Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

06.01.00 Valsts policija

Apakšprogrammas mērķis:

 • aizsargāt personu un valsts intereses no noziedzīgiem nodarījumiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem, novērst, atklāt un pārtraukt noziedzīgos nodarījumus, pazemināt noziedzības līmeni valstī, garantēt sabiedrībai drošu vidi, kā arī meklēt personas un veikt ekspertīzes un izpētes.

Galvenās aktivitātes:

 1. garantēt personu un sabiedrības drošību;
 2. novērst noziedzīgus nodarījumus un citus likumpārkāpumus;
 3. meklēt personas, kas izdarījušas noziedzīgus nodarījumus;
 4. nodrošināt satiksmes uzraudzību, tai skaitā, nodrošināt ceļu satiksmes drošību;
 5. izmeklēt noziedzīgus nodarījumus;
 6. veikt profilaktisko darbu, lai novērstu nepilngadīgo izdarītos noziedzīgos nodarījumus;
 7. apsargāt un konvojēt aizturētās un apcietinātās personas;
 8. apsargāt ārvalstu un LR diplomātiskās pārstāvniecības, kā arī valsts stratēģiskos objektus;
 9. kontrolēt noteikumu ievērošanu ieroču aprites, apsardzes darbības un detektīvdarbības jomā;
 10. kontrolēt ūdens satiksmes drošības noteikumu ievērošanu iekšējos ūdeņos, kā arī atpūtas kuģu reģistrācijas noteikumu ievērošanu;
 11. veikt nepieciešamās ekspertīzes kriminālprocesu izmeklēšanas nodrošināšanai;
 12. nodrošināt attīstības plānošanas un citas administratīvās funkcijas.

Apakšprogrammas izpildītāji: Valsts policija, Valsts policijas koledža, Nodrošinājuma valsts aģentūra, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Iekšlietu ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Novērsti, atklāti un pārtraukti noziegumi un likumpārkāpumi, veiktas ekspertīzes

Kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīti kriminālprocesi (skaits)

11 092

11 000

10500

10 000

10 000

Sastādīti administratīvie protokoli (skaits)

234 147

270000

270 000

270 000

270 000

Valstī reģistrēti noziedzīgi nodarījumi (skaits)

42 393

42 000

41 000

40 000

40 000

Uzsākti kriminālprocesi (skaits)

39 397

38 000

37 000

36 000

36 000

Pieņemti lēmumi par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu (skaits)

73 476

74 500

74 000

73 500

73 500

Izpildītas ekspertīzes (skaits)

10 853

11 800

11 900

12 000

12 100

Ekspertēti objekti (skaits)

221 635

215 000

190 000

189 000

188 000

Nodrošināta sabiedriskā kārtība un drošība, veikti prevencijas pasākumi

Latvijas teritorijā veiktas kravas un pasažieru autopārvadājumu kontroles (skaits)

11 036

13 550

13 400

13 400

13 400

Publiskie pasākumi, kuros nodrošināta sabiedriskā kārtība un drošība (skaits)

4803

5300

5300

5300

5300

Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu fiksēšana ar VP rīcībā esošajiem fotoradariem (administratīvo protokolu skaits)

84 245

77 940

72 700

70 146

63 131

Profilaktiskie reidi ceļu satiksmes jomā (skaits)

32

25

25

23

23

Preventējamo personu skaits valstī (policijas uzskaite, tiesas vai procesa virzītāju nolēmumi, nepilngadīgās personas, ieroču īpašnieki, mednieki, personas, pret kurām pieņemts lēmums par nošķiršanu, personas, kurām pieņemti tiesas lēmumi par pagaidu aizsardzību pret vardarbību) (skaits)

48 920

50000

50 000

50 000

50 000

Pasākumi nepilngadīgo noziedzības novēršanai un informēšanai par drošības jautājumiem (skaits)

2200

3000

3000

3000

3000

Kontroles pasākumi ieroču aprites un medību noteikumu ievērošanas jomā (skaits)

196

200

200

200

200

Mērķtiecīgas pārbaudes nelegālā alkohola aprites un ar akcīzes nodokli apliekamo preču jomā (skaits)

3804

4000

4000

4000

4000

Resoriskās un profilaktiskās pārbaudes ekonomisko noziegumu novēršanas jomā (izņemot nelegālā alkohola un akcīzes preču jomas) (skaits)

447

400

400

400

400

Elektroniskajā notikumu žurnālā reģistrētie notikumi (skaits)

246 516

247 000

247 000

247 000

247 000

Izglītoti un apmācīti speciālisti un policijas amatpersonas

Speciālisti, kuri apguvuši Valsts policijas koledžas profesionālās pilnveides programmas (skaits)

