Apakšprogrammas mērķis:

aizsargāt personu un valsts intereses no noziedzīgiem nodarījumiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem, novērst, atklāt un pārtraukt noziedzīgos nodarījumus, pazemināt noziedzības līmeni valstī, garantēt sabiedrībai drošu vidi, kā arī meklēt personas un veikt ekspertīzes un izpētes.

Galvenās aktivitātes:

 1. garantēt personu un sabiedrības drošību;
 2. novērst noziedzīgus nodarījumus un citus likumpārkāpumus;
 3. meklēt personas, kas izdarījušas noziedzīgus nodarījumus;
 4. nodrošināt satiksmes uzraudzību, tai skaitā, nodrošināt ceļu satiksmes drošību;
 5. izmeklēt noziedzīgus nodarījumus;
 6. veikt prevencijas darbu, lai novērstu nepilngadīgo izdarītos noziedzīgos nodarījumus;
 7. apsargāt un konvojēt aizturētās un apcietinātās personas;
 8. apsargāt ārvalstu un LR diplomātiskās pārstāvniecības, kā arī valsts stratēģiskos objektus;
 9. kontrolēt noteikumu ievērošanu ieroču aprites, apsardzes darbības un detektīvdarbības jomā;
 10. kontrolēt ūdens satiksmes drošības noteikumu ievērošanu iekšējos ūdeņos, kā arī atpūtas kuģu reģistrācijas noteikumu ievērošanu;
 11. veikt nepieciešamās ekspertīzes kriminālprocesu izmeklēšanas nodrošināšanai;
 12. nodrošināt attīstības plānošanas un citas administratīvās funkcijas.

Apakšprogrammas izpildītāji: Valsts policija, Valsts policijas koledža, Nodrošinājuma valsts aģentūra, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, IeM.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Novērsti, atklāti un pārtraukti noziegumi un likumpārkāpumi, veiktas ekspertīzes

Kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīti kriminālprocesi (skaits)

7 401

10 500

10 000

9 600

10 000

Lēmumi par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu (skaits)

-

-

250 000

250 000

250 000

Valstī reģistrēti noziedzīgi nodarījumi (skaits)

39 906

41 000

37 250

35 500

34 000

Uzsākti kriminālprocesi (skaits)

36 517

37 000

33 000

31 000

30 000

Pieņemti lēmumi par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu (skaits)

70 350

74 000

69 000

67 500

66 000

Izpildītas ekspertīzes (skaits)

11 479

11 900

12 000

12 100

12 100

Nodrošināta sabiedriskā kārtība un drošība, veikti prevencijas pasākumi

Latvijas teritorijā veikta kravas un pasažieru autopārvadājumu kontrole (skaits)

13 398

13 400

13 400

13 400

13 400

Publiskie pasākumi, kuros nodrošināta sabiedriskā kārtība un drošība (skaits)

4 679

5 300

5 300

5 300

5 300

Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu fiksēšana ar Valsts policijas rīcībā esošajiem fotoradariem (administratīvie protokoli) (skaits)

80 499

72 700

72 700

70 140

63 130

Profilaktiskie reidi ceļu satiksmes jomā (skaits)

36

25

25

25

25

Preventējamo personu skaits valstī (policijas uzskaite, tiesas vai procesa virzītāju nolēmumi, nepilngadīgās personas, ieroču īpašnieki, mednieki, personas, pret kurām pieņemts lēmums par nošķiršanu, personas, kurām pieņemti tiesas lēmumi par pagaidu aizsardzību pret vardarbību) (skaits)

47 142

50 000

50 000

50 000

50 000

Pasākumi nepilngadīgo noziedzības novēršanai un informēšanai par drošības jautājumiem (skaits)

4 251

3 000

3 000

3 000

3 000

Kontroles pasākumi ieroču aprites un medību noteikumu ievērošanas jomā (skaits)

195

200

200

200

200

Mērķtiecīgas pārbaudes nelegālā alkohola aprites un ar akcīzes nodokli apliekamo preču jomā (skaits)

3 290

4 000

4 000

4 000

4 000

Resoriskās un profilaktiskās pārbaudes ekonomisko noziegumu novēršanas jomā (izņemot nelegālā alkohola un akcīzes preču jomas) (skaits)

1 109

400

400

400

400

Elektroniskajā notikumu žurnālā reģistrētie notikumi (skaits)

