Apakšprogrammas mērķis:

aizsargāt personu un valsts intereses no noziedzīgiem nodarījumiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem, novērst, atklāt un pārtraukt noziedzīgos nodarījumus, pazemināt noziedzības līmeni valstī, garantēt sabiedrībai drošu vidi, kā arī meklēt personas un veikt ekspertīzes un izpētes.

Galvenās aktivitātes:

 1. novērst noziedzīgus nodarījumus un citus likumpārkāpumus;
 2. meklēt personas, kas izdarījušas noziedzīgus nodarījumus;
 3. nodrošināt satiksmes uzraudzību, tai skaitā, nodrošināt ceļu satiksmes drošību;
 4. izmeklēt noziedzīgus nodarījumus;
 5. veikt prevencijas darbu, lai novērstu nepilngadīgo izdarītos noziedzīgos nodarījumus;
 6. apsargāt un konvojēt aizturētās un apcietinātās personas;
 7. apsargāt ārvalstu un LR diplomātiskās pārstāvniecības, kā arī valsts stratēģiskos objektus;
 8. kontrolēt noteikumu ievērošanu ieroču aprites, apsardzes darbības un detektīvdarbības jomā;
 9. kontrolēt ūdens satiksmes drošības noteikumu ievērošanu iekšējos ūdeņos, kā arī atpūtas kuģu reģistrācijas noteikumu ievērošanu;
 10. veikt nepieciešamās ekspertīzes kriminālprocesu izmeklēšanas nodrošināšanai;
 11. nodrošināt attīstības plānošanas un citas administratīvās funkcijas.

Apakšprogrammas izpildītāji: Valsts policija, Valsts policijas koledža, Nodrošinājuma valsts aģentūra, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Iekšlietu ministrija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Novērsti, atklāti un pārtraukti noziegumi un likumpārkāpumi, veiktas ekspertīzes

Kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīti kriminālprocesi (skaits)1

10 616

10 000

-

-

-

Kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīti kriminālprocesi Valsts policijā (skaits)1

-

-

9 800

9 700

9 500

Valsts policijā pārskata periodā uzsāktie kriminālprocesi, kuri  nosūtīti kriminālvajāšanai (skaits)

-

-

6 800

6 650

6 500

Lēmumi par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu (skaits)

-

250 000

250 000

250 000

250 000

Valstī reģistrēti noziedzīgi nodarījumi (skaits)

36 144

37 250

35 000

34 000

33 000

Uzsākti kriminālprocesi (skaits)2

34 776

33 000

-

-

-

Valsts policijā uzsākti kriminālprocesi (skaits)2

-

-

32 000

31 000

30 000

Pieņemti lēmumi par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu (skaits)3

67 106

69 000

-

-

-

Pieņemti lēmumi par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu Valsts policijā (skaits)3

-

-

68 000

67 000

66 000

Izpildītas ekspertīzes (skaits)

10 567

12 000

11 100

11 000

11 000

Nodrošināta sabiedriskā kārtība un drošība, veikti prevencijas pasākumi

Latvijas teritorijā veikta kravas un pasažieru autopārvadājumu kontrole (skaits)

11 368

13 400

13 400

13 400

13 400

Publiskie pasākumi, kuros nodrošināta sabiedriskā kārtība un drošība (skaits)

2 487

5 300

5 300

5 300

5 300

Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu fiksēšana ar Valsts policijas rīcībā esošajiem fotoradariem (administratīvie protokoli) (skaits)

83 714

72 700

70 140

63 130

62 490

Profilaktiskie reidi ceļu satiksmes jomā (skaits)

53

25

25

25

25

Preventējamo personu skaits valstī (policijas uzskaite, tiesas vai procesa virzītāju nolēmumi, nepilngadīgās personas, ieroču īpašnieki, mednieki, personas, pret kurām pieņemts lēmums par nošķiršanu, personas, kurām pieņemti tiesas lēmumi par pagaidu aizsardzību pret vardarbību) (skaits)

46 729

50 000

50 000

50 000

50 000

Pasākumi nepilngadīgo noziedzības novēršanai un informēšanai par drošības jautājumiem (skaits)

