Apakšprogrammas mērķis:

saglabāt, pētīt, izstrādāt un popularizēt materiālās un nemateriālās liecības, kurām ir vēsturiska, zinātniska un memoriāla nozīme, kā arī ar tām saistītu informāciju par Latvijas un pasaules medicīnas vēsturi, lai veicinātu sabiedrības izglītošanu medicīnas vēstures jomā.

Galvenās aktivitātes:

  1. krāj, dokumentē un saglabā Latvijas un pasaules zinātnisko un kultūrvēsturisko mantojumu medicīnas un farmācijas nozarēs;
  2. pēta, eksponē un popularizē muzeja krājumus;
  3. izglīto un informē sabiedrību par Latvijas un pasaules zinātnisko un kultūrvēsturisko mantojumu medicīnas un farmācijas nozarēs un sabiedrības veselības jomā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Sabiedrības intereses veicināšana par zinātnes un kultūras mantojumu

Iekārtotās izstādes (skaits) 1

 19

 18

 6

6

Muzejpedagoģiskās un izglītojošās programmas (skaits) 2

 23

22

  15

 15

15

Ekskursijas (skaits) 3

 789

900

500

 500

500

Izglītības projekti tiešsaistē un interneta platformās (skaits) 4

-

-

5

10

10

Publiskās programmas (skaits) 5

 -

-

10

15

15

Jaunas mainīgās nodaļas pastāvīgajā ekspozīcijā (skaits) 6

 -

-

2

3

3

Piezīmes.
1Iekārtoto izstāžu skaits samazināts, lai uzsāktu muzeja revitalizāciju un pārzīmološanu, t.sk. pastāvīgās ekspozīcijas modern izāciju. Īslaicīgo izstāžu programmā turpmāk uzsvars būs uz lielām izstādēm, kas balstīsies uz apjomīgu izpētes darbu, augstvērtīgu ekspozīcijas dizainu un plašu auditoriju aizsniedzošu komunikācijas kampaņu.
2 Muzejpedagoģisko programmu skaits samazināts, programmu izstrādi pielāgojot Izglītības un zinātnes ministrijas plānotajai kompetenču izglītības reformai. Samazinātais piedāvāto programmu skaits neietekmēs skolēnu apmeklējumu plūsmas apjomu.
3 Ekskursiju skaita samazinājumu paredzēts kompensēt ar jaunām muzeja darbības formām tiešsaistē un partnerības projektos ar interneta mediju platformām, kas uzrunās plašāku sabiedrības daļu. Skolēnu grupu ekskursijas no 2022/2023. mācību gada plānots aizstāt ar īpašām pedagoģiskajām nodarbībām muzeja jaunizveidotajā veselības pratības centrā. 
4 Uzsāk plānot ar 2021. gadu. Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja revitalizācijas stratēģijā paredzēts muzeja piedāvājuma paketē iekļaut tiešsaistes produktus: videolekcijas, informatīvos klipus, rakstu sērijas jaunizveidotā muzeja mājaslapā, sociālajos tīklos un sadarbībā ar interneta mediju platformu “Satori”.
5 Uzsāk plānot ar 2021. gadu. Līdzsvarojot Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja līdzšinējo praksi, strādāt tikai ar muzejpedagoģiskajām programmām skolu jaunatnei, darbības stratēģijā ieviesta jauna veida publiskās programmas izveide, kuras pasākumi vērsti uz mērķauditoriju dažādošanu un apmeklējuma skaita pieaugumu citos auditoriju segmentos (ģimenes ar bērniem, seniori, jaunie profesionāļi, augstskolu studenti, veselības aprūpes nozarē strādājošie).
6 Uzsāk plānot ar 2021. gadu. Pastāvīgās ekspozīcijas modernizācijas pasākumi paredz atsevišķas ekspozīcijas telpas pielāgot mainīgām tematiskajām ekspozīcijām, kas kompensēs sezonālo izstāžu skaita samazinājumu.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

784 328

772 809

994 947

994 947

994 947

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-11 519

222 138

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-1,5

28,7

-

-

Atlīdzība, euro

631 267

623 655

682 587

682 587

682 587

Vidējais amata vietu skaits gadā1

77

77

76

76

76

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

683,2

675

735,4

735,4

735,4

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

-

-

11 913

11 913

11 913

Piezīmes.
1 2021.-2023. gadam ik gadu samazināta viena amata vieta, jo atbilstoši Veselības ministrijas 2020. gada 12. maija rīkojumam Nr.100 tā ar 2020. gada 1. martu pārcelta uz Veselības ministriju (programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”), nepārdalot finansējumu, lai pilnveidotu informāciju tehnoloģiju pakalpojumu sniegšanu resorā. Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs finansējuma ekonomiju, kas radusies no amata vietas pārdales, novirzīs esošo darbinieku atlīdzībai, t.i. piemaksām par papildu darbu, lai tiktu nodrošināta Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja funkcija “nodrošināt muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai”.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

     222 138

222 138

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

222 138

222 138

Palielināti izdevumi 2020.-2022. gada starpnozaru prioritārā pasākuma “Minimālās algas palielināšana līdz 500 euro ar 2021. gada 1.janvāri” īstenošanai (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 2.punkts)

-

 

24 336

 

24 336

 

Palielināti izdevumi nomas maksu pieauguma segšanai (MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 12.6.5.apakšpunkts)

-

163 206

163 206

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

34 596

34 596

Palielināti izdevumi Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejam, lai nodrošinātu kritiski zemās atlīdzības pieaugumu Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja darbiniekiem, pārdalot finansējumu no apakšprogrammām: 39.03.00 “Asins un asins komponentu nodrošināšana” (5 766 euro), 39.06.00 “Tiesu medicīniskā ekspertīze” (5 766 euro), 45.01.00 “Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana” (5 766 euro), 46.01.00 “Uzraudzība un kontrole” (5 766 euro), 46.03.00 “Slimību profilakses nodrošināšana” (5 766 euro) un no programmas 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” (5 766 euro)

-

34 596

34 596