265 728

247 000

247 000

247 000

247 000

Izglītoti un apmācīti speciālisti un policijas amatpersonas

Speciālisti, kuri apguvuši Valsts policijas koledžas profesionālās pilnveides programmas (skaits)

4 218

3 500

3 500

3 500

3 500

Speciālisti, kuri ieguvuši 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību Valsts policijas koledžas augstākās izglītības programmā “Policijas darbs” (skaits)

83

122

118

123

153

Speciālisti, kuri apguvuši Valsts policijas koledžas arodizglītības programmu “Policijas darbs” (skaits)

89

143

130

110

110

Speciālisti, kuri apguvuši Valsts policijas koledžas profesionālās pilnveides izglītības programmu “Policijas darba pamati” (skaits)

40

50

72

50

50

Nodarbinātie, kuri piedalījušies profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos Latvijā un ārvalstīs (skaits)

1 619

900

900

900

900

Speciālisti, kuri ieguvuši 2.līmeņa profesionālo augstāko izglītību Rīgas Stradiņa universitātē (skaits)

1

32

39

28

82

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

169 485 119

158 875 989

156 615 212

153 753 725

151 949 483

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-10 609 130

-2 260 777

-2 861 487

-1 804 242

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-6,3

-1,4

-1,8

-1,2

Atlīdzība, euro

138 585 402/

120 412 8931

128 110 610/

127 416 2331

128 014 151/

127 212 4041

127 718 949/

126 942 8661

127 667 975/

126 945 3731

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

7 801

7 797

7 7382

7 7002

7 7002

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

1 474/1 2803

1 364/1 3563

1 372/1 3633

1 375/1 3673

1 375/1 3673

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

24 874

5 810

6 807

6 807

6 807

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

36

35

36

36

36

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

1 168

1 157

1 264

1 264

1 264

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

45

45

45

45

45

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

1 149/ 1 1174

1 080

1 214

1 224/ 1 2144

1 214

Piezīmes.

1 Bez pabalsta pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25.p. ceturtā daļa) un Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Izmeklēšanas atbalsta pārvaldei plānotajiem izdevumiem atlīdzībai (informācija klasificēta).
2 Saskaņā ar 2020. gada 12. maijā noslēgto vienošanos no Valsts policijas uz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu pārdalītas amata vietas - no 2020. gada 11. maija 25 amata vietas, 2021. gada 1. jūlija -  25 amata vietas un no 2022. gada 1. janvāra -   25 amata vietas (vidēji 59 amata vietas), lai pakāpeniski ieviestu 75 dispečeru amata vietas.
3 Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neieskaitot pabalstu pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem.
4 Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), neieskaitot pabalstu pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

13 423 359

11 162 582

-2 260 777

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

103 024

103 024

Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana

-

36 413

36 413

Akadēmiskā personāla minimālo atlīdzības likmju paaugstināšana saskaņā ar pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku

-

66 611

66 611

Vienreizēji pasākumi

673 298

747 022

73 724

Samazināti izdevumi Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības ES novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) nodrošināšanai (MK 13.05.2019. rīk.Nr.221)

45 138

-

-45 138

Samazināti izdevumi Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības ES novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) nodrošināšanai (MK 06.03.2019. rīk.Nr.103)

8 944

-

-8 944

Palielināti izdevumi Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības ES novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) nodrošināšanai (MK 25.03.2020. rīk. Nr.126 4.2.p.)

-

52 934

52 934

Palielināti izdevumi Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības ES novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) nodrošināšanai (MK 26.08.2020. rīk. Nr.461 4.2.p.)

-

44 088

44 088

Samazināti ieņēmumi transferta saņemšanai no IZM un atbilstoši izdevumi XII Latvijas skolu un jaunatnes dziesmu un deju svētku īstenošanai (MK 16.07.2019. prot. Nr.33 79.§ 2.p.)