2248

3 000

3 000

3 000

3 000

Kontroles pasākumi ieroču aprites un medību noteikumu ievērošanas jomā (skaits)

37

200

200

200

200

Mērķtiecīgas pārbaudes nelegālā alkohola aprites un ar akcīzes nodokli apliekamo preču jomā (skaits)

2 196

4 000

4 000

4 000

4 000

Resoriskās un profilaktiskās pārbaudes ekonomisko noziegumu novēršanas jomā (izņemot nelegālā alkohola un akcīzes preču jomas) (skaits)

901

400

400

400

400

Elektroniskajā notikumu žurnālā reģistrētie notikumi (skaits)

327 143

247 000

247 000

247 000

247 000

Izglītoti un apmācīti speciālisti un policijas amatpersonas

Speciālisti, kuri apguvuši Valsts policijas koledžas profesionālās pilnveides programmas (skaits)

3 949

3 500

4 000

4 000

4 000

Speciālisti, kuri ieguvuši 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību Valsts policijas koledžas augstākās izglītības programmā “Policijas darbs” (skaits)

109

118

135

163

227

Speciālisti, kuri apguvuši Valsts policijas koledžas arodizglītības programmu “Policijas darbs” (skaits)

145

130

79

40

40

Speciālisti, kuri apguvuši Valsts policijas koledžas profesionālās pilnveides izglītības programmu “Policijas darba pamati” (skaits)

40

72

80

80

80

Nodarbinātie, kuri piedalījušies profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos Latvijā un ārvalstīs (skaits)

2 039

900

900

900

900

Speciālisti, kuri ieguvuši 2. līmeņa profesionālo augstāko izglītību Rīgas Stradiņa universitātē (skaits)

29

39

32

79

44

Piezīmes.

1 Rādītājs “Kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīti kriminālprocesi (skaits)” no 2022. gada tiks aizstāts ar rādītāju “Kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīti kriminālprocesi Valsts policijā (skaits)”.

2 Rādītājs “Uzsākti kriminālprocesi (skaits)” no 2022. gada tiks aizstāts ar rādītāju “Valsts policijā uzsākti kriminālprocesi (skaits)”.

3 Rādītājs “Pieņemti lēmumi par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu (skaits)” no 2022. gada tiks aizstāts ar rādītāju “Pieņemti lēmumi par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu Valsts policijā (skaits)”.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

156 465 239

156 615 212

168 702 988

166 857 233

186 382 690

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

149 973

12 087 776

-1 845 755

19 525 457

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,1

7,7

-1,1

11,7

Atlīdzība, euro

127 338 216/ 126 557 2551

128 014 151/ 127 212 4041

133 797 470/ 133 039 3251

133 703 549/ 133 003 6131

152 326 508/ 133 003 6131

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

7 717

7 738

7 7052

7 705

7 705

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

1 375/1 3673

1 372/1 3633

1 441/1 4333

1 441/1 4323

1 642/1 4323

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

9 455

6 807

5 709

5 709

5 709

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

36

36

36

36

36

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

1 193

1 264

1 264

1 264

1 264

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

44

45

364

36

36

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

1 193

1 214

1 264

1 264

1 264

Piezīmes.

1 Bez pabalsta pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25.p. ceturtā daļa) un Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Izmeklēšanas atbalsta pārvaldei plānotajiem izdevumiem atlīdzībai (informācija klasificēta).

2 33 amata vietas samazinājums, tajā skaitā:

 • 9 pedagogu amata vietu palielinājums saistībā ar pedagogu amata vietu uzskaites metodikas izmaiņām (pedagogu (amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm) amata vietas no pedagogu amatu vietām pārceltas uz vidējo amata vietu skaitu);
 • vidēji 38 amata vietu pārdale uz budžeta programmu 07.00.00 “Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība” saskaņā ar 2020.gada 12.maijā noslēgto vienošanos starp Valsts policiju un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu tiek pārdalītas Valsts policijas ilgstoši vakanto amatu vietas  no 2021.gada 1.jūlija – 25 amatu vietas (vidēji 13 amata vietas) no 2022.gada 1.janvāra - 25 amatu vietas (bez finansējuma), lai pakāpeniski ieviestu 75 dispečeru amata vietas;
 • 2 amata vietu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 40.01.00 “Administrēšana”, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas (Nodrošinājuma valsts aģentūras) personāla resursu kapacitāti valsts robežas infrastruktūras izbūves laikā;
 • 2 amata vietu samazinājums saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. decembra protokola Nr. 79 7.§ “Informatīvais ziņojums “Par koordinējošās iestādes izveidi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, sociālekonomiskās iekļaušanas jomā””. Amata vietas (bez finansējuma) tiek pārdalītas Sabiedrības integrācijas fondam.

