Programmas mērķis:

  • Eiropas Savienības attīstības sadarbības mērķu īstenošana, samērojot tos ar Latvijas iespējām, starptautiskajām saistībām un ekspertīzi Latvijas prioritārajos reģionos.

Galvenās aktivitātes:

  1. Latvijas sniegtās attīstības palīdzības apjoma, tiecoties uz starptautisko saistību izpildi un palīdzības novirzīšanu attīstības sadarbības prioritārajām jomām Latvijas prioritārajās saņēmējvalstīs palielināšana;
  2. Latvijas valsts institūciju, nevalstisko organizāciju, privātā sektora un sociālo partneru īstenoto projektu apjomu Latvijas prioritārajās saņēmējvalstīs, tai skaitā sadarbībā ar citiem starptautiskajiem donoriem, palielināšana;
  3. projektu skaita palielināšana sadarbībā ar citu donoru īstenoto, t.sk. sadarbībā ar Rīgas Juridisko augstskolu turpināt apmācību programmu Austrumu partnerības, Centrālāzijas un Rietumbalkānu valstu, valsts pārvaldes un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, piedāvājot starpdisciplināru apmācību kursu Latvijā par ES un starptautiskās ekonomikas, politikas un juridiskajiem jautājumiem, tādējādi nodrošinot Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts zināšanu un pieredzes nodošanu.

Programmas izpildītājs: Ārlietu ministrija, sadarbībā ar nozaru ministrijām, valsts iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, sociālajiem partneriem un citiem sadarbības partneriem.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Attīstības sadarbības politikas veicināšana, t.sk. starptautisko saistību izpilde

Finansēti projekti no Ārlietu ministrijas koordinētā divpusējā attīstības sadarbības budžeta (skaits)

10

10

10

10

10

Attīstības sadarbības projekti, kuriem ir piesaistīts citu donoru līdzfinansējums (skaits)

15

9

10

10

11

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

435 056

463 813

463 813

463 813

463 813

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

28 757

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6,6

-

-

-