Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

06.01.00 Valsts policija

Apakšprogrammas mērķis:

 • aizsargāt personu un valsts intereses no noziedzīgiem nodarījumiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem, novērst, atklāt un pārtraukt noziedzīgos nodarījumus, pazemināt noziedzības līmeni valstī, garantēt sabiedrībai drošu vidi, kā arī meklēt personas un veikt ekspertīzes un izpētes.

Galvenās aktivitātes:

 1. garantēt personu un sabiedrības drošību;
 2. novērst noziedzīgus nodarījumus un citus likumpārkāpumus;
 3. meklēt personas, kas izdarījušas noziedzīgus nodarījumus;
 4. nodrošināt satiksmes uzraudzību, tai skaitā nodrošināt ceļu satiksmes drošību;
 5. izmeklēt noziedzīgus nodarījumus;
 6. novērst noziedzīgos nodarījumus nepilngadīgo jomā, veicot profilaktisko darbu;
 7. apsargāt un konvojēt aizturētās un apcietinātās personas;
 8. apsargāt ārvalstu un LR diplomātiskās pārstāvniecības, kā arī valsts stratēģiskos objektus;
 9. kontrolēt noteikumu ievērošanu ieroču aprites, apsardzes darbības un detektīvdarbības jomā;
 10. kontrolēt ūdens satiksmes drošības noteikumu ievērošanu iekšējos ūdeņos, kā arī atpūtas kuģu reģistrācijas noteikumu ievērošanu;
 11. veikt ekspertīzes kriminālprocesu izmeklēšanas nodrošināšanai;
 12. nodrošināt attīstības plānošanas un citas administratīvās funkcijas.

Apakšprogrammas izpildītāji: Valsts policija, Valsts policijas koledža, Nodrošinājuma valsts aģentūra, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Novērsti, atklāti un pārtraukti noziegumi un likumpārkāpumi, veiktas ekspertīzes

Kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīti kriminālprocesi (skaits)

-

12 500

12 500

12 500

12 500

Sastādīti administratīvie protokoli (skaits)

-

350 000

350 000

350 000

350 000

Elektroniskajā notikumu žurnālā reģistrētie notikumi (skaits)

-

270 000

270 000

269 000

268 000

Valstī reģistrēti noziedzīgi nodarījumi (skaits)

-

47 500

47 500

47 500

47 500

Uzsākti kriminālprocesi (skaits)

43 245

44 000

44 000

44 000

44 000

Pieņemti lēmumi par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu (skaits)

-

80 000

73 000

71 000

69 000

Izpildītas ekspertīzes (skaits)

16 850

20 305

17 200

17 500

17 700

Ekspertēti objekti (skaits)

-

153 429

173 000

176 000

180 000

Nodrošināta sabiedriskā kārtība un drošība, veikti prevencijas pasākumi

Latvijas teritorijā veikta kravas un pasažieru autopārvadājumu kontrole (skaits)

13 804

12 000

13 500

13 550

13 600

Publiskie pasākumi, kuros nodrošināta sabiedriskā kārtība un drošība (skaits)

-

6000

6000

5300

5300

Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu fiksēšana ar VP rīcībā esošajiem fotoradariem (administratīvo protokolu skaits)

-

109 161

129 600

120 000

108 000

Profilaktiskie reidi ceļu satiksmes jomā (skaits)

-

20

25

25

25

Preventējamo personu skaits valstī (policijas uzskaite, tiesas vai procesa virzītāju nolēmumi, nepilngadīgās personas, ieroču īpašnieki, mednieki, personas, pret kurām pieņemts lēmums par nošķiršanu, personas, kurām pieņemti tiesas lēmumi par pagaidu aizsardzību pret vardarbību) (skaits)

-

43 000

50 000

50 000

50 000

Pasākumi nepilngadīgo noziedzības novēršanai un informēšanai par drošības jautājumiem (skaits)

