Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt likumīgu, efektīvu un pārskatāmu maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības procesa norises gaitu un aizsargāt kreditoru kopuma intereses parādnieka ierobežotas maksātspējas vai maksātnespējas gadījumā.

Galvenās aktivitātes:

  1. uzraudzīt maksātnespējas procesa administratora (turpmāk – administrators) darbības likumību fiziskās personas maksātnespējas procesā un juridiskās personas maksātnespējas procesā, kā arī tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas darbības likumību tiesiskās aizsardzības procesā;
  2. nodrošināt maksātnespējas procesa un tiesiskās aizsardzības procesa likumīgu un efektīvu gaitu;
  3. pārstāvēt valsts intereses maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības procesos;
  4. organizēt fiziskās personas maksātnespējas procesa un juridiskās personas maksātnespējas procesa iemaksātā depozīta, tostarp par juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta, kas iemaksāts par tiesiskās aizsardzības procesa pieteikuma iesniegšanu atkārtoti gada laikā, naudas līdzekļu uzskaiti un veikt depozītā iemaksāto naudas līdzekļu izmaksu;
  5. organizēt naudas līdzekļu, kas iegūti no tādas parādnieka mantas pārdošanas, kas kalpo par nodrošinājumu nodrošinātā kreditora prasījumam, kura prasījuma tiesības atkarīgas no nosacījuma iestāšanās, uzskaiti, uzglabāšanu un izmaksu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;
  6. izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas par maksātnespējas procesa noteikumu pārkāpšanu;
  7. organizēt administratora pretendenta eksāmenu un administratoru kvalifikācijas eksāmenu un nodrošināt administratoru iecelšanu amatā;
  8. atbrīvot, atcelt un atstādināt no amata administratoru, kā arī apturēt administratora amata darbību;
  9. ierasties pie tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas un administratora Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajā maksātnespējas reģistrā ierakstītajā prakses vietā vai parādnieka – juridiskās personas – atrašanās vietā pārbaudes veikšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Maksātnespējas kontroles dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gada (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nodrošināta uzraudzības pasākumu veikšana

Gadā pārbaudīto maksātnespējas procesu skaits no visiem pasludinātajiem maksātnespējas procesiem, kuros pieņemts lēmums par administratora rīcību konkrētā maksātnespējas procesā

115

260

120

120

120

Apmierināto Maksātnespējas kontroles dienesta pieteikumu tiesai skaits par administratoru atcelšanu

12

19

16

15

14

Maksātnespējas kontroles dienesta iesniegto pieteikumu tiesai skaits par administratoru atcelšanu

15

19

18

17

16

Pārbaužu skaits administratora un tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas prakses vietā vai parādnieka – juridiskās personas – atrašanās vietā

63

60

50

50

50

Atcelto lēmumu īpatsvars (%) no kopējā Maksātnespējas kontroles dienesta sūdzību izskatīšanas un uzraudzības kārtībā pieņemto lēmumu skaita

2.9

3,0

3,0

3,0

3,0

Samazināto maksātnespējas procesu īpatsvars (%) maksātnespējas procesos, kuri uzsākti saskaņā ar likumu „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" un Maksātnespējas likumu (spēkā līdz 31.10.2010.) no kopējā aktīvo procesu skaita uz 01.01.2015.

97,0

97,0

98,0

99,0

99,0

Maksātnespējas kontroles dienestā uzsākto administratīvo pārkāpumu lietvedību skaits

139

140

140

140

140

Maksātnespējas kontroles dienesta pieņemto lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu skaits

73

75

75

75

75

Apmeklēto kreditoru sapulču skaits

-

70

75

75

80

Nodrošināta juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksa

Izskatīto iesniegumu skaits saistībā ar juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas procesa depozītu

2260

2200

2 400

2 500

2500

Nodrošināta administratoru pretendentu un administratoru eksaminēšana un kvalifikācijas kontrole

Organizēto administratora pretendenta un administratora kvalifikācijas eksāmenu skaits

4

3

5

4

5

Apstrādāto pieteikumu eksāmeniem skaits

155

120

120

120

120

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

1775410

1659735

1700906

1697155

1697155

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-115675

41171

-3751

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-6,5

2,5

-0,2

-

Atlīdzība, euro

1402840

1420317

1432219

1429087

1429087

Vidējais amata vietu skaits gadā

53

60

60

60

60

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2168

1927

1951

1947

1947

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

23873

32685

27380

27380

27380

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

2700

43871

41171

t. sk.:

Citas izmaiņas

2700

43871

41171

Samazināti izdevumi no plānotā maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri, kas ar likumu „Par valsts budžetu 2019.gadam" tika novirzīts, lai segtu ar maksātnespējas procesa administratora kvalifikācijas eksāmena organizēšanu saistītos izdevumus.

2700

-

-2700

Palielināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem saistībā ar Ministru kabineta 2017. gada 30. maija sēdē apstiprinātajiem noteikumiem Nr. 287 "Maksātnespējas administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība", atbilstoši 2017. gada 30.maija Ministru kabineta sēdē (prot. Nr.28 34.§) noteiktajam

-

15120

15120

Palielināti izdevumi Maksātnespējas kontroles dienesta darbības nodrošināšanai (saskaņā ar informatīvo ziņojumu "Par Maksātnespējas administrācijas attīstību"), atbilstoši 2017.gada 18.jūlija Ministru kabineta sēdē (prot. Nr.36 31.§) noteiktajam 4., 5. un 6.punktam

-

25000

25000

Palielināti izdevumi no ieņēmumu no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2020. gada 1. janvāri izmantošanai 2020. gadā, lai nodrošinātu kvalifikācijas eksāmenu maksātnespējas administratoriem.

-

3751

3751