Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt likumīgu, efektīvu un pārskatāmu maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības procesa norises gaitu un aizsargāt kreditoru kopuma intereses parādnieka ierobežotas maksātspējas vai maksātnespējas gadījumā.

Galvenās aktivitātes:

  1. uzraudzīt maksātnespējas procesa administratora (turpmāk - administrators) darbības likumību fiziskās personas maksātnespējas procesā un juridiskās personas maksātnespējas procesā, kā arī tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas darbības likumību tiesiskās aizsardzības procesā;
  2. nodrošināt maksātnespējas procesa un tiesiskās aizsardzības procesa likumīgu un efektīvu gaitu;
  3. pārstāvēt valsts intereses maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības procesos;
  4. organizēt fiziskās personas maksātnespējas procesa un juridiskās personas maksātnespējas procesa iemaksātā depozīta, tostarp par juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta, kas iemaksāts par tiesiskās aizsardzības procesa pieteikuma iesniegšanu atkārtoti gada laikā, naudas līdzekļu uzskaiti un veikt depozītā iemaksāto naudas līdzekļu izmaksu;
  5. organizēt naudas līdzekļu, kas iegūti no tādas parādnieka mantas pārdošanas, kas kalpo par nodrošinājumu nodrošinātā kreditora prasījumam, kura prasījuma tiesības atkarīgas no nosacījuma iestāšanās, uzskaiti, uzglabāšanu un izmaksu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;
  6. izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas par maksātnespējas procesa noteikumu pārkāpšanu;
  7. organizēt administratora pretendenta eksāmenu un administratoru kvalifikācijas eksāmenu un nodrošināt administratoru iecelšanu amatā;
  8. atbrīvot, atcelt un atstādināt no amata administratoru, kā arī apturēt administratora amata darbību;
  9. ierasties pie tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas un administratora Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajā maksātnespējas reģistrā ierakstītajā prakses vietā vai parādnieka - juridiskās personas - atrašanās vietā pārbaudes veikšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Maksātnespējas kontroles dienests (iestādes nosaukums mainīts ar 2018. gada 31. maija likumu "Grozījumi Maksātnespējas likumā", kas stājās spēkā 2018. gada 1. jūlijā).

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gada (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināta uzraudzības pasākumu veikšana

Gadā pārbaudīto maksātnespējas procesu skaits no visiem pasludinātajiem maksātnespējas procesiem, kuros pieņemts lēmums par administratora rīcību konkrētā maksātnespējas procesā

199

280

260

250

250

Apmierināto Maksātnespējas kontroles dienesta pieteikumu tiesai skaits par administratoru atcelšanu

14

20

19

18

17

Maksātnespējas kontroles dienesta iesniegto pieteikumu tiesai skaits par administratoru atcelšanu

16

20

19

18

17

Pārbaužu skaits administratora un tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas prakses vietā vai parādnieka -juridiskās personas - atrašanās vietā

-

45

60

60

65

Atcelto lēmumu īpatsvars (%) no kopējā Maksātnespējas kontroles dienesta sūdzību izskatīšanas un uzraudzības kārtībā pieņemto lēmumu skaita

3,6

3,0

3,0

3,0

3,0

Samazināto maksātnespējas procesu īpatsvars (%) maksātnespējas procesos, kuri uzsākti saskaņā ar likumu „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" un Maksātnespējas likumu (spēkā līdz 31.10.2010.) no kopējā aktīvo procesu skaita uz 01.01.2015.

95,25

94,0

97,0

98,0

99,0

Maksātnespējas kontroles dienestā uzsākto administratīvo pārkāpumu lietvedību skaits

57

135

140

145

150

Maksātnespējas kontroles dienesta pieņemto lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu skaits

88

70

75

80

85

Apmeklēto kreditoru sapulču skaits

-

-

70

75

75

Nodrošināta juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksa

Izskatīto iesniegumu skaits saistībā ar juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas procesa depozītu

2 257

2 000

2 200

2 400

2 500

Nodrošināta administratoru kvalifikācijas pilnveide

Kvalifikācijas pilnveides pasākumu skaits administratoriem

5

7

-

-

-

Kvalifikācijas pilnveides pasākumu apmeklētāju skaits gadā

151

150

-

-

-

Nodrošināta administratoru pretendentu un administratoru eksaminēšana un kvalifikācijas kontrole

Organizēto administratora pretendenta un administratora kvalifikācijas eksāmenu skaits

-

4

3

4

4

Apstrādāto pieteikumu eksāmeniem skaits

-

120

120

120

120

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

1 253 034

1 936 910

1 659 735

1 697 155

1 697 155

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

683 876

-277 175

37 420

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

54,6

-14,3

2,3

-

Atlīdzība, euro

1 052 956

1 428 415

1 420 317

1 429 087

1 429 087

Vidējais amata vietu skaits gadā

50

60

60

60

60

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 737

1 947

1 927

1 939

1 939

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

10 540

26 810

32 685

33 055

33 055

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

279 875

2 700

-277 175

t. sk.:

Citas izmaiņas

279 875

2 700

-277 175

1. Samazināti izdevumi no plānotā maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2018.gada 1.janvāri, kas ar likumu „Par valsts budžetu 2018.gadam" tika novirzīts, lai Maksātnespējas administrācija varētu pilnveidot tīmekļvietni un veikt nepieciešamos uzlabojumus elektroniskās maksātnespējas uzraudzības sistēmā.

4 589

-

-4 589

2. Samazināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem saistībā ar Ministru kabineta 2017. gada 30. maija sēdē apstiprinātajiem noteikumiem Nr. 287 "Maksātnespējas administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība", atbilstoši 2017. gada 30.maija Ministru kabineta  sēdē (prot. Nr.28 34.§) noteiktajam

13 296

-

-13 296

3. Samazināti vienreizējie izdevumi amatu vietu izveidei, kas tika izveidotas 2018.gadā (saskaņā ar informatīvo ziņojumu "Par Maksātnespējas administrācijas attīstību"), atbilstoši 2017.gada 18.jūlija  Ministru kabineta sēdē (prot. Nr.36 31.§) noteiktajam

193 770

-

-193 770

4. Samazināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem saistībā ar Maksātnespējas kontroles dienesta organizēto kvalifikācijas pilnveides pasākumu apmeklējumu skaita samazināšanos.

11 520

-

-11 520

5. Samazināti izdevumisaistībā ar grozījumiem Ministru kabineta 27.07.2011. rīkojumā Nr.347 “Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu “Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai””

2 000

-

-2 000

6. Palielināti izdevumi no ieņēmumu no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2019. gada 1. janvāri izmantošanai 2019. gadā, lai segtu ar maksātnespējas procesa administratora kvalifikācijas eksāmena organizēšanu saistītos izdevumus.

-

2 700

2 700

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

54 700

-

-54 700

Iekšējā līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 03.01.00 "Tiesu administrēšana" lai nodrošinātu Elektroniskās maksātnespējas uzraudzības sistēmas (EMUS), rindas un risku vadības sistēmas attīstību.

54 700

-

-54 700