Apakšprogrammas mērķis:

  • veikt normatīvajos aktos noteikto tiesību subjektu un juridisko faktu reģistrāciju un nodrošināt informācijas publisku ticamību un pieejamību.

Galvenās aktivitātes:

  1. tiesību subjektu un juridisko faktu reģistrācija;
  2. ziņu par reģistrētajiem tiesību subjektiem un juridiskajiem faktiem publiskas ticamības un pieejamības nodrošināšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Uzņēmumu reģistrs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gada (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināta subjektu reģistrēšana un esošo datu aktualitāte, publiska ticamība un pieejamība

Pirmreizēji reģistrētu uzņēmumu un komersantu skaits

10 206

12 000

12 000

11 000

11 000

Veikto grozījumu skaits komercreģistrā

41 740

63 600

63 600

50 000

50 000

Atcelto galvenā valsts notāra lēmumu skaits

3

 1

1

1

1

Subjektu skaits, par ku­riem sniegta informācija

71 214

90 000

85 000

80 000

75 000

Veikti regulāri pasākumi pārkāpumu novēršanai

Sastādīto brīdinājumu skaits

4 154

5 160

5 160

5 000

5 000

Nodrošināta iespēja pieteikt un saņemt pakalpojumus elektroniski

Elektroniski saņemto re­ģistrācijas pieteikumu īpatsvars (%) no kopējā saņemto pieteikumu skaita

47,0

 60,0

65,0

68,0

80,0

Elektroniski saņemto in­formācijas pieprasījumu īpatsvars (%) no kopējā saņemto pieprasījumu skaita

33,0

 60,0

70,0

73,0

80,0

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

3 788 003

4 988 100

4 325 741

4 172 651

4 172 651

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

1 200 097

-662 359

-153 090

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

31,7

-13,3

-3,5

-

Atlīdzība, euro

2 476 632

2 687 462

2 754 837

2 971 478

2 971 478

Vidējais amata vietu skaits gadā

178

189

17812

178

178

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 159

1 185

1 290

1 391

1 391

12 Samazinātas 11 amata vietas, kas ar likumu „Par valsts budžetu 2018.gadam" tika pārdalītas no programmas 07.00.00 "Nekustamā īpašuma tiesību politikas īstenošana", lai nodrošinātu informācijas par patiesajiem labuma guvējiem izsniegšanas risinājuma izstrādi.

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 310 702

648 343

-662 359

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

608 343

608 343

Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laika periodam līdz 2019. gada 31. decembrim īstenošana

-

608 343

608 343

Citas izmaiņas

1 310 702

40 000

-1 270 702

1. Samazināti izdevumi 2018.gadā īstenotajam prioritārajam pasākumam "Datu apmaiņas risinājuma izstrāde informācijas apmaiņai par reģistrētajiem nodrošinājuma līdzekļiem"

36 010

-

-36 010

2. Samazināti izdevumi 2018.gadā īstenotajam prioritārajam pasākumam "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ierobežošana"

211 237

-

-211 237

3. Samazināti izdevumi 2018.gadā īstenotajam prioritārajam pasākumam "Uzņēmuma reģistra Publisko reģistru modernizācija"

1 053 455

-

-1 053 455

4. Samazināti izdevumisaistībā ar grozījumiem Ministru kabineta 27.07.2011. rīkojumā Nr.347 “Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu “Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai””

10 000

-

-10 000

5. Palielināti izdevumi no ieņēmumu no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2019. gada 1. janvāri izmantošanai 2019. gadā, lai nodrošinātu Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnes uzturēšanu.

-

40 000

40 000