Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt finansējumu maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu segšanai maksātnespējīgajiem parādniekiem, kuriem nav aktīvu, sekmējot faktiski maksātnespējīgo parādnieku izslēgšanu no aprites, tādējādi uzlabojot un stabilizējot visu komercdarbības vidi valstī.

Galvenās aktivitātes:

  1. segt maksātnespējas procesa administrācijas izmaksas;
  2. īstenot prasījuma tiesības attiecībā uz Maksātnespējas kontroles dienesta piešķirto naudas līdzekļu atmaksāšanu, kas izmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem maksātnespējas procesa administrācijas izdevumu segšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Maksātnespējas kontroles dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gada (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Veiktas maksātnespējas procesa administrācijas izmaksas

Administratora atlīdzības segšana, komersantu skaits

15

22

14

14

10

Pārējo administrācijas izmaksu segšana, komersantu skaits

0

4

3

3

3

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

9 780

21 126

16 552

16 552

16 552

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

11 346

-4 574

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

116,0

-21,7

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

4 574

-

-4 574

t. sk.:

Citas izmaiņas

4 574

-

-4 574

Samazināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem maksātnespējas procesa izmaksām (saskaņā ar informatīvo ziņojumu "Par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru 2017. - 2019.gadam"), atbilstoši 2016.gada 2.augusta Ministru kabineta sēdē (prot. Nr.38 38.§) noteiktajam

4 574

-

-4 574