Budžeta programmā ir viena apakšprogramma.

06.01.00 Valsts policija

Apakšprogrammas mērķis:

 • aizsargāt personu un valsts intereses no noziedzīgiem nodarījumiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem, novērst, atklāt un pārtraukt noziedzīgos nodarījumus, pazemināt noziedzības līmeni valstī, garantēt sabiedrībai drošu vidi, kā arī meklēt personas un veikt ekspertīzes un izpētes.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

 1. garantēt personu un sabiedrības drošību;
 2. novērst noziedzīgus nodarījumus un citus likumpārkāpumus;
 3. meklēt personas, kas izdarījušas noziedzīgus nodarījumus;
 4. nodrošināt satiksmes uzraudzību, tai skaitā, nodrošināt ceļu satiksmes drošību;
 5. izmeklēt noziedzīgus nodarījumus;
 6. veikt profilaktisko darbu, lai novērstu nepilngadīgo izdarītos noziedzīgos nodarījumus;
 7. apsargāt un konvojēt aizturētās un apcietinātās personas;
 8. apsargāt ārvalstu un LR diplomātiskās pārstāvniecības, kā arī valsts stratēģiskos objektus;
 9. kontrolēt noteikumu ievērošanu ieroču aprites, apsardzes darbības un detektīvdarbības jomā;
 10. kontrolēt ūdens satiksmes drošības noteikumu ievērošanu iekšējos ūdeņos, kā arī atpūtas kuģu reģistrācijas noteikumu ievērošanu;
 11. veikt nepieciešamās ekspertīzes kriminālprocesu izmeklēšanas nodrošināšanai;
 12. nodrošināt attīstības plānošanas un citas administratīvās funkcijas.

Apakšprogrammas izpildītāji: Valsts policija, Valsts policijas koledža, Nodrošinājuma valsts aģentūra, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads
(izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Novērsti, atklāti un pārtraukti noziegumi un likumpārkāpumi, veiktas ekspertīzes

Kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīti kriminālprocesi (skaits)

11 506

12 500

11 000

10 500

10 000

Sastādīti administratīvie protokoli (skaits)

346 947

350 000

270 000

270 000

270 000

Valstī reģistrēti noziedzīgi nodarījumi (skaits)

44 250

47 500

42 000

41 000

40 000

Uzsākti kriminālprocesi (skaits)

42 737

44 000

38 000

37 000

36 000

Pieņemti lēmumi par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu (skaits)

75 294

73 000

74 500

74 000

73 500

Izpildītas ekspertīzes (skaits)

12 165

17 200

11 800

11 900

12 000

Ekspertēti objekti (skaits)

154 210

173 000

215 000

215 200

215 400

Nodrošināta sabiedriskā kārtība un drošība, veikti prevencijas pasākumi

Latvijas teritorijā veikta kravas un pasažieru autopārvadājumu kontrole (skaits)

14 307

13 500

13 550

13 600

13 600

Publiskie pasākumi, kuros nodrošināta sabiedriskā kārtība un drošība (skaits)

5202

6000

5300

5300

5300

Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu fiksēšana ar VP rīcībā esošajiem fotoradariem (administratīvo protokolu skaits)

35 738

129 600

77 940

70 146

63 131

Profilaktiskie reidi ceļu satiksmes jomā (skaits)

85

25

25

25

25

Preventējamo personu skaits valstī (policijas uzskaite, tiesas vai procesa virzītāju nolēmumi, nepilngadīgās personas, ieroču īpašnieki, mednieki, personas, pret kurām pieņemts lēmums par nošķiršanu, personas, kurām pieņemti tiesas lēmumi par pagaidu aizsardzību pret vardarbību) (skaits)

42 371

50 000

50 000

50 000

50 000

Pasākumi nepilngadīgo noziedzības novēršanai un informēšanai par drošības jautājumiem (skaits)

5703

3000

3000

3000

3000

Kontroles pasākumi ieroču aprites un medību noteikumu ievērošanas jomā (skaits)

214

200

200

200

200

Mērķtiecīgas pārbaudes nelegālā alkohola aprites un ar akcīzes nodokli apliekamo preču jomā (skaits)

4513

5000

4000

4000

4000

Resoriskās un profilaktiskās pārbaudes ekonomisko noziegumu novēršanas jomā (izņemot nelegālā alkohola un akcīzes preču jomas) (skaits)

126

177

400

400

400

Elektroniskajā notikumu žurnālā reģistrētie notikumi (skaits)

250 300

270 000

247 000

246 000

245 000

Izglītoti un apmācīti speciālisti un policijas amatpersonas

Speciālisti, kuri apguvuši Valsts policijas koledžas profesionālās pilnveides programmas (skaits)

3698

3000

3500

3500

3500

Speciālisti, kuri ieguvuši 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību Valsts policijas koledžas augstākās izglītības programmā “Policijas darbs” (skaits)

96

94

98

122

116

Speciālisti, kuri apguvuši Valsts policijas koledžas arodizglītības programmu “Policijas darbs” (skaits)

