nodrošināt vienota Latvijas valsts tēla koordināciju, atbalstot Latvijas Institūta kā vienota Latvijas valsts tēla koordinējošās institūcijas attīstību.

Galvenās aktivitātes:

 1. sadarbībā ar sadarbības partneriem (valsts, pašvaldību institūcijām, privāto sektoru un NVO) veidot un izplatīt izzinošu, operatīvu un saskaņotu informāciju par Latvijas politiskajiem, ekonomiskajiem un kultūras sasniegumiem:
 • valsts oficiālajā portālā Latvia.eu, tai skaitā vienas pieturas platformā;
 • sociālo tīklu profilos;
 • Latvijas jaunumu vēstkopās angļu valodā ārvalstu vēstniecībām, medijiem un citiem interesentiem;
 • digitālos un audiovizuālos prezentācijas materiālos par Latviju;
 1. nodrošināt:
 • publicitātes kampaņas valstiski svarīgu notikumu kontekstā, tai skaitā žurnālistu vizītes, prezentācijas, video un iespiedmateriāli;
 • dalību/iesaisti valstiskas nozīmes pasākumos ārvalstīs – Latvijas/Baltijas dienas, Latvijas stendi izstādēs, pasaules forumos (piem., Olimpiskās spēles, EXPO);
 • sadarbību ar Latvijas diplomātiskajām pārstāvniecībām un Latvijas diasporas organizācijām kopīgu Latvijas publiskās diplomātijas pasākumu organizēšanā;
 • radošu semināru ciklu Latvijas augstskolās, valsts institūcijās un pašvaldībās par valsts tēla veidošanas jautājumiem;
 1. koordinēt valsts tēla politikas īstenošanu (valsts, pašvaldību institūcijas, privātais sektors un NVO):
 • kopīga starptautisku pasākumu plānošanas kalendāra izveide un uzturēšana www.latvia.eu;
 • dalība dažādu Latvijas tautsaimniecības nozaru/uzņēmumu komunikācijas un mārketinga darba grupās un padomēs, kā arī tiešā mārketinga aktivitāšu sagatavošanā;
 • sadarbība starptautisku komunikācijas kampaņu īstenošanā.

Programmas izpildītājs: Latvijas institūts.
 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Latvijas pozitīva tēla atspoguļojuma nodrošināšana

Sagatavotas aktuālas publikācijas vai informācija svešvalodās (skaits)

240

70

70

70

70

Portāla Latvia.eu apmeklētāju informācijas pieprasījumi (skaits)

190 000

220 000

220 000

220 000

220 000

Portāla Latvia.eu apmeklētāji gadā (skaits)

222 000

190 000

190 000

190 000

190 000

Fotoattēlu pieprasījumi (skaits)

600

700

700

700

700

Latvijas oficiālās Facebook lapas angļu valodā sekotāji (skaits)

126 993

120 000

120 000

123 000

123 000

Latvijas oficiālās Facebook lapas latviešu valodā sekotāji (skaits)

5 330

5 000

5 000

5 500

5 500

Latvijas Institūta apkalpoto žurnālistu skaits (gadā)

19

15

15

25

25

Latvijas Institūta iniciētas publikācijas/pārraides medijos (skaits)

17

30

30

30

30

Organizēti semināri un pasākumi (skaits)

17

20

20

20

20

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

142 577

237 663

179 438

162 234

162 234

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

95 086

-58 225

-17 204

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

66,7

-24,5

-9,6

-

Atlīdzība, euro

71 834

126 563

106 134

106 134

106 134

Vidējais amata vietu skaits gadā

4

4

4

4

4

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 302

2 220

2 211

2 211

2 211

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

9 358

20 000

-

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

58 225

-

-58 225

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

796

-

-796

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)

796

-

-796

Citas izmaiņas

57 429

-

-57 429

Samazināti izdevumi Latvijas valsts simtgades pasākumu īstenošanai, ievērojot 2021.gadam paredzētā finansējuma apmēru

57 000

-

-57 000

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)

429

-

-429