3 Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neieskaitot pabalstu pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem.

4 9 pedagogu amata vietu samazinājums saistībā ar pedagogu amata vietu uzskaites metodikas izmaiņām (pedagogu (amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm) amata vietas no pedagogu amatu vietām pārceltas uz vidējo amata vietu skaitu).

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

12 168 431

24 256 207

12 087 776

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

9 431 380

9 431 380

Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm kapacitātes stiprināšana (robežpiemaksa, izmeklētāju atlīdzība, mēnešalgu izlīdzināšana) (MK 24.09.2021. prot. Nr.63)

-

6 604 966

6 604 966

Valsts policijas amatpersonu  izglītības sistēmas pilnveide (tai skaitā izmeklētāju apmācību centra izveide) (MK 24.09.2021. prot. Nr.63)

-

1 670 682

1 670 682

Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana (MK 24.09.2021. prot. Nr.63)

-

5 965

5 965

Valsts policijas nodrošinājums ar funkciju  izpildei nepieciešamajiem transportlīdzekļiem (MK 24.09.2021. prot. Nr.63)

-

1 149 767

1 149 767

Vienreizēji pasākumi

747 022

2 204 274

1 457 252

Samazināti izdevumi Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības ES novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) nodrošināšanai (MK 25.03.2020. rīk. Nr.126 4.2.p.)

52 934

-

-52 934

Samazināti izdevumi Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības ES novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) nodrošināšanai (MK 26.08.2020. rīk. Nr.461 4.2.p.)

44 088

-

-44 088

Palielināti izdevumi Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības ES novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) nodrošināšanai (MK 23.03.2021. rīk. Nr.183 4.2.p.)

-

44 058

44 058

Palielināti izdevumi Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības ES novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) nodrošināšanai (MK 09.04.2021. rīk. Nr.228 3.2.p.)

-

12 792

12 792

Palielināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)

-

96 400

96 400

Samazināti izdevumi nomāto transportlīdzekļu izpirkšanai pēc nomas termiņa beigām

650 000

-

-650 000

Palielināti izdevumi  pasākuma “Infrastruktūras kapacitātes stiprināšanas pasākumu  īstenošana iekšlietu nozarē” ietvaros investīcijām operatīvā darba un speciālo izmeklēšanas darbību kapacitātes stiprināšanai (MK 07.09.2021. prot.Nr.60 34.§ 2.p.)

-

1 300 000

1 300 000

Palielināti izdevumi pasākuma “Infrastruktūras kapacitātes stiprināšanas pasākumu  īstenošana iekšlietu nozarē” ietvaros investīcijām sabiedriskās kārtības, drošības, ceļu satiksmes kontroles un uzraudzības kapacitātes stiprināšanai (MK 07.09.2021. prot.Nr.60 34.§ 2.p.)

-

534 447

534 447

Palielināti izdevumi transportlīdzekļu izpirkšanai pēc nomas termiņa beigām (finansējuma avots - ieņēmumu palielinājums no pārējiem naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē) (MK 24.08.2021. prot.Nr.57 52.§ 28.p.)