150

150

150

150

150

Speciālisti, kuri apguvuši Valsts policijas koledžas profesionālās pilnveides izglītības programmu “Policijas darba pamati” (skaits)

57

62

75

120

120

Nodarbinātie, kuri piedalījušies profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos Latvijā un ārvalstīs (skaits)

1 123

700

850

900

900

Speciālisti, kuri ieguvuši 2.līmeņa profesionālo augstāko izglītību Rīgas Stradiņa universitātē (skaits)

38

102

0

32

43

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

147 931 948

150 651 779

171 903 444

151 685 695

149 080 213

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 719 831

21 251 665

-20 217 749

-2 605 482

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1,8

14,1

-11,8

-1,7

Atlīdzība, euro

119 741 293

120 986 787

140 553 462

122 338 389

122 393 143

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

7788

7811

78189

7824

7824

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

1276

1283

1492

1297

1297

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

6865

14 349

6837

15 044

15 044

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

35

35

35

35

35

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

990

1402

1157

1157

1157

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

45

45

45

45

45

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

951

1370

1126

1126

1126

 

92019.gadā prioritārā pasākuma "Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laika periodam līdz 2019.gada 31.decembrim īstenošana" ietvaros ieviestas 14 amata vietas (vidēji gadā 8 amata vietas) un likvidēta 1 ārsta amata vieta Valsts policijas koledžā.

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

12 569 106

33 820 771

21 251 665

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

463 084

463 084

Izdevumu palielinājums prioritārā pasākuma "Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laika periodam līdz 2019.gada 31.decembrim īstenošana" īstenošanai, tai skaitā 14 (vidēji gadā 8) amata vietu ieviešanai

-

463 084

463 084

Vienreizēji pasākumi

160 800

851 736

690 936

Samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi (LTAB līdzekļi) un izdevumi 3D lineālu, mācību klases izveidi un izdales materiālu iegādei

152 500

-

-152 500

Samazināti izdevumi Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) nodrošināšanai (MK 21.02.2017. rīk. Nr.92 3.2.p.)

8300

-

-8300

Palielināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaužu veikšanai un papīra iegādei

-

2097

2097

Palielināti izdevumi Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) nodrošināšanai (MK 22.02.2018. rīk. Nr.68 4.2.p.)

-

8 944

8 944

Palielināti izdevumi Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) nodrošināšanai (MK 21.02.2018. rīk. Nr.62 3.2.p.)

-

8 320

8 320

Ieņēmumu no citiem pašu ieņēmumiem un izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu CSDP 31.01.2018. prot. 6.4.1.p. noteikto pasākumu apmaksu

-

183 700

183 700

Ieņēmumu no citiem pašu ieņēmumiem un izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu CSDP 10.03.2017. prot. noteikto pasākumu apmaksu

-

22 500

22 500

Palielināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri daļējai tehnoloģisko iekārtu iegādei, lai nodrošinātu finansējumu Noziedzības novēršanas padomes 2018.gada 26.oktobra sēdē atbalstīto IeM pasākumu īstenošanai

-

726

726

Palielināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri, lai nodrošinātu finansējumu Noziedzības novēršanas padomes 2018.gada 26.oktobra sēdē atbalstīto IeM pasākumu īstenošanai

-

625 449

625 449

Ilgtermiņa saistības

8 919 374

9 732 400

813 026

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās (starptautiskajai sadarbībai), tajā skaitā:

32 530

41 042

8 512

Iemaksas ICPO-INTERPOL

21 280

29 792

8 512

Eiropas tiesu ekspertīžu asociācijā (ENFSI)

3750

3750

0

Dalības maksa Autotransporta tiesībaizsardzības organizāciju konfederācijā (CORTE)

2500

2500

0

Dalības maksa Eiropas ceļu policijas tīklā (TISPOL)

5000

5000

0

Transportlīdzekļu noma

5 643 403

5 644 480

1 077

Transportlīdzekļu noma ceļu satiksmes uzraudzības uzlabošanai

643 960

653 799

9 839

Ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšana

2 599 481

3 287 929

688 448

Twinning Proposal projekts “Nozieguma vietas izmeklēšanas kapacitātes turpmākā attīstība”

-

105 150

105 150

Citas izmaiņas

3 488 932

22 773 551

19 284 619

Samazināti izdevumi 2018.gada prioritārā pasākuma "Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu pamatnostādnēs 2013-2019 paredzēto pasākumu īstenošana" īstenošanai

118 461

-

-118 461

Samazināti izdevumi transportlīdzekļu izpirkšanai pēc nomas termiņa beigām saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 11.augusta rīkojumu Nr.440  – autobusa, transportlīdzekļa  piekabes vilkšanai un piekabes zirgu pārvadāšanai iegādei un palielināti izdevumi transportlīdzekļa suņu pārvadāšanai iegādei

151 337

35 435

-115 902

Palielināti izdevumi Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētā projekta “Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana” ietvaros renovēto un aprīkoto Valsts policijas objektu noslēguma nosacījumu izpildes prasību nodrošināšanai

6678

8658

1980

Samazināti izdevumi saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 13. septembra rīkojumu Nr.504 – 10 motociklu, tehnisko līdzekļu un aprīkojuma iegādes un uzturēšanas izdevumu (tai skaitā 12 pārvietojamo tehnisko līdzekļu (fotoradaru)), kā arī citu ar satiksmes uzraudzību saistītu izdevumu segšanai un palielināti trafarēto mikroautobusu, mērinstrumentu un tehnisko līdzekļu ceļu satiksmes uzraudzībai, tehnisko iekāru iegādei un izdevumu CSDD protokolu-lēmumu un paziņojumu nosūtīšanai

1 316 998

1 014 053

-302 945

Samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai (MK 22.08.2017. prot.Nr.40 43.§, 8.p.)

