Apakšprogrammas mērķis:

  • veikt normatīvajos aktos noteikto tiesību subjektu un juridisko faktu reģistrāciju un nodrošināt informācijas publisku ticamību un pieejamību.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

  1. tiesību subjektu un juridisko faktu reģistrācija;
  2. ziņu par reģistrētajiem tiesību subjektiem un juridiskajiem faktiem publiskas ticamības un pieejamības nodrošināšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Uzņēmumu reģistrs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gada (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nodrošināta subjektu reģistrēšana un esošo datu aktualitāte, publiska ticamība un pieejamība

Pirmreizēji reģistrētu uzņēmumu un komersantu skaits

10660

12 000

11 000

11 000

11 000

Atlikšanas lēmumu īpatsvars pret pieņemtajiem lēmumiem komercreģistrā (% )

-

-

30,0

29,0

28,0

Atcelto galvenā valsts notāra lēmumu skaits

1

1

1

1

1

Subjektu skaits, par ku­riem sniegta informācija

71268

85 000

80 000

-

-

Veikti regulāri pasākumi pārkāpumu novēršanai

Sastādīto brīdinājumu skaits

4868

5 160

5 000

5 000

5000

Nodrošināta iespēja pieteikt un saņemt pakalpojumus elektroniski

Elektroniski saņemto re­ģistrācijas pieteikumu īpatsvars (%) no kopējā saņemto pieteikumu skaita

45,0

65,0

65,0

67,0

65,0

Elektroniski saņemto in­formācijas pieprasījumu īpatsvars (%) no kopējā saņemto pieprasījumu skaita

45,0

70,0

70,0

70,0

70,0

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

4558657

4325741

5432653

4172651

4172651

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-232916

1106912

-1260002

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-5,1

25,6

-23,2

-

Atlīdzība, euro

2679832

2754837

3 623 601

2971478

2971478

Vidējais amata vietu skaits gadā

182

178

178

178

178

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1227

1290

1696

1391

1391

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

153090

1260002

1106912

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

 

1200 002

1200 002

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas attīstība1

-

1200 002

1200 002

Citas izmaiņas

153090

60000

-93090

Samazināti izdevumi no plānotā maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri, kas ar likumu „Par valsts budžetu 2019.gadam" tika novirzīts, lai nodrošinātu Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnes uzturēšanu.

40000

-

-40000

Samaznāti izdevumi 2019.gadā uzsāktajam prioritārajam pasākumam "Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laika periodam līdz 2019. gada 31. decembrim īstenošana".

113090

-

-113090

Palielināti izdevumi no ieņēmumu no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2020.gada 1.janvāri, lai nodrošinātu piemaksu par personisko darba ieguldījumu IT speciālistiem un attīstīt Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas uzturēšanu.

-

60000

60000

Piezīmes.

1Palielināti izdevumi, ievērojot 2019.gada 14.novembra Saeimā otrajā lasījumā atbalstītos priekšlikumus, izskatot likumprojektu "Par valsts budžetu 2020.gadam".