Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt finansējumu maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu segšanai maksātnespējīgajiem parādniekiem, kuriem nav aktīvu, sekmējot faktiski maksātnespējīgo parādnieku izslēgšanu no aprites, tādējādi uzlabojot un stabilizējot visu komercdarbības vidi valstī.

Galvenās aktivitātes:

  1. segt maksātnespējas procesa administrācijas izmaksas;
  2. īstenot prasījuma tiesības attiecībā uz Maksātnespējas administrācijas piešķirto naudas līdzekļu atmaksāšanu, kas izmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem maksātnespējas procesa administrācijas izdevumu segšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Maksātnespējas administrācija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Veiktas maksātnespējas procesa administrācijas izmaksas

Administratora atlīdzības segšana, komersantu skaits

56

35

22

14

14

Pārējo administrācijas izmaksu segšana, komersantu skaits

0

5

4

3

3

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

35 696

28 545

21 126

16 552

16 552

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-7 151

-7 419

-4 574

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-20,0

-26,0

-21,7

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

17 496

10 077

-7 419

t. sk.:

Citas izmaiņas

17 496

10 077

-7 419

1. Samazināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, ņemot vērā faktiski atlikušo maksātnespējas procesu skaitu, kurā Maksātnespējas administrācijai varētu būt jāsedz maksātnespējas procesa izmaksas (saskaņā ar informatīvo ziņojumu "Par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru 2016. – 2018.gadam"), atbilstoši 2015.gada 16.jūnija Ministru kabineta sēdē (prot. Nr.29 69.§) noteiktajam

17 496

-

-17 496

2. Palielināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem maksātnespējas procesa izmaksām (saskaņā ar informatīvo ziņojumu "Par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru 2017. – 2019.gadam"), atbilstoši 2016.gada 2.augusta Ministru kabineta sēdē (prot. Nr.38 38.§) noteiktajam

-

10 077

10 077