-

5050

3000

3000

3000

Kontroles pasākumi ieroču aprites un medību noteikumu ievērošanas jomā (skaits)

-

200

200

200

200

Mērķtiecīgas pārbaudes nelegālā alkohola aprites un ar akcīzes nodokli apliekamo preču jomā (skaits)

3778

5000

5000

5000

5000

Resoriskās un profilaktiskās pārbaudes ekonomisko noziegumu novēršanas jomā (izņemot nelegālā alkohola un akcīzes preču jomas) (skaits)

-

230

177

180

190

Izglītoti un apmācīti speciālisti un policijas amatpersonas

Speciālisti, kuri apguvuši Valsts policijas koledžas profesionālās pilnveides programmas (skaits)

3452

3500

3000

3000

3000

Speciālisti, kuri ieguvuši 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību Valsts policijas koledžas augstākās izglītības programmā “Policijas darbs” (skaits)

97

125

94

110

129

Speciālisti, kuri apguvuši Valsts policijas koledžas arodizglītības programmu “Policijas darbs” (skaits)

144

175

150

175

175

Speciālisti, kuri apguvuši Valsts policijas koledžas profesionālās pilnveides izglītības programmu “Policijas darba pamati” (skaits)

85

100

62

50

50

Nodarbinātie, kuri piedalījušies profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos Latvijā un ārvalstīs (skaits)

-

700

700

700

700

Speciālisti, kuri ieguvuši 2.līmeņa profesionālo augstāko izglītību Rīgas Stradiņa universitātē (skaits)

-

85

102

0

66

Nodrošināta dalība Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanā

Valsts policijas īstenotie projekti

-

-

13

7

4

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

127 880 152

149 099 557

150 651 779

150 428 634

150 514 952

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

21 219 405

1 552 222

-223 145

86 318

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

16,6

1,0

-0,1

0,1

Atlīdzība, euro

102 637 884

120 193 891

120 986 787

121 005 904

121 005 904

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

7796

7811

7811

7811

7811

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

1092

1276

1283

1283

1283

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

5036

4798

14 349

15 044

15 044

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

33

35

35

35

35

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

914

1012

1402

1437

1437

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

42

45

45

45

45

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

868

1063

1370

1404

1404

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

11 416 926

12 969 148

1 552 222

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

796 786

796 786

Palielināti izdevumi prioritārā pasākuma "Valsts policijas pasākumi kibernoziegumu apkarošanas jomā" īstenošanai

-

525 342

525 342

Palielināti izdevumi prioritārā pasākuma "Valsts policijas pretterorisma vienības "OMEGA" darbības nodrošinājums" īstenošanai

-

150 000

150 000

Palielināti izdevumi prioritārā pasākuma "Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu pamatnostādnēs 2013-2019 paredzēto pasākumu īstenošana" īstenošanai

-

118 461

118 461

Palielināti izdevumi prioritārā pasākuma “Pedagogu darba samaksas palielinājums Iekšlietu ministrijas sistēmas koledžās” īstenošanai

 -

2983

2983

Vienreizēji pasākumi

833 123

160 800

-672 323

Samazināti izdevumi Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības ES novērošanas misijā Gruzijā (EUMM GEORGIA) nodrošināšanai

8342

-

-8342

Samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un izdevumi, kas plānoti saskaņā ar Ceļu satiksmes drošības padomes sēdes protokoliem (2013.gada 4.aprīļa, 2014.gada 13.marta, 2015.gada 26.janvāra un 2016.gada 12. aprīļa), jo 2016.gadā uzsāktajām tehniskās specifikācijas izstrādēm un iepirkuma procedūrām realizācija pārcelta uz 2017.gadu

424 781

-

-424 781

Samazināti izdevumi 2016.gada neatliekamajam pasākumam "Improvizēto sprāgstierīču neitralizācijas robots ar automašīnu" īstenošanai