3560

3500

3500

3500

3500

Speciālisti, kuri ieguvuši 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību Valsts policijas koledžas augstākās izglītības programmā “Policijas darbs” (skaits)

89

98

122

112

134

Speciālisti, kuri apguvuši Valsts policijas koledžas arodizglītības programmu “Policijas darbs” (skaits)

146

150

143

150

150

Speciālisti, kuri apguvuši Valsts policijas koledžas profesionālās pilnveides izglītības programmu “Policijas darba pamati” (skaits)

57

75

50

50

50

Nodarbinātie, kuri piedalījušies profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos Latvijā un ārvalstīs (skaits)

2148

850

900

900

900

Speciālisti, kuri ieguvuši 2.līmeņa profesionālo augstāko izglītību Rīgas Stradiņa universitātē (skaits)

66

-

32

36

34

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

149 958 499

171 903 444

158875 989

156227 586

153939 702

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

21 944 945

-13027 455

-2648 403

-2 287 884

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

14,6

-7,6

-1,7

-1,5

Atlīdzība, euro

120262 885

140 553 462

128110 610

128015 857

127976 653

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

7793

7818

77972

77762

7776

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

1280

14921/1289

13641/1356

13661/1358

13651/1358

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

20 698

6837

5810

15 286

15 286

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

35

35

35

35

35

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

1059

1157

1157

1157

1157

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

45

45

45

45

45

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

904

11261/1094

1080

1080

10901/1080

Piezīmes.

1t.sk. pabalsts pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm.

2020.gadā pārdalīta 21 amata vieta un 2021.gadā 21 amata vieta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam Ugunsdzēsības depo izveides Ādažos nodrošināšanai. Lai nodrošinātu jaunā ugunsdzēsības depo Ādažos darbību no 2022. gada 1. janvāra, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra sēdē (prot. Nr.59, 64.§, 4.2.apakšpunkts) doto uzdevumu: depo darbības nodrošināšanai ieviest papildu amata vietas, nepalielinot kopējo amata vietu skaitu Iekšlietu ministrijas resorā, ar 2020.gada 1.jūliju tiks ieviestas 42 amata vietas (vid. - 21), pārdalot amata vietas no Valsts policijas ilgstoši vakantajiem amatiem.

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

32792 939

19765 484

-13027 455

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

6874 944

6874 944

Palielināti izdevumi prioritārā pasākuma “Atlīdzības palielinājums iekšlietu sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi” īstenošanai, tai skaitā:

-

6 318 038

6 318 038

personāla resursu piesaiste (kadetu atlīdzības palielinājums)

-

515 749

515 749

izmeklētāju mēnešalgas atbilstība rajona prokurora mēnešalgai

-

4 037 893

4 037 893

personāla resursu piesaiste (mēnešalgas palielināšana iztikas minimuma nodrošināšanai)

-

1 764 396

1 764 396

Palielināti izdevumi prioritārā pasākuma “Valsts policijas amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm nodrošināšana ar formas tērpiem” īstenošanai

-

545 726

545 726

Palielināti izdevumi prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanai (atbalstīts Saeimā 2.lasījumā 2019.gada 14.novembrī)

-

11 180

11 180

Vienreizēji pasākumi

851 736

576 898

-274 838

Samazināti izdevumi Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) nodrošināšanai (MK 22.02.2018. rīk.Nr.68)

8944

-

-8944

Samazināti izdevumi Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) nodrošināšanai (MK 21.02.2018. rīk.Nr.62)

8320

-

-8320

Palielināti izdevumi Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) nodrošināšanai (MK 13.05.2019. rīk.Nr.221)

-

45 138

45 138

Palielināti izdevumi Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) nodrošināšanai (MK 06.03.2019. rīk.Nr.103)

-

8944

8944

Ieņēmumu transferta saņemšanai no IZM un atbilstošu izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu finansējumu Valsts policijai XII Latvijas skolu un jaunatnes dziesmu un deju svētku īstenošanai (MK 16.07.2019. prot. Nr.33 79.§ 2.p.)

