Apakšprogrammas mērķis:

  • veikt normatīvajos aktos noteikto tiesību subjektu un juridisko faktu reģistrāciju un nodrošināt informācijas publisku ticamību un pieejamību.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

  1. tiesību subjektu un juridisko faktu reģistrācija;
  2. ziņu par reģistrētajiem tiesību subjektiem un juridiskajiem faktiem publiskas ticamības un pieejamības nodrošināšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Uzņēmumu reģistrs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošināta subjektu reģistrēšana un esošo datu aktualitāte, publiska ticamība un pieejamība

Pirmreizēji reģistrētu uzņēmumu un komersantu skaits

11 206

12 000

12 000

12 000

11 000

Veikto grozījumu skaits komercreģistrā

75 610

63 600

63 600

63 600

50 000

Atcelto galvenā valsts notāra lēmumu skaits

2

 1

 1

1

1

Subjektu skaits, par ku­riem sniegta informācija

96 908

95 000

90 000

85 000

80 000

Veikti regulāri pasākumi pārkāpumu novēršanai

Sastādīto brīdinājumu skaits

7 345

5 160

5 160

5 160

5 000

Nodrošināta iespēja pieteikt un saņemt pakalpojumus elektroniski

Elektroniski saņemto re­ģistrācijas pieteikumu īpatsvars (%) no kopējā saņemto pieteikumu skaita

51,0

  55,0

 60,0

65,0

68,0

Elektroniski saņemto in­formācijas pieprasījumu īpatsvars (%) no kopējā saņemto pieprasījumu skaita

21,0

 50,0

 60,0

70,0

73,0

Veikti pielāgojumi Uzņēmumu reģistra IS darbības modernizācijai un uzlabošanai

Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas pārbūve (skaits)

-

-

1

-

-

Pilnveidota datu izplatīšanas sistēma un nodrošināta tās uzturēšana

Izstrādāta programmatūra informācijas izsniegšanas nodrošināšanai, skaits

-

-

1

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 881 633

3 698 984

4 988 100

3 687 398

3 687 398

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-182 649 

1 289 116

-1 300 702

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-4,7

34,9

-26,1

-

Atlīdzība, euro

2 520 238

2 478 567

2 687 462

2 476 225

2 476 225

Vidējais amata vietu skaits gadā

174

178

189*

189

189

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 207

1 160

1 185

1 092

1 092

* No programmas 07.00.00 "Nekustamā īpašuma tiesību politikas īstenošana" ir pārdalītas 11 amata vietas, lai nodrošinātu informācijas par patiesajiem labuma guvējiem izsniegšanas risinājuma izstrādi.

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

21 480

1 310 596

1 289 116

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

1 300 702

1 300 702

1. Uzņēmuma reģistra Publisko reģistru modernizācija

-

1 053 455

1 053 455

2. Datu apmaiņas risinājuma izstrāde informācijas apmaiņai par reģistrētajiem nodrošinājuma līdzekļiem

-

36 010

36 010

3. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ierobežošana

-

211 237

211 237

Ilgtermiņa saistības

21 480

-

-21 480

Samazināti izdevumi ilgtermiņa saistību pasākumam „Latvijas Nacionālā euro ieviešanas plāna pasākumi"

21 480

-

-21 480

Citas izmaiņas

-

9 894

9 894

Palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai, atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta prot. Nr.40 43.§ 8.punktā noteiktajam

-

9 894

9 894