107 503

-

-107 503

Samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi CSDP 28.02.2019. prot. 4.1.p. noteikto pasākumu apmaksai

415 313

-

-415 313

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)

96 400

-

-96 400

Palielināti izdevumi ilgtermiņa saistību pasākuma “Transportlīdzekļu noma” ietvaros nomāto transportlīdzekļu izpirkšanai pēc nomas termiņa beigām un uzturēšanai (resursu avots - pārējie naudas sodi, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē (atbalstīts Saeimā 2.lasījumā 2020.gada 3.decembrī))

-

650 000

650 000

Ilgtermiņa saistības

9 257 654

7 285 350

-1 972 304

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās (starptautiskajai sadarbībai), tajā skaitā:

41 819

60 157

18 338

Iemaksas ICPO-INTERPOL

30 569

48 907

18 338

Eiropas tiesu ekspertīžu asociācijā (ENFSI)

3 750

3 750

0

Dalības maksa Autotransporta tiesībaizsardzības organizāciju konfederācijā (CORTE)        

2 500

2 500

0

Dalības maksa Eiropas ceļu policijas tīklā (TISPOL)

5 000

5 000

0

Transportlīdzekļu noma

5 583 078

4 178 789

-1 404 289

Transportlīdzekļu noma ceļu satiksmes uzraudzības uzlabošanai

666 000

666 000

0

Ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšana

2 966 757

2 380 404

-586 353

Citas izmaiņas

3 492 407

3 027 186

-465 221

Palielināti izdevumi Īslaicīgās aizturēšanas vietu un pagaidu turēšanas vietu uzturēšanai

-

1 698

1 698

Samazināti izdevumi 2018. gada prioritārā pasākuma "Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu pamatnostādnēs 2013-2019 paredzēto pasākumu īstenošana" īstenošanai (MK 14.09.2017. prot. Nr.46 3.§ 2.p.)

98 461

-

-98 461

Izdevumu izmaiņas 2018. gada prioritārā pasākuma "Valsts policijas pasākumi kibernoziegumu apkarošanas jomā" īstenošanai (MK 14.09.2017. prot. Nr.46 3.§ 2.p.)

906 779

96 779

-810 000

Samazināti izdevumi 2020. gada prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanai (MK 06.11.2019. sēdes prot. Nr.52 23.§ 7.p.)

11 180

-

-11 180

Izdevumu izmaiņas 2020. gada prioritārā pasākuma “Valsts policijas amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm nodrošināšana ar formas tērpiem” īstenošanai (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 2.p.)

545 726

1 063 241

517 515

Izdevumu izmaiņas pabalsta pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem izmaksai IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25.p. ceturtā daļa)    

708 397

756 676

48 279

Palielināti izdevumi pabalsta pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem izmaksas nodrošināšanai IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25.p. ceturtā daļa)

-

78 174

78 174

Samazināti izdevumi (iekšējā pārdale apakšprogrammas 06.01.00 "Valsts policija" ietvaros) ilgtermiņa saistību pasākumam "Transportlīdzekļu noma" atbilstoši likuma "Par valsts budžetu 2018. gadam" 11.pielikumam un MK 16.10.2017. rīk.Nr.572 3.2.2.p.

65 380

-

-65 380

Palielināti izdevumi Iekšējās drošības fonda – Policijas sadarbība projekta "ATLAS Network specializētā aprīkojuma iegāde” ietvaros iegādātās tehnikas (laiva ar treileri, multifunkcionālais kravas auto) uzturēšanas izdevumu segšanai

-

10 500

10 500

Palielināti izdevumi Iekšējās drošības fonda – Policijas sadarbība projekta "Tiesu ekspertīzes tehnisko iespēju un kapacitātes celšana prioritārajās jomās (I posms)” ietvaros iegādāto transportlīdzekļu uzturēšanas izdevumu segšanai

-

29 904

29 904

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)

513 453

-

-513 453

Izdevumu pārdale no valsts budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 10.00.00 “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana” pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas īstenošanai (MK 29.09.2020. prot. Nr.56 51.§)

-

961 192

961 192

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

643 031

29 022

-614 009

Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība", jo IeM Informācijas centra lietošanā esošā autotransporta uzturēšanu nodrošina Valsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes Materiāli tehniskās un mantiskās apgādes birojs

-

29 022

29 022

Iekšējā līdzekļu pārdale uz programmu 07.00.00 "Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība", lai vienotā ārkārtas palīdzības izsaukuma numura “112” darbības nodrošināšanai pakāpeniski ieviestu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā 75 papildu dispečeru amata vietas no 2020. – 2022. gadam

573 203

-

-573 203

Iekšējā līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 38.05.00 “Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība”, lai profesionālajiem sportistiem, kuri dienē iekšlietu sistēmā un ir nodarbināti IeM veselības un sporta centrā, nodrošinātu likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 14.panta 20.daļā noteiktās mēnešalgas atbilstību VSAOI objekta apmēram - 860 euro mēnesī

69 828

-

-69 828