Apakšprogrammas mērķis:

veikt normatīvajos aktos noteikto tiesību subjektu un juridisko faktu reģistrāciju un nodrošināt informācijas publisku ticamību un pieejamību.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

1) tiesību subjektu un juridisko faktu reģistrācija;

2) ziņu par reģistrētajiem tiesību subjektiem un juridiskajiem faktiem publiskas ticamības un pieejamības nodrošināšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Uzņēmumu reģistrs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināta subjektu reģistrēšana un esošo datu aktualitāte, publiska ticamība un pieejamība

Pirmreizēji reģistrēti uzņēmumi un komersanti (skaits)

8 938

11 000

10 000

10 000 

10 000

Atlikšanas lēmumu īpatsvars pret pieņemtajiem lēmumiem komercreģistrā (%)

31,0

29,0

25,0

20,0 

15,0

Atcelti galvenā valsts notāra lēmumi (skaits)

3

1

2

2

2

Datu apmaiņas servisu izsaukumi (skaits miljonos)

-

5

10

10

10

Skatījumi Uzņēmumu reģistra informācijas tīmekļu vietnē (skaits)

-

1 375 000

1 375 000

1 375 000

1 375 000

Veikti regulāri pasākumi pārkāpumu novēršanai

Sastādīti brīdinājumi (skaits)

5 711

5 000

5 000

5 000 

5 000

Nodrošināta iespēja pieteikt un saņemt pakalpojumus elektroniski 

Elektroniski saņemto re­ģistrācijas pieteikumu īpatsvars  no kopējā saņemto pieteikumu skaita (%)

63,0

66,0

67,0

67,0

67,0

Elektroniski saņemto in­formācijas pieprasījumu īpatsvars no kopējā saņemto pieprasījumu skaita (%)

71,0

70,0

75,0

75,0

75,0

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

4 258 738

5 287 968

5 315 979

4 806 132

4 697 232

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 029 230

28 011

-509 847

-108 900

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

24,2

0,5

-9,6

-2,3

Atlīdzība, euro

2 932 940

3 085 687

3 085 687

3 085 687

3 085 687

Vidējais amata vietu skaits gadā

178

177

177

177

177

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 372

1 453

1 453

1 453

1 453

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

1 457

-

-

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

186 824

214 835

28 011

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

81 675

81 675

Digitalizācijas direktīvas ieviešana, t.sk. integrācijas ar Eiropas Centrālās platformas un reģistru savstarpējās savienojamības sistēmu ikgadējā uzturēšana

-

81 675

81 675

Citas izmaiņas

186 824

133 160

-53 664

Samazināti izdevumi, kas ar likumu “Par valsts budžetu 2021.gadam” tika pārdalīti no VARAM resora, lai nodrošinātu Administratīvi teritoriālās reformas īstenošanu.

40 824

-

-40 824

Samazināti izdevumi maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmantošanai uz gada sākumu, jo plānots, ka  samazināsies sniegto maksas pakalpojumu  apjoms

146 000

-

-146 000

Palielināti izdevumi pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam īstenošanai (MK 29.09.2020 prot. Nr.56 51.§ 6.p.)

-

54 752

54 752

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

78 408

78 408

Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 03.03.00 “Juridiskās palīdzības nodrošināšana”, lai nodrošinātu Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likuma ieviešanu

-

78 408

78 408