Apakšprogrammas mērķis:

saglabāt, pētīt, izstrādāt un popularizēt materiālās un nemateriālās liecības, kurām ir vēsturiska, zinātniska un memoriāla nozīme, kā arī ar tām saistītu informāciju par Latvijas un pasaules medicīnas vēsturi, lai veicinātu sabiedrības izglītošanu medicīnas vēstures jomā.

Galvenās aktivitātes:

  1. krāj, dokumentē un saglabā Latvijas un pasaules zinātnisko un kultūrvēsturisko mantojumu medicīnas un farmācijas nozarēs;
  2. pēta, eksponē un popularizē muzeja krājumus;
  3. izglīto un informē sabiedrību par Latvijas un pasaules zinātnisko un kultūrvēsturisko mantojumu medicīnas un farmācijas nozarēs un sabiedrības veselības jomā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Sabiedrības intereses veicināšana par zinātnes un kultūras mantojumu

Iekārtotās izstādes (skaits)1

14

 4

4

4

Muzejpedagoģiskās un izglītojošās programmas (skaits)2

21

  15

 3

5

5

Ekskursijas (skaits)3

300

500

 200

200

200

Izglītības projekti tiešsaistē un interneta platformās (skaits)4

-

5

5

5

5

Publiskās programmas (skaits)5

 -

10

10

10

10

Jaunas mainīgās nodaļas pastāvīgajā ekspozīcijā (skaits)6

 -

2

2

2

2

Piezīmes.

1Iekārtoto izstāžu skaits samazināts, lai uzsāktu muzeja revitalizāciju un pārzīmološanu, t.sk. pastāvīgās ekspozīcijas modernizāciju. Īslaicīgo izstāžu programmā turpmāk uzsvars būs uz lielām izstādēm, kas balstīsies uz apjomīgu izpētes darbu, augstvērtīgu ekspozīcijas dizainu un plašu auditoriju aizsniedzošu komunikācijas kampaņu.

2 Muzejpedagoģisko programmu skaits samazināts, esošās aizvietojot ar jaunām, kas atbilst Izglītības un zinātnes ministrijas uzsāktajai kompetenču izglītības reformai. Samazinātais piedāvāto programmu skaits neietekmēs skolēnu apmeklējumu plūsmas apjomu.

3 Ekskursiju skaita prognozes 2022. gadam apgrūtina neskaidrība attiecībā uz Covid-19 ietekmi uz mācību organizāciju skolās, gaidāmo ārzemju tūristu pieplūdumu, kā arī uz epidemioloģiskajiem nosacījumiem muzejiem darbā ar apmeklētājiem. Ekskursiju skaita samazinājumu paredzēts kompensēt ar jaunām muzeja darbības formām tiešsaistē un partnerības projektos ar interneta mediju platformām, kas uzrunās plašāku sabiedrības daļu. Skolēnu grupu ekskursijas no 2022/2023. mācību gada plānots aizstāt ar īpašām pedagoģiskajām nodarbībām muzeja jaunizveidotajā veselības pratības centrā. 

4 Uzsāka plānot ar 2021. gadu. Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja revitalizācijas stratēģijā paredzēts muzeja piedāvājuma paketē iekļaut tiešsaistes produktus: videolekcijas, informatīvos klipus, rakstu sērijas jaunizveidotā muzeja mājaslapā, sociālajos tīklos un sadarbībā ar interneta mediju platformu “Satori”.

             5 Uzsāka plānot ar 2021. gadu. Līdzsvarojot Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja līdzšinējo praksi, strādāt tikai ar muzejpedagoģiskajām programmām skolu jaunatnei, darbības stratēģijā ieviesta jauna veida publiskās programmas izveide, kuras pasākumi vērsti uz mērķauditoriju dažādošanu un apmeklējuma skaita pieaugumu citos auditoriju segmentos (ģimenes ar bērniem, seniori, jaunie profesionāļi, augstskolu studenti, veselības aprūpes nozarē strādājošie).

6 Uzsāka plānot ar 2021. gadu.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

860 013

994 947

1 317 030

1 172 090

1 172 090

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

134 934

322 083

-144 940

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

15,7

32,4

-11,0

-

Atlīdzība, euro

663 682

682 587

855 929

855 929

855 929

Vidējais amata vietu skaits gadā1

76,2

76

75

75

75

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

714,8

735,4

937,8

950,5

950,5

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

11 809

11 913

11 865

11 865

11 865

Piezīmes.

12022.2024. gadam ik gadu samazināts amata vietu skaits par vienu, jo atbilstoši Veselības ministrijas 09.02.2021. rīkojumam Nr.13-04/88 ar 01.03.2021. pārcelta viena amata vietas uz Veselības ministriju (programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”), nepārdalot finansējumu, lai Veselības ministrija nodrošinātu pilnvērtīgu iesaisti nozares attīstības jautājumu risināšanā, kas saistīti ar inovāciju vadību, koordinēšanu, kā arī iesaisti ar inovācijām saistītos projektos gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī. Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs finansējuma ekonomiju, kas radusies no amata vietas pārdales, novirzīs esošo darbinieku atlīdzībai, t.i. piemaksām par papildu darbu, lai tiktu nodrošināta Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja funkcija “nodrošināt muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai”.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

     322 083

322 083

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

 318 282

318 282

Palielināti izdevumi, lai prioritārā pasākuma “Kapitālieguldījumi un investīcijas Veselības ministrijas padotības iestādēs un BKUS investīcijas” ietvaros nodrošinātu Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja apsardzes sistēmas modernizāciju un publisko programmu un muzejpedagoģisko nodarbību telpas kapitālo remontu un tehniskā aprīkojuma iegādi (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2. punkts)

-

144 940

144 940

Palielināti izdevumi, lai prioritārā pasākuma “Kapacitātes stiprināšana nozares izaicinājumu un krīzes situāciju pārvarēšanai” ietvaros nodrošinātu Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja darbinieku atlīdzības pieaugumu (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2. punkts)

-

173 342

173 342

Citas izmaiņas

-

3 801

3 801

Palielināti izdevumi valsts nekustāmo īpašumu un apsaimniekošanas izdevumu nomas maksas pieauguma segšanai (MK 24.08.2021. sēdes prot. Nr.57 52.§ 18.7.7. apakšpunkts)

-

3 801

3 801