Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt finansējumu maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu segšanai maksātnespējīgajiem parādniekiem, kuriem nav aktīvu, sekmējot faktiski maksātnespējīgo parādnieku izslēgšanu no aprites, tādējādi uzlabojot un stabilizējot visu komercdarbības vidi valstī.

Galvenās aktivitātes:

  1. segt maksātnespējas procesa administrācijas izmaksas;
  2. īstenot prasījuma tiesības attiecībā uz Maksātnespējas administrācijas piešķirto naudas līdzekļu atmaksāšanu, kas izmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem maksātnespējas procesa administrācijas izdevumu segšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Maksātnespējas administrācija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Veiktas maksātnespējas procesa administrācijas izmaksas

Administratora atlīdzības segšana, komersantu skaits

146

154

35

22

14

Pārējo administrācijas izmaksu segšana, komersantu skaits

10

17

5

4

3

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

77 860

97 720

28 545

21 126

16 552

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

19 860

-69 175

-7 419

-4 574

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

25,5

-70,8

-26,0

-21,7

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

69 175

-

-69 175

t. sk.:

Citas izmaiņas

69 175

-

-69 175

Samazināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem saskaņā ar informatīvo ziņojumu "Par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru 2016. – 2018.gadam", ievērojot 2015.gada 16.jūnija Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.29 69.§) nolemto

23 470

-

-23 470

Samazināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, jo ir ieviests  finansēšanas modelis, kas paredz juridiskās personas maksātnespējas procesa depozītu, kas  samazinās maksātnespējas procesa izmaksas (saskaņā ar informatīvo ziņojumu "Par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru 2017. – 2019.gadam"), ievērojot 2016.gada 2.augusta Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.38 38.§) nolemto

45 705

-

-45 705