Apakšprogrammas mērķis:

  • aizsargāt maksātnespējīgo parādnieku darbinieku intereses maksātnespējas procesā, tādējādi mazinot maksātnespējas radītās sociālās un ekonomiskās sekas.

Galvenās aktivitātes:

  1. apmierināt darbinieku prasījumus no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem;
  2. īstenot prasījuma tiesības attiecībā uz Maksātnespējas administrācijai piešķirto naudas līdzekļu atmaksāšanu, kas izmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem darbinieku prasījumu apmierināšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Maksātnespējas administrācija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Darbinieku prasījumu garantiju fonda administrēšana ir efektīva

No darbinieku prasījumu garantiju fonda apmierināto darbinieku prasījumu skaits

1 432

1 808

1 649

1 717

1 802

Nodrošināta savlaicīga un pamatota darbinieku prasījumu apmierināšana

Darbinieku prasījumu apmierināšanas ilgums (dienās)

66

73

72

71

70

Atcelto lēmumu īpatsvars (%) no kopējā MNA pieņemto lēmumu par līdzekļu piešķiršanu darbinieku prasījumu apmierināšanai skaita

0,07

0,5

0,5

0,5

0,5

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 159 057

1 704 467

1 500 553

1 701 724

1 947 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

545 410

-203 914

201 171

245 276

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

47,1

-12,0

13,4

14,4

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

532 167

328 253

-203 914

t. sk.:

Citas izmaiņas

532 167

328 253

-203 914

Palielināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem saskaņā ar informatīvo ziņojumu "Par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru 2016. – 2018.gadam", ievērojot 2015.gada 16.jūnija Ministru kabineta sēdē ( protokola Nr.29 69.§ ) nolemto

-

328 253

328 253

Samazināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem saistībā ar to, ka iesniegumi darbinieku prasījumu segšanai tiks saņemti mazāk sakarā ar jaunākajām ekonomiskās izaugsmes prognozēm (saskaņā ar informatīvo ziņojumu "Par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru 2017. – 2019.gadam"), ievērojot 2016.gada 2.augusta Ministru kabineta sēdē ( protokola Nr.38 38.§ ) nolemto

532 167

-

-532 167