Programmas mērķis:

  • īstenot Eiropas Savienības attīstības sadarbības mērķus, samērojot tos ar Latvijas iespējām, starptautiskajām saistībām un ekspertīzi Latvijas prioritārajos reģionos.

Galvenās aktivitātes:

  1. palielināt Latvijas sniegtās attīstības palīdzības apjomu, tiecoties uz starptautisko saistību izpildi un palīdzības novirzīšanu attīstības sadarbības prioritārajām jomām Latvijas prioritārajās saņēmējvalstīs;
  2. palielināt Latvijas valsts institūciju, nevalstisko organizāciju, privātā sektora un sociālo partneru īstenoto projektu apjomu Latvijas prioritārajās saņēmējvalstīs, tai skaitā sadarbībā ar citiem starptautiskajiem donoriem;
  3. sadarbībā ar citiem donoriem palielināt īstenoto projektu skaitu, t.sk., piesaistot to līdzfinansējumu Latvijas iniciētu projektu īstenošanai, pēc iespējas veicinot ilgtermiņa aktivitāšu norisi.

Programmas izpildītājs: Ārlietu ministrija, sadarbībā ar nozaru ministrijām, valsts iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, sociālajiem partneriem un citiem sadarbības partneriem.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017.gads (izpilde)

2018.gada plāns

2019.gada plāns

2020.gada prognoze

2021.gada prognoze

Attīstības sadarbības politikas veicināšana, t.sk. starptautisko saistību izpilde

Finansēti projekti no Ārlietu ministrijas koordinētā divpusējā attīstības sadarbības budžeta (skaits)

10

10

10

10

10

Attīstības sadarbības projekti, kuriem ir piesaistīts citu donoru līdzfinansējums (skaits)

9

10

10

11

11

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017.gads (izpilde)

2018.gada plāns

2019.gada plāns

2020.gada prognoze

2021.gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

447 641

463 813

463 813

463 813

463 813

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

16 172

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,6

-

-

-