Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt finansējumu maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu segšanai maksātnespējīgajiem parādniekiem, kuriem nav aktīvu, sekmējot faktiski maksātnespējīgo parādnieku izslēgšanu no aprites, tādējādi uzlabojot un stabilizējot visu komercdarbības vidi valstī.

Galvenās aktivitātes:

  1. segt maksātnespējas procesa administrācijas izmaksas;
  2. īstenot prasījuma tiesības attiecībā uz Maksātnespējas kontroles dienesta piešķirto naudas līdzekļu atmaksāšanu, kas izmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem maksātnespējas procesa administrācijas izdevumu segšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Maksātnespējas kontroles dienests.
 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019.gada (izpilde)

2020.gada plāns

2021.gada plāns

2022.gada prognoze

2023.gada prognoze

Veiktas maksātnespējas procesa administrācijas izmaksas

Administratora atlīdzības segšana (komersantu skaits)

2

14

12

6

5

Pārējo administrācijas izmaksu segšana (komersantu skaits)

0

3

12

6

5

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

854

16 552

8 532

4 266

3 555

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

15 698

-8 020

-4 266

-711

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 838,2

- 48,5

-50,0

-16,7

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

8 020

-

-8 020

t. sk.:

Citas izmaiņas

8 020

-

 

Samazināti izdevumi no plānotā maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2021.gada 1.janvāri saskaņā ar informatīvo ziņojumu “Par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru 2021.–2023.gadam” (MK 25.08. prot. Nr.50 30.§)

7 570

-

-7 570

Samazināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem saskaņā ar informatīvo ziņojumu “Par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru 2021.–2023.gadam” (MK 25.08. prot. Nr.50 30.§)

450

-

-450