Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt likumīgu, efektīvu un pārskatāmu maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības procesa norises gaitu un aizsargāt kreditoru kopuma intereses parādnieka ierobežotas maksātspējas vai maksātnespējas gadījumā.

Galvenās aktivitātes:

  1. uzraudzīt maksātnespējas procesa administratora (turpmāk – administrators) darbības likumību fiziskās personas maksātnespējas procesā un juridiskās personas maksātnespējas procesā, kā arī tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas darbības likumību tiesiskās aizsardzības procesā;
  2. nodrošināt maksātnespējas procesa un tiesiskās aizsardzības procesa likumīgu un efektīvu gaitu;
  3. pārstāvēt valsts intereses maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības procesos;
  4. organizēt fiziskās personas maksātnespējas procesa un juridiskās personas maksātnespējas procesa iemaksātā depozīta, tostarp par juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta, kas iemaksāts par tiesiskās aizsardzības procesa pieteikuma iesniegšanu atkārtoti gada laikā, naudas līdzekļu uzskaiti un veikt depozītā iemaksāto naudas līdzekļu izmaksu;
  5. organizēt naudas līdzekļu, kas iegūti no tādas parādnieka mantas pārdošanas, kas kalpo par nodrošinājumu nodrošinātā kreditora prasījumam, kura prasījuma tiesības atkarīgas no nosacījuma iestāšanās, uzskaiti, uzglabāšanu un izmaksu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;
  6. izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas par maksātnespējas procesa noteikumu pārkāpšanu;
  7. organizēt administratora pretendenta eksāmenu un administratoru kvalifikācijas eksāmenu un nodrošināt administratoru iecelšanu amatā;
  8. atbrīvot, atcelt un atstādināt no amata administratoru, kā arī apturēt administratora amata darbību;
  9. ierasties pie tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas un administratora Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajā maksātnespējas reģistrā ierakstītajā prakses vietā vai parādnieka – juridiskās personas – atrašanās vietā pārbaudes veikšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Maksātnespējas kontroles dienests

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019.gada (izpilde)

2020.gada plāns

2021.gada plāns

2022.gada prognoze

2023.gada prognoze

Nodrošināta uzraudzības pasākumu veikšana

Maksātnespējas kontroles dienesta uzraudzības kārtībā pieņemtie lēmumi par pārkāpumu atzīšanu (skaits)

-

-

50

50

50

Maksātnespējas kontroles dienesta sūdzību izskatīšanas rezultātā pieņemti lēmumi (skaits)

-

-

100

95

90

Gadā pārbaudīti maksātnespējas procesi neklātienes padziļināto pārbaužu ietvaros (skaits)

-

-

50

50

50

Apmierinātie Maksātnespējas kontroles dienesta pieteikumi tiesai par administratoru atcelšanu (skaits)

12

16

15

14

 13

Maksātnespējas kontroles dienesta iesniegtie pieteikumi tiesai par administratoru atcelšanu (skaits)1

16

18

-

-

-

Maksātnespējas kontroles dienesta iesniegtie pieteikumi tiesai par administratoru atcelšanu par normatīvo aktu pārkāpumiem(skaits)2

-

-

17

16

15 

Pārbaudes administratora un tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas prakses vietā vai parādnieka – juridiskās personas – atrašanās vietā (skaits)3

39

50

-

-

Klātienes pārbaudes administratora un tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas prakses vietā vai parādnieka – juridiskās personas – atrašanās vietā (skaits)4

-

-

50

50

50 

Atcelto lēmumu īpatsvars no Maksātnespējas kontroles dienesta sūdzību izskatīšanas rezultātā pieņemto lēmumu skaita (%)

-

-

2,5

2,5

2,5

Atcelto lēmumu īpatsvars no Maksātnespējas kontroles dienesta uzraudzības kārtībā pieņemto lēmumu par pārkāpumu atzīšanu skaita (%)

