Apakšprogrammas mērķis:

 • aizsargāt personu un valsts intereses no noziedzīgiem nodarījumiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem, novērst, atklāt un pārtraukt noziedzīgos nodarījumus, pazemināt noziedzības līmeni valstī, garantēt sabiedrībai drošu vidi, kā arī meklēt personas un veikt ekspertīzes un izpētes.

Galvenās aktivitātes:

 1. garantēt personu un sabiedrības drošību;
 2. novērst noziedzīgus nodarījumus un citus likumpārkāpumus;
 3. meklēt personas, kas izdarījušas noziedzīgus nodarījumus;
 4. nodrošināt satiksmes uzraudzību, tai skaitā nodrošināt ceļu satiksmes drošību;
 5. izmeklēt noziedzīgus nodarījumus;
 6. novērst nepilngadīgo noziedzīgus nodarījumus, veicot profilaktisko darbu;
 7. apsargāt un konvojēt aizturētās un apcietinātās personas;
 8. apsargāt ārvalstu un LR diplomātiskās pārstāvniecības, kā arī valsts stratēģiskos objektus;
 9. kontrolēt noteikumu ievērošanu ieroču aprites, apsardzes darbības un detektīvdarbības jomā;
 10. kontrolēt ūdens satiksmes drošības noteikumu ievērošanu iekšējos ūdeņos, kā arī atpūtas kuģu reģistrācijas noteikumu ievērošanu;
 11. veikt nepieciešamās ekspertīzes kriminālprocesu izmeklēšanas nodrošināšanai;
 12. nodrošināt attīstības plānošanas un citas administratīvās funkcijas.

Apakšprogrammas izpildītāji: Valsts policija, Valsts policijas koledža.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Novērsti, atklāti un pārtraukti noziegumi un likumpārkāpumi, veiktas ekspertīzes

Kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīti kriminālprocesi (skaits)

-

-

12 500

12 500

12 500

Sastādīti administratīvie protokoli (skaits)

-

-

350 000

350 000

350 000

Valstī reģistrēti noziedzīgi nodarījumi (skaits)

-

-

47 500

47 500

47 500

Uzsākti kriminālprocesi (skaits)

47 400

45 018

44 000

44 000

44 000

Pieņemti lēmumi par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu (skaits)

-

-

80 000

75 000

70 000

Izpildītas ekspertīzes (skaits)

17 989

19 750

20 305

20 400

20 500

Ekspertēti objekti (skaits)

-

-

153 429

155 000

160 000

Nodrošināta sabiedriskā kārtība un drošība, veikti prevencijas pasākumi

Latvijas teritorijā veikta kravas un pasažieru autopārvadājumu kontrole (skaits)

12 961

6600

12 000

13 700

13 900

Publiskie pasākumi, kuros nodrošināta sabiedriskā kārtība un drošība (skaits)

-

-

6000

6000

6000

Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu fiksēšana ar VP rīcībā esošajiem fotoradariem (administratīvo protokolu skaits)

-

-

109 161

118 800

108 000

Profilaktiskie reidi ceļu satiksmes jomā (skaits)

-

-

20

25

25

Preventējamo personu skaits valstī (policijas uzskaite, tiesas vai procesa virzītāju nolēmumi, nepilngadīgās personas, ieroču īpašnieki, mednieki, personas, pret kurām pieņemts lēmums par nošķiršanu, personas, kurām pieņemti tiesas lēmumi par pagaidu aizsardzību pret vardarbību) (skaits)

-

-

43 000

43 000

43 000

Pasākumi nepilngadīgo noziedzības novēršanai un informēšanai par drošības jautājumiem (skaits)

-

-

5050

5100

5200

Kontroles pasākumi ieroču aprites un medību noteikumu ievērošanas jomā (skaits)

-

-

200

200

200

Mērķtiecīgas pārbaudes nelegālā alkohola aprites un ar akcīzes nodokli apliekamo preču jomā (skaits)1

3941

3800

5000

5000

5000

Resoriskās un profilaktiskās pārbaudes ekonomisko noziegumu novēršanas jomā (izņemot nelegālā alkohola un akcīzes preču jomas) (skaits)

