Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt likumīgu, efektīvu un pārskatāmu maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības procesa norises gaitu un aizsargāt kreditoru kopuma intereses parādnieka ierobežotas maksātspējas vai maksātnespējas gadījumā.

Galvenās aktivitātes:

 1. uzraudzīt  maksātnespējas procesa administratora (turpmāk – administrators) darbības likumību fiziskās personas maksātnespējas procesā un juridiskās personas maksātnespējas procesā, kā arī tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas darbības likumību tiesiskās aizsardzības procesā;
 2. nodrošināt maksātnespējas procesa un tiesiskās aizsardzības procesa likumīgu un efektīvu gaitu;
 3. pārstāvēt valsts intereses maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības procesos;
 4. izvēlēties un ieteikt administratorus tiesai konkrētam fiziskās personas maksātnespējas procesam un juridiskās personas maksātnespējas procesam, nodrošinot nejaušības principa ievērošanu;
 5. organizēt fiziskās personas maksātnespējas procesa un juridiskās personas maksātnespējas procesa iemaksātā depozīta naudas līdzekļu uzskaiti un veikt depozītā iemaksāto naudas līdzekļu izmaksu;
 6. organizēt naudas līdzekļu, kas iegūti no tādas parādnieka mantas pārdošanas, kas kalpo par nodrošinājumu nodrošinātā kreditora prasījumam, kura prasījuma tiesības atkarīgas no nosacījuma iestāšanās, uzskaiti, uzglabāšanu un izmaksu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;
 7. izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas par maksātnespējas procesa noteikumu pārkāpšanu;
 8. organizēt administratoru kvalifikācijas pilnveides pasākumus;
 9. organizēt administratora pretendenta eksāmenu un administratoru kvalifikācijas eksāmenu un nodrošināt administratoru iecelšanu amatā;
 10. atbrīvot, atcelt un atstādināt no amata administratoru, kā arī apturēt administratora amata darbību;
 11. ierasties pie tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas un administratora Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajā maksātnespējas reģistrā ierakstītajā prakses vietā vai parādnieka – juridiskās personas – atrašanās vietā pārbaudes veikšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Maksātnespējas administrācija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošināta uzraudzības pasākumu veikšana

Gadā pārbaudīto maksātnespējas procesu skaits no visiem pasludinātajiem maksātnespējas procesiem, kuros pieņemts lēmums par administratora rīcību konkrētā maksātnespējas procesā

295

300

280

260

250

Apmierināto Maksātnespējas administrācijas pieteikumu tiesai skaits par administratoru atcelšanu

515

20

20

19

18

Maksātnespējas administrācijas iesniegto pieteikumu tiesai skaits par administratoru atcelšanu

525

20

20

19

18

Pārbaužu skaits administratora un tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas prakses vietā vai parādnieka –juridiskās personas – atrašanās vietā

x

x

45

45

45

Atcelto lēmumu īpatsvars (%) no kopējā MNA sūdzību izskatīšanas un uzraudzības kārtībā pieņemto lēmumu skaita

4,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Samazināto maksātnespējas procesu īpatsvars (%) maksātnespējas procesos, kuri uzsākti saskaņā ar likumu „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" un Maksātnespējas likumu (spēkā līdz 31.10.2010.) no kopējā aktīvo procesu skaita uz 01.01.2015.

88,9

87,0

94,0

97,0

98,0

Maksātnespējas administrācijā uzsākto administratīvo pārkāpumu lietvedību skaits

142

130

135

140

145

Maksātnespējas administrācijas pieņemto lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu skaits

93

60

70

75

80

Nodrošināta juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksa

Izskatīto iesniegumu skaits saistībā ar juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas procesa depozītu

2 162

2 000

2 000

2 000

2 000

Nodrošināta administratoru kvalifikācijas pilnveide

Kvalifikācijas pilnveides pasākumu skaits administratoriem

7

6

7

6

6

Kvalifikācijas pilnveides pasākumu apmeklētāju skaits gadā

257

250

150

125

125

Nodrošināta administratoru pretendentu un administratoru eksaminēšana un kvalifikācijas kontrole

Organizēto administratora pretendenta un administratora kvalifikācijas eksāmenu skaits

x

x

4

3

4

Apstrādāto pieteikumu eksāmeniem skaits

x

x

120

120

120

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

940 910

1 247 209

1 936 910

1 725 255

1 765 375

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

306 299

689 701

-211 655

40 120

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

32,6

55,3

-10,9

2,3

Atlīdzība, euro

808 282

1 039 312

1 428 415

1 419 717

1 430 647

Vidējais amata vietu skaits gadā

48

52

60*

60

60

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 399

1 662

1 947

1 947

1 947

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

2 267

2 283

26 810

18 010

28 940

* No apakšprogrammas 03.02.00 "Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas" ir pārdalītas 4 amata vietas un no programmas 07.00.00 "Nekustamā īpašuma tiesību politikas īstenošana" ir pārdalītas 4 amata vietas, lai nodrošinātu disciplinārlietu komisijas darbību administratoru un tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu profesionālās darbības kvalitātes kontroli un jaunu uzdevumu izpildi:  organizēt maksātnespējas procesa administratoru eksāmenu un kvalifikācijas eksāmenu, iecelt amatā administratorus un atbrīvot, atcelt un atstādināt no amata administratoru, kā arī apturēt administratora amata darbību (saskaņā ar informatīvo ziņojumu  "Par Maksātnespējas administrācijas attīstību").

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

168 964

858 665

689 701

t. sk.:

Citas izmaiņas

168 964

858 665

689 701

1. Palielināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumu atlikuma uz 2018. gada 1. janvāri izmantošanai 2018. gadā, lai Maksātnespējas administrācija varētu pilnveidot tīmekļvietni un veikt nepieciešamos uzlabojumus elektroniskās maksātnespējas uzraudzības sistēmā.

-

4 589

4 589

2. Samazināti izdevumi no plānotā maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2017.gada 1.janvāri, kas ar likumu „Par valsts budžetu 2017.gadam" tika novirzīts, lai organizētu maksātnespējas jautājumiem veltītu starptautisko konferenci, veicinātu sadarbību ar citu valstu institūcijām, kas darbojas maksātnespējas tiesību jomā, kā arī, lai informētu Latvijas maksātnespējas procesa nozares speciālistus par aktualitātēm maksātnespējas tiesību jomā

18 964

-

-18 964

3. Palielināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem saistībā ar Ministru kabineta 2017. gada 30. maija sēdē apstiprinātajiem noteikumiem Nr. 287 "Maksātnespējas administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība", lai nodrošinātu maksas pakalpojumu sniegšanu, atbilstoši 2017. gada 30.maija Ministru kabineta  sēdē (prot. Nr.28 34.§) noteiktajam

-

30 496

30 496

4. Palielināti izdevumi Maksātnespējas administrācijas darbības nodrošināšanai (saskaņā ar informatīvo ziņojumu "Par Maksātnespējas administrācijas attīstību"), atbilstoši 2017.gada 18.jūlija  Ministru kabineta sēdē (prot. Nr.36 31.§) noteiktajam

-

823 580

823 580

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

150 000

-

-150 000

Iekšējā līdzekļu pārdale uz programmu 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" administratīvās kapacitātes stiprināšanai, atbilstoši 2017.gada 18.jūlija  Ministru kabineta sēdē (prot. Nr.36 31.§) noteiktajam

150 000

-

-150 000