-

-

3,0

3,0

3,0

Samazināto maksātnespējas procesu īpatsvars maksātnespējas procesos, kuri uzsākti saskaņā ar likumu „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” un Maksātnespējas likumu (spēkā līdz 31.10.2010.) no kopējā aktīvo procesu skaita uz 01.01.2015. (%)

98,0

98,0

99,0

99,0

99,0 

Maksātnespējas kontroles dienestā uzsāktas administratīvo pārkāpumu lietvedības (skaits)

96

140

140

140

140 

Maksātnespējas kontroles dienesta pieņemtie lēmumi par administratīvā soda uzlikšanu (skaits)

113

75

75

75

 75

Apmeklētas kreditoru sapulces (skaits)

80

75

75

80

75 

Nodrošināta juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksa

Izskatīti iesniegumi saistībā ar juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas procesa depozītu (skaits)

2 037

2 400

2 500

2 500

2 000 

Nodrošināta administratoru pretendentu un administratoru eksaminēšana un kvalifikācijas kontrole 

Organizēti administratora pretendenta un administratora kvalifikācijas eksāmeni (skaits)

4

5

4

4

4

Apstrādāti pieteikumi eksāmeniem (skaits)

115

120

120

120

120 

Piezīmes.
¹ Rādītāja nosaukums līdz 2020. gadam “Maksātnespējas kontroles dienesta iesniegto pieteikumu tiesai skaits par administratoru atcelšanu”.
² Rādītāja nosaukums no 2021. gada “Maksātnespējas kontroles dienesta iesniegto pieteikumu tiesai skaits par administratoru atcelšanu par normatīvo aktu pārkāpumiem”.
³ Rādītāja nosaukums līdz 2020. gadam “Pārbaužu skaits administratora un tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas prakses vietā vai parādnieka – juridiskās personas – atrašanās vietā”.
⁴ Rādītāja nosaukums no 2021. gada “Klātienes pārbaužu skaits administratora un tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas prakses vietā vai parādnieka – juridiskās personas – atrašanās vietā”.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 622 780

1 700 906

1 725 774

1 729 000

1 723 148

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

78 126

24 868

3 226

-5 852

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4,8

1,5

0,2

-0,3

Atlīdzība, euro

1 419 562

1 432 219

1 459 364

1 464 325

1 460 564

Vidējais amata vietu skaits gadā

56

60

621

62

62

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 088

1 951

1 948

1 947

1 946

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

16 446

27 380

10 080

16 080

12 600

Piezīmes.
1Palielinātas 2 amata vietas, lai nodrošinātu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas pasākumu plānā noteiktās sankcijas maksātnespējas procesa administratoriem.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

32 361

57 229

24 868

t. sk.:

Citas izmaiņas

32 361

57 229

24 868

Samazināti izdevumi no plānotā maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2020.gada 1.janvāri, kas ar likumu “Par valsts budžetu 2020.gadam” tika novirzīts, lai nodrošinātu kvalifikācijas eksāmenu maksātnespējas administratoriem.

3 751

-

-3 751

Samazināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem saskaņā ar MK 2019.gada 22.oktobra noteikumiem Nr.492 “Grozījumi MK 2017. gada 30. maija noteikumos Nr. 287 “Maksātnespējas administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība””.

22 846

-

-22 846

Palielināti izdevumi no ieņēmumu no maksas pakalpojumu un citiem pašu ieņēmumu atlikuma uz 2021. gada 1. janvāri izmantošanai 2021. gadā, nodrošinātu kvalifikācijas eksāmenu maksātnespējas administratoriem.

-

1 455

1 455

 Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)

5 764

-

-5 764

Izdevumu pārdale no budžeta resora “74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 10.00.00 “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana” Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022.gadam īstenošanai (tai skaitā 2  amata vietu izveide)  saskaņā ar MK 2020.gada 29.septembra protokola Nr.56 51.§ 6.1.3.punktu

-

55 774

55 774