-

-

230

230

215

Izglītoti un apmācīti speciālisti un policijas amatpersonas

Speciālistu skaits, kuri apguvuši Valsts policijas koledžas profesionālās pilnveides programmas2

4226

4100

3500

3400

3300

Speciālisti, kuri ieguvuši 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību Valsts policijas koledžas augstākās izglītības programmā “Policijas darbs” (skaits)

94

115

125

125

125

Speciālisti, kuri apguvuši Valsts policijas koledžas arodizglītības programmu “Policijas darbs” (skaits)

156

165

175

175

175

Speciālisti, kuri apguvuši Valsts policijas koledžas profesionālās pilnveides izglītības programmu “Policijas darba pamati” (skaits)

90

100

100

100

100

Nodarbinātie, kuri piedalījušies profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos Latvijā un ārvalstīs (skaits)

-

-

700

700

700

Speciālisti, kuri ieguvuši 2.līmeņa profesionālo augstāko izglītību Rīgas Stradiņa universitātē (skaits)

-

-

85

85

0

1Iepriekšējais nosaukums līdz 2016.gadam “Preventīvo pasākumu skaits nelegālā alkohola aprites un ar akcīzes nodokli apliekamu preču tirdzniecības, glabāšanas un realizācijas noteikumu ievērošanā”

Iepriekšējais nosaukums līdz 2016.gadam “Speciālistu skaits, kuri apguvuši profesionālas pilnveides izglītības programmas”

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

111 911 905

129 112 365

149 099 557

147 573 394

147 137 031

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

17 200 460

19 987 192

-1 526 163

-436 363

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

15,4

15,5

-1,0

-0,3

Atlīdzība, euro

88 446 384

103 479 725

120 193 891

120 210 064

120 210 064

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

7813

7817

7811

7849

7849

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

939

1097

1276

1270

1270

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

23 195

4798

4798

4798

4798

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

33

33

35

35

35

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

878

1012

1012

1012

1012

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

42

42

45

45

45

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

801

1061

1063

1063

1063

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

8 841 279

28 828 471

19 987 192

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

16 842 867

16 842 867

Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Televīzijas pakalpojumu internetā sniedzēju uzraudzības uzlabošana" īstenošanai

-

179 350

179 350

Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Jaunas darba samaksas sistēmas ieviešana Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm" īstenošanai *

-

16 545 147

16 545 147

Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri" īstenošanai

-

118 370

118 370

Vienreizēji pasākumi

-

433 123

433 123

Palielināti izdevumi Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības ES novērošanas misijā Gruzijā (EUMM GEORGIA) nodrošināšanai

-

8342

8342

 Palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un izdevumi precēm un pakalpojumiem un pamatkapitāla veidošanai, kuri plānoti saskaņā ar Ceļu satiksmes drošības padomes sēdas protokoliem (2013.gada 4.aprīļa, 2014.gada 13.marta, 2015.gada 26.janvāra un 2016.gada 12. aprīļa), jo 2016.gadā uzsāktajām tehniskās specifikācijas izstrādēm un iepirkuma procedūrām realizācija pārcelta uz 2017.gadu

-

424 781

424 781

Ilgtermiņa saistības

7 555 817

7 225 682

-330 135

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās (starptautiskajai sadarbībai), tajā skaitā:

23 322

28 224

4902

Iemaksas ICPO-INTERPOL

19 572

24 474

4902

Dalības maksa Eiropas tiesu ekspertīžu asociācijā (ENFSI)

3750

3750

0

Transportlīdzekļu noma

6 160 809

5 574 181

-586 628

Ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšana

1 371 686

1 268 077

-103 609

Transportlīdzekļu noma ceļu satiksmes uzraudzības uzlabošanai

-

355 200

355 200

Citas izmaiņas

1 285 462

4 326 799

3 041 337

Samazināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21. punktā noteiktajam, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas neatliekamāko jauno politikas iniciatīvu īstenošanu

