Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt likumīgu, efektīvu un pārskatāmu maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības procesa norises gaitu un aizsargāt kreditoru kopuma intereses parādnieka ierobežotas maksātspējas vai maksātnespējas gadījumā.

Galvenās aktivitātes:

  1. pārbaudīt maksātnespējas procesa administratora darbības likumību maksātnespējas procesā (fiziskās un juridiskās personas) un tiesiskās aizsardzības procesā;
  2. nodrošināt maksātnespējas procesa un tiesiskās aizsardzības procesa likumīgu un efektīvu gaitu;
  3. pārstāvēt valsts intereses maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības procesos;
  4. izvēlēties un ieteikt maksātnespējas procesa administratorus tiesai konkrētam tiesiskās aizsardzības procesam, fiziskās personas maksātnespējas procesam un juridiskās personas maksātnespējas procesam, nodrošinot nejaušības principa ievērošanu;
  5. organizēt fiziskās personas un juridiskās personas maksātnespējas procesa iemaksātā depozīta naudas līdzekļu uzskaiti un veikt depozītā iemaksāto naudas līdzekļu izmaksu;
  6. organizēt naudas līdzekļu, kas iegūti no tādas parādnieka mantas pārdošanas, kas kalpo par nodrošinājumu nodrošinātā kreditora prasījumam, kura prasījuma tiesības atkarīgas no nosacījuma iestāšanās, uzskaiti, uzglabāšanu un izmaksu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;
  7. izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas par maksātnespējas procesa noteikumu pārkāpšanu;
  8. organizēt maksātnespējas procesa administratoru profesionālās kvalifikācijas pilnveides pasākumus;
  9. nodrošināt biedrības „Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija” organizēto maksātnespējas procesa administratoru pretendentu apmācību, eksaminācijas un sertificēšanas organizēšanas uzraudzību.

Apakšprogrammas izpildītājs: Maksātnespējas administrācija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināta uzraudzības pasākumu veikšana

Gadā pārbaudīto maksātnespējas procesu skaits no visiem pasludinātajiem maksātnespējas procesiem, kuros pieņemts lēmums par administratora rīcību konkrētā maksātnespējas procesā

278

300

300

330

330

Apmierināto Maksātnespējas administrācijas pieteikumu tiesai skaits par administratoru atcelšanu

-

20

20

20

20

Maksātnespējas administrācijas iesniegto pieteikumu tiesai skaits par administratoru atcelšanu

240

20

20

20

20

Atcelto lēmumu īpatsvars (%) no kopējā MNA sūdzību izskatīšanas un uzraudzības kārtībā pieņemto lēmumu skaita

3,6

3

3

3

3

Samazināto maksātnespējas procesu īpatsvars (%) maksātnespējas procesos, kuri uzsākti saskaņā ar likumu „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” un Maksātnespējas likumu (spēkā līdz 31.10.2010.) no kopējā aktīvo procesu skaita uz 01.01.2015.

76

80

87

94

97

Maksātnespējas administrācijā uzsākto administratīvo pārkāpumu lietvedību skaits

-

130

130

145

145

Maksātnespējas administrācijas pieņemto lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu skaits

-

60

60

70

70

Nodrošināta juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksa

Izskatīto iesniegumu skaits saistībā ar juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas procesa depozītu

1 301

800

2 000

2 000

2 000

Nodrošināta administratoru kvalifikācijas pilnveide

Kvalifikācijas pilnveides pasākumu skaits administratoriem

6

6

6

7

6

Kvalifikācijas pilnveides pasākumu apmeklētāju skaits gadā

255

250

250

300

250

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

844 753

848 506

1 247 209

1 228 245

1 228 245

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3 753

398 703

-18 964

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,4

47,0

-1,5

-

Atlīdzība, euro

690 837

713 399

1 039 312

1 031 348

1 031 348

Vidējais amata vietu skaits gadā

50

51

52

52

52

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 148

1 162

1 662

1 649

1 649

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

1 955

2 283

2 283

2 283

2 283

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2 400

401 103

398 703

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

3 204

3 204

Palielināti izdevumi zemāko mēneša darba algu izlīdzināšanai ar 2017.gada 1.janvāri, ievērojot 2016. gada 18.augusta Ministru kabineta  sēdē (protokola Nr.41 5.§ 22.punkts) nolemto

-

3 204

3 204

Citas izmaiņas

2 400

397 899

395 499

Palielināti izdevumi likuma „Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” izpildei, kas paredz Maksātnespējas administrācijas kompetences paplašināšanu ar administratīvo sodu piemērošanu maksātnespējas jomā (papildu 1 amata vieta), ievērojot Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra protokolā Nr.65 92.§ nolemto.

-

20 922

20 922

Palielināti izdevumi no ieņēmumu no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2017. gada 1. janvāri izmantošanai 2017. gadā, lai organizētu maksātnespējas jautājumiem veltītu starptautisko konferenci, veicinātu sadarbību ar citu valstu institūcijām, kas darbojas maksātnespējas tiesību jomā, kā arī, lai informētu Latvijas maksātnespējas procesa nozares speciālistus par aktualitātēm maksātnespējas tiesību jomā

-

18 964

18 964

Palielināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem administratīvās kapacitātes stiprināšanai un jaunas lietvedības sistēmas izstrādei un uzturēšanai (saskaņā ar informatīvo ziņojumu "Par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru 2017. – 2019.gadam"), ievērojot 2016.gada 2.augusta  Ministru kabineta sēdē ( protokola Nr.38 38.§) nolemto

-

358 013

358 013

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

2 400

-

-2 400

Iekšējā līdzekļu pārdale uz programmu 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu centralizētu tieslietu resora korporatīvā datu tīkla un balss pārraides tīkla uzturēšanu

2 400

-

-2 400