Apakšprogrammas mērķis:

  • veikt normatīvajos aktos noteikto tiesību subjektu un juridisko faktu reģistrāciju un nodrošināt informācijas publisku ticamību un pieejamību.

Galvenās aktivitātes:

  1. tiesību subjektu un juridisko faktu reģistrācija;
  2. ziņu par reģistrētajiem tiesību subjektiem un juridiskajiem faktiem publiskas ticamības un pieejamības nodrošināšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Uzņēmumu reģistrs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināta subjektu reģistrēšana un esošo datu aktualitāte, publiska ticamība un pieejamība

Pirmreizēji reģistrētu uzņēmumu un komersantu skaits

13 438

14 000

12 000

12 000

12 000

Veikto grozījumu skaits komercreģistrā

74 942

80 000

63 600

63 600

63 600

Atcelto galvenā valsts notāra lēmumu skaits

2

1

 1

 1

1

Subjektu skaits, par ku­riem sniegta informācija

90 339

100 000

95 000

90 000

85 000

Veikti regulāri pasākumi pārkāpumu novēršanai

Sastādīto brīdinājumu skaits

8 129

8 000

5 160

5 160

5 160

Nodrošināta iespēja pieteikt un saņemt pakalpojumus elektroniski

Elektroniski saņemto re­ģistrācijas pieteikumu īpatsvars (%) no kopējā saņemto pieteikumu skaita

36

50

  55

 60

65

Elektroniski saņemto in­formācijas pieprasījumu īpatsvars (%) no kopējā saņemto pieprasījumu skaita

12

15

 50

 60

70

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 791 649

3 616 589

3 698 984

3 677 504

3 677 504

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-175 060

82 395

-21 480

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-4,6

2,3

-0,6

-

Atlīdzība, euro

2 498 952

2 390 172

2 478 567

2 466 331

2 466 331

Vidējais amata vietu skaits gadā

174

174

178*

178

178

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 197

1 145

1 160

1 155

1 155

* No apakšprogrammas 03.02.00 “Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas” ir pārdalītas 4 amata vietas, lai nodrošinātu risku vadības sistēmas ieviešanu

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

12 000

94 395

82 395

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

17 800

17 800

Palielināti izdevumi zemāko mēneša darba algu izlīdzināšanai ar 2017.gada 1.janvāri, ievērojot 2016. gada 18.augusta Ministru kabineta  sēdē (protokola Nr.41 5.§ 22.punkts) nolemto

-

17 800

17 800

Citas izmaiņas

12 000

76 595

64 595

Palielināti izdevumi risku vadības sistēmas ieviešanai  un uzturēšanai, ievērojot 2016. gada 2. augusta Ministru kabineta sēdē (protokola Nr. 38 49§ 3.1.punkts) nolemto

-

76 595

76 595

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

 

 

 

Iekšējā līdzekļu pārdale uz programmu 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu centralizētu tieslietu resora korporatīvā datu tīkla un balss pārraides tīkla uzturēšanu

12 000

-

-12 000