Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt likumīgu, efektīvu un pārskatāmu maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības procesa norises gaitu un aizsargāt kreditoru kopuma intereses parādnieka ierobežotas maksātspējas vai maksātnespējas gadījumā.

Galvenās aktivitātes:

 1. uzraudzīt maksātnespējas procesa administratora (turpmāk – administrators) darbības likumību fiziskās personas maksātnespējas procesā un juridiskās personas maksātnespējas procesā, kā arī tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas darbības likumību tiesiskās aizsardzības procesā;
 2. nodrošināt maksātnespējas procesa un tiesiskās aizsardzības procesa likumīgu un efektīvu gaitu;
 3. īstenot normatīvajos aktos noteiktās kreditora tiesības maksātnespējas procesos, kuros Maksātnespējas kontroles dienests ir kreditors;
 4. organizēt fiziskās personas maksātnespējas procesa un juridiskās personas maksātnespējas procesa iemaksātā depozīta, tostarp par juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta, kas iemaksāts par tiesiskās aizsardzības procesa pieteikuma iesniegšanu atkārtoti gada laikā, naudas līdzekļu uzskaiti un iemaksāto naudas līdzekļu izmaksu;
 5. organizēt naudas līdzekļu, kas iegūti no tādas parādnieka mantas pārdošanas, kas kalpo par nodrošinājumu nodrošinātā kreditora prasījumam, kura prasījuma tiesības atkarīgas no nosacījuma iestāšanās, uzskaiti, uzglabāšanu un izmaksu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;
 6. izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas par maksātnespējas procesa noteikumu pārkāpšanu;
 7. organizēt administratora pretendenta eksāmenu un administratoru kvalifikācijas eksāmenu un nodrošināt administratoru iecelšanu amatā;
 8. atbrīvot, atcelt un atstādināt no amata administratoru, kā arī apturēt administratora amata darbību;
 9. ierasties pie tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas un administratora Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajā maksātnespējas reģistrā ierakstītajā prakses vietā vai parādnieka – juridiskās personas – atrašanās vietā pārbaudes veikšanai;
 10. īstenot uzraudzības un kontroles pasākumus attiecībā uz administratoriem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (turpmāk – NILLTPFN) jomā, kā arī piemērot NILLTPFN likumā noteiktās sankcijas;
 11. uzturēt un attīstīt Elektronisko maksātnespējas uzskaites sistēmu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Maksātnespējas kontroles dienests.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināta uzraudzības pasākumu veikšana

Gadā pārbaudīti maksātnespējas procesi neklātienes padziļināto pārbaužu ietvaros (skaits)

-

50

50

50

50

Klātienes pārbaudes administratora un tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas prakses vietā vai parādnieka – juridiskās personas – atrašanās vietā (skaits)

36

50

50

50

50

 Maksātnespējas kontroles dienesta uzraudzības kārtībā pieņemtie lēmumi par pārkāpumu atzīšanu (skaits)

-

50

50

50

50

Atcelto lēmumu īpatsvars no Maksātnespējas kontroles dienesta uzraudzības kārtībā pieņemto lēmumu par pārkāpumu atzīšanu skaita (%)

-

3,0

3,0

 3,0

3,0

 Maksātnespējas kontroles dienesta sūdzību izskatīšanas rezultātā pieņemti lēmumi (skaits)

-

100

95

90 

85

Atcelto lēmumu īpatsvars no Maksātnespējas kontroles dienesta sūdzību izskatīšanas rezultātā pieņemto lēmumu skaita (%)

-

2,5

2,5

2,5

2,5

Maksātnespējas kontroles dienesta iesniegtie pieteikumi tiesai par administratoru atcelšanu par normatīvo aktu pārkāpumiem (skaits)

38

17

16

15

14

Apmierinātie Maksātnespējas kontroles dienesta pieteikumi tiesai par administratoru atcelšanu (skaits)1

27

15

-

-

-

Apmierinātie Maksātnespējas kontroles dienesta pieteikumi tiesai par administratoru atcelšanu par normatīvo aktu pārkāpumiem (skaits)2

-

-

14

13

12

Maksātnespējas kontroles dienestā uzsāktas administratīvo pārkāpumu lietvedības (skaits)3

74

140

-

-

-

Maksātnespējas kontroles dienestā uzsāktie administratīvo pārkāpumu procesi (skaits)4

-

-

75

75

75

Maksātnespējas kontroles dienesta pieņemtie lēmumi par administratīvā soda uzlikšanu (skaits)

69

75

75

 75

75

Apmeklētas kreditoru sapulces (skaits)5

43

75

-

-

Dalība kreditoru sapulcēs (skaits)⁶

-

-

80

75

75

Nodrošināta juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksa

Izskatīti iesniegumi saistībā ar juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas procesa depozītu (skaits)

1 968

 

2 500

2 000

2 000 

2 000 

Piezīmes.

¹ Rādītāja nosaukums līdz 2021. gadam “Apmierinātie Maksātnespējas kontroles dienesta pieteikumi tiesai par administratoru atcelšanu (skaits)”.

² Rādītāja nosaukums no 2022. gada  “Apmierinātie Maksātnespējas kontroles dienesta pieteikumi tiesai par administratoru atcelšanu par normatīvo aktu pārkāpumiem (skaits)”.

3 Rādītāja nosaukums līdz 2021. gadam “Maksātnespējas kontroles dienestā uzsāktas administratīvo pārkāpumu lietvedības (skaits)”.

4 Rādītāja nosaukums no 2022. gada “Maksātnespējas kontroles dienestā uzsāktie administratīvo pārkāpumu procesi (skaits)”.

5 Rādītāja nosaukums līdz 2021. gadam “Apmeklētas kreditoru sapulces (skaits)”.

Rādītāja nosaukums no 2022. gada “Dalība kreditoru sapulcēs (skaits)”.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 599 905

1 725 774

1 729 000

1 723 148

1 723 148

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

125 869

3 226

-5 852

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

7,9

0,2

-0,3

-

Atlīdzība, euro

1 413 185

1 459 364

1 464 325

1 460 564

1 460 564

Vidējais amata vietu skaits gadā

55

62

661

66

66

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 126

1 948

1 827

1 827

1 827

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

9 840

10 080

17 002

13 241

13 241

Piezīmes.

1 No programmas 07.00.00 “Nekustamā īpašuma tiesību politikas īstenošana” pārdalītas 4 amata vietas, lai nodrošinātu Elektroniskās uzskaites sistēmas  darbības un uzlabojumu nepārtrauktību.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

5 855

9 081

3 226

t. sk.:

Citas izmaiņas

5 855

9 081

3 226

Samazināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2021. gada 1. janvāri, kas ar likumu “Par valsts budžetu 2021. gadam” tika novirzīts, lai nodrošinātu kvalifikācijas eksāmenu maksātnespējas administratoriem.

1 455

-

-1 455

Samazināti vienreizējie izdevumi pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam īstenošanai

4 400

-

-4 400

Palielināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem saskaņā ar MK 2019. gada 22. oktobra noteikumiem Nr. 492 “Grozījumi MK 2017. gada 30. maija noteikumos Nr. 287 “Maksātnespējas administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība””.

-

9 075

9 075

Palielināti izdevumi, kas ar likumu “Par valsts budžetu 2021. gadam” tika samazināti saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam)

-

6

6