-

216 577

216 577

Ilgtermiņa saistības

7 285 350

3 273 876

-4 011 474

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās (starptautiskajai sadarbībai), tajā skaitā:

60 157

61 430

1 273

Iemaksas ICPO-INTERPOL

48 907

50 180

1 273

Eiropas tiesu ekspertīžu asociācijā (ENFSI)

3 750

3 750

-

Dalības maksa Autotransporta tiesībaizsardzības organizāciju konfederācijā (CORTE)

2 500

2 500

-

Dalības maksa Eiropas ceļu policijas tīklā (TISPOL)

5 000

5 000

-

Transportlīdzekļu noma

4 178 789

1 083 883

-3 094 906

Transportlīdzekļu noma ceļu satiksmes uzraudzības uzlabošanai

666 000

118 220

-547 780

Ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšana, tai skaitā:

palielināti izdevumi, lai segtu Valsts policijas izmaksas par atgādinājumu nosūtīšanu un dokumentu nosūtīšanu piespiedu piedziņai uz ES un samaksu valsts akciju sabiedrībai “Ceļu satiksmes drošības direkcija” par tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes un lēmuma nosūtīšanu, kā arī paziņojumu sagatavošanu un nosūtīšanu (finansējuma avots - naudas sodi, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar komersanta tehniskajiem līdzekļiem) (atbalstīts priekšlikums Nr.71 Saeimā 2.lasījumā 2021.gada 23.novembrī)

2 380 404

2 010 343

 

116 753

-370 061

 

116 753

Citas izmaiņas

4 136 059

9 346 677

5 210 618

Izdevumu izmaiņas 2020. gada prioritārā pasākuma “Valsts policijas amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm nodrošināšana ar formas tērpiem” īstenošanai (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 2.p.)

1 063 241

2 711 945

1 648 704

Izdevumu izmaiņas pabalsta pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem izmaksai IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25.p. ceturtā daļa)

834 850

776 083

-58 767 

Palielināti izdevumi transportlīdzekļu, tehnisko līdzekļu un aprīkojuma (tai skaitā 12 pārvietojamo tehnisko līdzekļu (fotoradaru)) iegādei vai nomai un uzturēšanai, kā arī citu ar satiksmes uzraudzību saistītu izdevumu segšanai

-

66 247

66 247

Izdevumu izmaiņas saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)

512 506

513 453

947

Izdevumu izmaiņas pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas  laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam īstenošanai (MK 29.09.2020. prot. Nr.56 51.§)

961 192

934 696

-26 496

Palielināti izdevumi Pārrobežu sadarbības programmas projekta “Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā” ietvaros iegādāto inteliģento video novērošanas iekārtu uzturēšanai

-

17 784

17 784

Palielināti izdevumi Pārrobežu sadarbības programmas projekta “Policijas K9 kapacitātes stiprināšana sabiedrības drošības jautājumos Latvijas un Lietuvas pierobežu reģionos” ietvaros iegādāto specializēti aprīkoto transportlīdzekļu uzturēšanai

-

9 360

9 360

Palielināti izdevumi Valsts policijas nodrošinājumam ar funkciju  izpildei nepieciešamajiem transportlīdzekļiem (finansējuma avots - ieņēmumu palielinājums no pārējiem naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē) (MK 24.09.2021. prot.Nr.63)

-

1 550 000

1 550 000

Palielināti izdevumi Valsts policijas nodrošināšanai ar funkciju  izpildei nepieciešamajiem transportlīdzekļiem (MK 06.07.2021. prot. Nr.51. 96.§)(finansējuma avots – ilgtermiņa saistību pasākums “Transportlīdzekļu noma ceļu satiksmes uzraudzības uzlabošanai”)

-

481 533

481 533

Valsts policijas funkciju nepārtrauktības nodrošināšana (finansējuma avots - naudas sodi, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar komersanta tehniskajiem līdzekļiem) (atbalstīts priekšlikums Nr.72 Saeimā 2.lasījumā 2021.gada 23.novembrī)

-

912 373

912 373

Valsts policijas funkciju nepārtrauktības nodrošināšana (finansējuma avots - pārējie naudas sodi, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē) (atbalstīts priekšlikums Nr.73 Saeimā 2.lasījumā 2021.gada 23.novembrī)

-

800 000

800 000

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

764 270

573 203

-191 067

Iekšējās līdzekļu pārdales programmai 07.00.00 "Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība", lai vienotā ārkārtas palīdzības izsaukuma numura “112” darbības nodrošināšanai pakāpeniski ieviestu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā 75 papildu dispečeru amata vietas no 2020. – 2022. gadam izmaiņas

764 270

573 203

-191 067