Apakšprogrammas mērķis:

veikt normatīvajos aktos noteikto tiesību subjektu un juridisko faktu reģistrāciju un nodrošināt informācijas publisku ticamību un pieejamību.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

  1. tiesību subjektu un juridisko faktu reģistrācija;
  2. ziņu par reģistrētajiem tiesību subjektiem un juridiskajiem faktiem publiskas ticamības un pieejamības nodrošināšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Uzņēmumu reģistrs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019.gada (izpilde)

2020.gada plāns

2021.gada plāns

2022.gada prognoze

2023.gada prognoze

Nodrošināta subjektu reģistrēšana un esošo datu aktualitāte, publiska ticamība un pieejamība

Pirmreizēji reģistrēti uzņēmumi un komersanti (skaits)

10 443

11 000

11 000

11 000

11 000 

Atlikšanas lēmumu īpatsvars pret pieņemtajiem lēmumiem komercreģistrā (%)

-

30,0

29,0

28,0

28,0 

Atcelti galvenā valsts notāra lēmumi (skaits)

2

1

1

1

Datu apmaiņas servisu izsaukumi (skaits miljonos)

-

-

5

6

6

Skatījumi Uzņēmumu reģistra informācijas tīmekļu vietnē (skaits)

-

-

1 375 000

1 375 000

1 375 000

Veikti regulāri pasākumi pārkāpumu novēršanai

Sastādīti brīdinājumi (skaits)

5 839

5 000

5 000

5 000

5 000 

Nodrošināta iespēja pieteikt un saņemt pakalpojumus elektroniski 

Elektroniski saņemto re­ģistrācijas pieteikumu īpatsvars  no kopējā saņemto pieteikumu skaita (%)

49,0

65,0

66,0

67,0

67,0

Elektroniski saņemto in­formācijas pieprasījumu īpatsvars no kopējā saņemto pieprasījumu skaita (%)

51,0

70,0

70,0

70,0

70,0

 

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 881 582

5 432 653

5 287 968

5 301 896

4 761 557

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 551 071

-144 685

13 928

-540 339

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

40,0

-2,7

0,3

-10,2

Atlīdzība, euro

2 665 791

3 623 601

3 085 687

3 085 687

3 085 687

Vidējais amata vietu skaits gadā

178

178

1771

177

177

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 248

1 696

1 453

1 453

1 453

Piezīmes.
1 Uz programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” ir pārdalīta 1 amata vieta, lai stiprinātu kapacitāti Moneyval 5.rīcības virziena koordinēšanai.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2 080 897

1 936 212

-144 685

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

14 685

14 685

Iestāžu izvietošana jaunuzceltajā tieslietu nozares administratīvajā centrā Jēkabpilī

-

14 685

14 685

Ilgtermiņa saistības

3 401

4 114

713

Palielināti izdevumi iemaksu veikšanai  Eiropas Komercreģistru asociācijā (European Business Registry Association)

3 401

4 114

713

Citas izmaiņas

2 077 496

1 917 413

-160 083

Samazināti izdevumi no plānotā maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2020.gada 1.janvāri, kas ar likumu “Par valsts budžetu 2020.gadam” tika novirzīts, lai nodrošinātu piemaksas  IT speciālistiem un nodrošinātu Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas uzturēšanu.

60 000

-

-60 000

 Samazināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, jo virkne Uzņēmumu reģistra informācijas izsniegšanas pakalpojumu turpmāk būs sabiedrībai pieejami bez maksas

804 365

-

-804 365

 Samazināti izdevumi 2020.gadā uzsāktajam prioritārajam pasākumam "Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas attīstība"

1 200 002

-

-1 200 002

Izdevumu pārdale no budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 10.00.00 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana" Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022.gadam īstenošanai saskaņā ar MK 2019.gada 17.decembra protokola Nr.59 77.§ 7.punktu

-

1 876 589

1 876 589

 Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)

13 129

-

-13 129

Izdevumu pārdale no VARAM resora, lai nodrošinātu Administratīvi teritoriālās reformas īstenošanu (MK 15.10.2019. prot. Nr.48 30.§ 3.p.)

-

40 824

40 824