468 373

468 025

-348

Samazināti izdevumi saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 16. oktobra sēdē nolemto (prot. Nr.50 4.§) – Valsts policijas esošo transportlīdzekļu apkopes un remonta izdevumu segšanai

14 202

8027

-6175

Samazināti izdevumi 2018.gada prioritārā pasākuma "Valsts policijas pasākumi kibernoziegumu apkarošanas jomā" īstenošanai

525 342

239 279

-286 063

Samazināti izdevumi 2018.gada prioritārā pasākuma "Valsts policijas pretterorisma vienības "OMEGA" darbības nodrošinājums" īstenošanai

150 000

-

-150 000

Palielināti izdevumi 2018.gada prioritārā pasākuma “Pedagogu darba samaksas palielinājums Iekšlietu ministrijas sistēmas koledžās” īstenošanai

2983

19 725

16 742

Samazināti izdevumi 2016.gada neatliekamā pasākuma "Valsts policijas pretterorisma vienības "OMEGA" nodrošinājums un apmācības" īstenošanai

150 000

-

-150 000

Palielināti izdevumi tehnisko līdzekļu un aprīkojuma iegādes un uzturēšanas izdevumu segšanai

-

508 580

508 580

Finansējuma pārdale no budžeta resora 74 "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" budžeta programmas 08.00.00 "Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums" atlīdzības pieauguma nodrošināšanai veselības aprūpes nozares darbiniekiem (MK 05.12.2017. sēdes prot.Nr.60 30.§ 3.2.2.p.)

-

26 322

26 322

Veselības aprūpes darbinieku darba samaksas paaugstināšanai atbilstoši 19.12.2018. izsludinātajam likumam "Grozījums Veselības aprūpes finansēšanas likumā" un MK 18.12.18. sēdes prot. Nr.60 88.§ 6.2.punktam

-

10 153

10 153

Izdevumu samazinājums komandējumu, kas saistīti ar personu konvojēšanu, izdevumu segšanai

125 037

-

-125 037

Ieņēmumu no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu un tiem atbilstošu izdevumu izmaiņas saskaņā ar grozījumiem MK 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.903 - izslēgti divi maksas pakalpojumu veidi, kā arī precizēts sniegto maksas pakalpojumu izcenojums un iekļauti jauni maksas pakalpojumi

168 088

149 968

-18 120

Izdevumu samazinājums sertifikācijas pakalpojumu apmaksai VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" atbilstoši MK 28.08.2018. prot. Nr.40 21.§ 3.1.p.

5616

-

-5616

Ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un izdevumu palielinājums atbilstoši MK 2018.gada 3.maija noteikumos Nr.256 "Valsts policijas koledžas maksas pakalpojumu cenrādis" aktualizētajiem maksas pakalpojumu izcenojumiem

-

9750

9750

Izdevumu palielinājums pabalsta pēc  katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem izmaksai IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25.p. ceturtā daļa) (MK 05.02.2019. prot. Nr.5 30.§ 14.1.p.)

-

20 054 253

20 054 253

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

285 817

221 323

-64 494

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība” neatliekamā pasākuma “25 amata vietu ieviešana un uzturēšana Valsts robežsardzē” neatliekamajam pasākumam “PMIC “Mucenieki” telpu pielāgošana lielāka patvēruma meklētāju skaita izmitināšanai (tehniskā pārplānošana, rekonstrukcija, remonts)” un “PMIC “Mucenieki” ēku un katlu mājas (ar gāzes pieslēguma izveidi) pārbūve, papildu resursu piesaiste aizturēto patvēruma meklētāju un nelegālo imigrantu izmitināšanai””  divu amata vietu uzturēšanai, nepalielinot kopējo Valsts policijas amata vietu skaitu saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra rīkojumu Nr.481

35 370

41 616

6246

Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” Centralizēto kapitālieguldījumu programmai, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas būtisku pasākumu, kuros paredzēti kapitālie izdevumi, īstenošanu

220 033

179 707

-40 326

Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 38.05.00 "Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība", lai nodrošinātu VSAOI veikšanu par profesionālajiem sportistiem, kas dienē iekšlietu sistēmā

21 238

-

-21 238

Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums", lai viesnīcā Ezermalas ielā 8A, Rīgā rezervētu un atbilstoši VP darbinieku vajadzībām nodrošinātu 27 gultasvietas, gultas veļas maiņu un istabu uzkopšanu pēc atbrīvošanas

9176

-

-9176