609 764

-

-609 764

Palielināti izdevumi saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 10.augusta rīkojumu Nr.438 (informācija dienesta vajadzībām)

-

716 434

716 434

Izdevumu pārdale no ilgtermiņa saistību pasākuma "Transportlīdzekļu noma" saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 11.augusta rīkojuma Nr.440 1.1.punktu, lai nodrošinātu transportlīdzekļu izpirkšanu pēc nomas termiņa beigām un transportlīdzekļu iegādi

-

479 297

479 297

Palielināti izdevumi 2016.gada neatliekamā pasākuma  “Improvizēto sprāgstierīču neitralizācijas robots ar automašīnu” īstenošanai

-

400 000

400 000

Palielināti izdevumi ceļu satiksmes uzraudzības uzlabošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 16.novembra rīkojuma Nr.719 "Par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai pasākumiem, kas saistīti ar ceļu satiksmes uzraudzības uzlabošanu" 2.3.apakšpunktā noteikto

-

1 748 163

1 748 163

Palielināti izdevumi Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) programmas projekta „Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes tehniskās kapacitātes stiprināšana” ietvaros izveidotās sistēmas „Paroļu piemeklēšanas un automātiskā balss identifikācijas sistēma” uzturēšanas izdevumu segšanai

42 370 

43 197

827

Palielināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21. 5.apakšpunktā noteiktajam, lai nodrošinātu pasākuma “Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes kapacitātes celšana un attīstība” (14_25_A) īstenošanu

-

142 213

142 213

Palielināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21. 2.apakšpunktā noteiktajam, lai nodrošinātu pasākuma “Reaktīvu iegāde ekspertīžu veikšanas nodrošināšanai” (Organizētās noziedzības apkarošanas koncepcijas realizācijas ietvaros) īstenošanu

-

273 340

273 340

Palielināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21. 3.apakšpunktā noteiktajam, lai nodrošinātu pasākuma “Īslaicīgas aizturēšanas vietās ievietoto personu ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana” (14_07_A)  īstenošanu

-

109 047

109 047

Palielināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21. 4.apakšpunktā noteiktajam, lai nodrošinātu pasākuma “Datu pārraides pakalpojuma nodrošināšana Valsts policijas transportlīdzekļos” (14_08_A) īstenošanu

-

85 164

85 164

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

633 328

329 944

-303 384

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 09.00.00 “Drošības policijas darbība” uzturēšanas izdevumu segšanai

983

1475

492

Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 02.03.00 “Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība”, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas informācijas un komunikācijas resursu centralizāciju, pārņemot šo funkciju no Valsts policijas koledžas

45 502

 -

-45 502

Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 02.03.00 “Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība”, lai nodrošinātu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pakalpojumu nepārtrauktu un kvalitatīvu darbību

9769

 -

-9769

Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”, lai nodrošinātu ēkas Jelgavas ielā 65, Kuldīgā pielāgošanu Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kuldīgas iecirkņa vajadzībām (1.kārtas un 2.posma īstenošana)

397 367

 -

-397 367

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammas 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” Centralizēto kapitālieguldījumu programmu, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas būtisku pasākumu, kuros paredzēti kapitālie izdevumi, īstenošanu

179 707

 -

-179 707

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 38.05.00 “Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība”, lai nodrošinātu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu atguves dienesta (struktūrvienību), kas specializējies šo līdzekļu izsekošanā un atgūšanā, attīstību un pilnveidošanu, kā arī noziedzības novēršanas un apkarošanas politikas izstrādi un īstenošanas koordinācijas kārtības pasākumu realizāciju

-

328 469

328 469

* Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta protokollēmuma “Informatīvais ziņojums “Par priekšlikumiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem 2017.gadā un ietvaram 2017.-2019.gadam”” (prot.Nr.40, 59.§) 16.punktu veikta izdevumu pārdale 845 099 euro, tajā skaitā 796 958 euro budžeta programmai 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība” un 48 141 euro budžeta programmai 42.00.00 “Iekšējās drošības biroja darbība”, lai nodrošinātu jaunās darba samaksas sistēmas ieviešanu Iekšlietu ministrijas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm.