Apakšprogrammas mērķis:

  • aizsargāt maksātnespējīgo parādnieku darbinieku intereses maksātnespējas procesā, tādējādi mazinot maksātnespējas radītās sociālās un ekonomiskās sekas.

Galvenās aktivitātes:

  1. apmierināt darbinieku prasījumus no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem;
  2. īstenot prasījuma tiesības attiecībā uz Maksātnespējas kontroles dienesta piešķirto naudas līdzekļu atmaksāšanu, kas izmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem darbinieku prasījumu apmierināšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Maksātnespējas kontroles dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gada (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Darbinieku prasījumu garantiju fonda administrēšana ir efektīva

No darbinieku prasījumu garantiju fonda apmierināto darbinieku prasījumu skaits

1 425

1 424

1 600

1 600

1 600

Nodrošināta savlaicīga un pamatota darbinieku prasījumu apmierināšana

Darbinieku prasījumu apmierināšanas ilgums (dienās)

45

70

65

55

55

Atcelto lēmumu īpatsvars (%) no kopējā Maksātnespējas kontroles dienesta pieņemto lēmumu par līdzekļu piešķiršanu darbinieku prasījumu apmierināšanai skaita

0

0,5

0,5

0,5

0,5

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

1 328 291

1 701 724

1 947 000

1 947 000

1 947 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

373 433

245 276

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

28,1

14,4

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

245 276

245 276

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

245 276

245 276

Palielināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, saskaņā ar informatīvo ziņojumu "Par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru 2017. - 2019.gadam", atbilstoši 2016.gada 2.augusta Ministru kabineta sēdē ( prot. Nr.38 38.§ ) noteiktajam

-

245 276

245 276