Apakšprogrammas mērķis:

aizsargāt maksātnespējīgo parādnieku darbinieku intereses maksātnespējas procesā, tādējādi mazinot maksātnespējas radītās sociālās un ekonomiskās sekas.

Galvenās aktivitātes:

  1. apmierināt darbinieku prasījumus no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem;
  2. īstenot prasījuma tiesības attiecībā uz Maksātnespējas kontroles dienesta piešķirto naudas līdzekļu atmaksāšanu, kas izmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem darbinieku prasījumu apmierināšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Maksātnespējas kontroles dienests.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019.gada (izpilde)

2020.gada plāns

2021.gada plāns

2022.gada prognoze

2023.gada prognoze

Darbinieku prasījumu garantiju fonda administrēšana ir efektīva

No darbinieku prasījumu garantiju fonda apmierinātie darbinieku prasījumi (skaits)

1 269

1 600

2 223

2 223

2 223

Nodrošināta savlaicīga un pamatota darbinieku prasījumu apmierināšana

Darbinieku prasījumu apmierināšanas ilgums dienās (skaits)

45

55

55

50

50 

Atcelto lēmumu īpatsvars  no kopējā Maksātnespējas kontroles dienesta pieņemto lēmumu par līdzekļu piešķiršanu darbinieku prasījumu apmierināšanai skaita (%)

0

0,5

0,5

0,5

0,5 

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 711 943

1 947 000

3 997 703

3 997 703

3 997 703

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

235 057

2 050 703

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

13,7

105,3

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

153 226

2 203 929

2 050 703

t. sk.:

Citas izmaiņas

153 226

2 203 929

2 050 703

 Palielināti izdevumi no ieņēmumu no maksas pakalpojumu un citiem pašu ieņēmumu atlikuma uz 2021. gada 1. janvāri saskaņā ar informatīvo ziņojumu "Par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru 2021.–2023.gadam" (MK 25.08. prot. Nr.50 30.§)

-

2 203 929

2 203 929

Samazināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem saskaņā ar informatīvo ziņojumu "Par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru 2021.–2023.gadam" (MK 25.08. prot. Nr.50 30.§)

153 226

-

-153 226