400 000

-

-400 000

Palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi (LTAB līdzekļi) un izdevumi, lai nodrošinātu 3D lineālu, mācību klases izveidi un izdales materiālu iegādi

-

152 500

152 500

Palielināti izdevumi Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM GEORGIA) nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 21.februāra rīkojumu Nr.92

-

8300

8300

Ilgtermiņa saistības

7 225 682

8 919 374

1 693 692

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās (starptautiskajai sadarbībai), tajā skaitā:

28 224

32 530

4306

Iemaksas ICPO-INTERPOL

24 474

21 280

-3194

Dalības maksa Autotransporta tiesībaizsardzības organizāciju konfederācijā (CORTE) maksa Eiropas tiesu ekspertīžu asociācijā (ENFSI)

3750

3750

0

Dalības maksa Autotransporta tiesībaizsardzības organizāciju konfederācijā (CORTE)

-

2500

2500

Dalības maksa Eiropas ceļu policijas tīklā (TISPOL)

-

5000

5000

Transportlīdzekļu noma

5 574 181

5 643 403

69 222

Transportlīdzekļu noma ceļu satiksmes uzraudzības uzlabošanai

355 200

643 960

288 760

Ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšana

1 268 077

2 599 481

1 331 404

Citas izmaiņas

3 358 121

3 092 188

-265 933

Samazināti izdevumi saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 10.augusta rīkojumu Nr.438 (informācija dienesta vajadzībām)

716 434

699 197

-17 237

Samazināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Televīzijas pakalpojumu internetā sniedzēju uzraudzības uzlabošana" īstenošanai

179 350

172 656

-6694

Samazināti izdevumi transportlīdzekļu izpirkšanai pēc nomas termiņa beigām un transportlīdzekļu iegādei saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 11.augusta rīkojumu Nr.440

479 297

151 337

-327 960

Palielināti izdevumi Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētā projekta “Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana” ietvaros renovēto un aprīkoto Valsts policijas objektu noslēguma nosacījumu izpildes prasību nodrošināšanai

-

6678

6678

Samazināti izdevumi saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 13. septembra rīkojumu Nr.504 – 10 motociklu un 2 mikroautobusu, tehnisko līdzekļu un aprīkojuma iegādes un uzturēšanas izdevumu (tai skaitā 12 pārvietojamo tehnisko līdzekļu (fotoradaru)), kā arī citu ar satiksmes uzraudzību saistītu izdevumu segšanai

1 748 163

1 316 998

-431 165

Palielināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21. 5.apakšpunktā noteiktajam, lai nodrošinātu pasākuma “Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes kapacitātes celšana un attīstība” (14_25_A) īstenošanu

142 213

193 033

50 820

Samazināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21. 4.apakšpunktā noteiktajam, lai nodrošinātu pasākuma “Datu pārraides pakalpojuma nodrošināšana Valsts policijas transportlīdzekļos” (14_08_A) īstenošanu

85 164

34 344

-50 820

Samazināti izdevumi saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 30. augusta rīkojumu Nr. 458

7500

-

-7500

Palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai (MK 22.08.2017. prot.Nr.40 43.§, 8.p.)

-

468 373

468 373

Palielināti izdevumi saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 16. oktobra sēdē nolemto (prot. Nr.50 4.§) – Valsts policijas esošo transportlīdzekļu apkopes un remonta izdevumu segšanai

 -

14 202

14 202

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

35 370

35 370

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība” neatliekamā pasākuma “25 amata vietu ieviešana un uzturēšana Valsts robežsardzē” neatliekamā pasākuma “PMIC “Mucenieki” telpu pielāgošana lielāka patvēruma meklētāju skaita izmitināšanai (tehniskā pārplānošana, rekonstrukcija, remonts)” un “PMIC “Mucenieki” ietvaros divu amata vietu uzturēšanai, nepalielinot kopējo Valsts policijas amata vietu skaitu saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra rīkojumu Nr.481

-

35 370

35 370