-

107503

107503

Samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi CSDP 31.01.2018. prot. 6.4.p. noteikto pasākumu apmaksai

183 700

-

-183 700

Samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi CSDP 10.03.2017. prot. 6.1.p. noteikto pasākumu apmaksai

22 500

-

-22 500

Palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi CSDP 28.02.2019. prot. 4.1.p. noteikto pasākumu apmaksai

-

415 313

415 313

Samazināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri daļējai tehnoloģisko iekārtu un mašīnu iegādei

726

-

-726

Samazināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaužu veikšanai un papīra iegādei

2097

-

-2097

Samazināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri Noziedzības novēršanas padomes 2018.gada 26.oktobra sēdē atbalstīto IeM pasākumu īstenošanai

625 449

-

-625 449

Ilgtermiņa saistības

9 732 400

9 257 654

-474 746

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās (starptautiskajai sadarbībai), tajā skaitā:

41 042

41 819

777

Iemaksas ICPO-INTERPOL

29 792

30 569

777

Eiropas tiesu ekspertīžu asociācijā (ENFSI)

3750

3750

0

Dalības maksa Autotransporta tiesībaizsardzības organizāciju konfederācijā (CORTE)

2500

2500

0

Dalības maksa Eiropas ceļu policijas tīklā (TISPOL)

5000

5000

0

Transportlīdzekļu noma

5 644 480

5 583 078

-61 402

Transportlīdzekļu noma ceļu satiksmes uzraudzības uzlabošanai

653 799

666 000

12 201

Ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšana

3 287 929

2 966 757

-321 172

“Twinning proposal” projekts “Nozieguma vietas izmeklēšanas kapacitātes turpmākā attīstība”

105 150

-

-105 150

Citas izmaiņas

22208 803

3055 988

-19152 815

Samazināti izdevumi 2019.gada prioritārā pasākuma "Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laika periodam līdz 2019.gada 31.decembrim īstenošana" īstenošanai (MK 08.02.2019. prot. Nr.6 1.§ 3.p.)

463 084

444 591

-18 493

Palielināti izdevumi 2018.gada prioritārā pasākuma "Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu pamatnostādnēs 2013-2019 paredzēto pasākumu īstenošana" īstenošanai (MK 14.09.2017. prot. Nr.46 3.§ 2.p.)

-

118 461

118 461

Palielināti izdevumi 2018.gada prioritārā pasākuma "Valsts policijas pasākumi kibernoziegumu apkarošanas jomā" īstenošanai (MK 14.09.2017. prot. Nr.46 3.§ 2.p.)

239 279

906 779

667 500

Samazināti izdevumi transportlīdzekļu izpirkšanai pēc nomas termiņa beigām un transportlīdzekļu iegādei (MK 11.08.2016. rīk.Nr.440)

35 435

34 535

-900

Samazināti izdevumi transportlīdzekļu, tehnisko līdzekļu un aprīkojuma iegādes un uzturēšanas izdevumu un citu ar satiksmes uzraudzību saistītu izdevumu segšanai (MK 13.09.2019. rīk.Nr.504)

1 014 053

683 703

-330 350

Samazināti izdevumi sertifikācijas pakalpojumu apmaksai VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (MK 28.08.2018. prot. Nr.40 21.§ 3.1.p.)

5760

5616

-144

Palielināti izdevumi Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētā projekta “Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana” ietvaros renovēto un aprīkoto Valsts policijas objektu noslēguma nosacījumu izpildes prasību nodrošināšanai

8658

10 638

1980

Samazināti izdevumi pabalsta pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem izmaksai IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25.p. ceturtā daļa)

20 054 253

708 397

-19 345 856

Samazināti izdevumi, kas tika piešķirti kontrolšāvienu ar vītņstobra šaujamieroci izdarīšanai un valsts nodevas par kontrolšāviena ar vītņstobra šaujamieroci izdarīšanu administrēšanai (atbalstīts Saeimā 2.lasījumā 2019.gada 14.novembrī)

354 250

-

-354 250

Palielināti izdevumi Valsts policijai nepiederošu transportlīdzekļu evakuācijai un vardarbīgā nāvē cietušo personu transportēšanai, kā arī, lai nodrošinātu izdevumu, kas saistīti ar sakaru virsnieka Lielbritānijā darba telpu nomas sadārdzinājumu un bērnu pirmsskolas un skolas mācību maksas segšanu (atbalstīts Saeimā 2.lasījumā 2019.gada 14.novembrī)

-

122 030

122 030

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām(apakšprogrammām)

34 031

21 238

-12 793

Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 38.05.00 "Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība" – 2019.gadā VSAOI veikšanai par profesionālajiem sportistiem, kas dienē iekšlietu sistēmā, pārdalītie izdevumi

-

21 238

21 238

Iekšējā līdzekļu pārdale apakšprogrammai 38.05.00 "Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība", lai atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam nodrošinātu profesionālā sportista, kurš nodarbojas ar Latvijas Republikas Nacionālās sporta padomes atbalstītajiem sporta veidiem, nodarbinātību Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrā

14 031

-

-14 031

Iekšējā līdzekļu pārdale 2018.gada prioritārā pasākuma “Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu pamatnostādnēs 2013-2019” ietvaros apakšprogrammai 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” telpu remontdarbu veikšanai (MK 20.08.2019. prot. Nr.35., 26.§ 12.p)

20 000

-

-20 000