Programmas mērķis:

  • ES attīstības sadarbības mērķu īstenošana, samērojot tos ar Latvijas iespējām, starptautiskajām saistībām un ekspertīzi Latvijas prioritārajos reģionos.

Galvenās aktivitātes:

  1. Latvijas sniegtās attīstības palīdzības apjoma, tiecoties uz starptautisko saistību izpildi un palīdzības novirzīšanu attīstības sadarbības prioritārajām jomām Latvijas prioritārajās saņēmējvalstīs palielināšana;
  2. Latvijas valsts institūciju, nevalstisko organizāciju, privātā sektora un sociālo partneru īstenoto projektu apjomu Latvijas prioritārajās saņēmējvalstīs, tai skaitā sadarbībā ar citiem starptautiskajiem donoriem, palielināšana;
  3. Sadarbībā ar Rīgas Juridisko augstskolu turpināt apmācību programmu Austrumu partnerības, Centrālāzijas un Rietumbalkānu valstu, valsts pārvaldes un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, piedāvājot starpdisciplināru apmācību kursu Latvijā par ES un starptautiskās ekonomikas, politikas un juridiskajiem jautājumiem, tādējādi nodrošinot Latvijas kā ES dalībvalsts zināšanu un pieredzes nodošanu.

Programmas izpildītājs: Ārlietu ministrija, sadarbībā ar nozaru ministrijām, valsts iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, sociālajiem partneriem un citiem sadarbības partneriem.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gada (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Attīstības sadarbības politikas veicināšana, t.sk. starptautisko saistību izpilde

Finansēti projekti no Ārlietu ministrijas koordinētā divpusējā attīstības sadarbības budžeta (skaits)

18

10

10

10

10

Attīstības sadarbības projekti, kuriem ir piesaistīts citu donoru līdzfinansējums (skaits)

6

15

7

7

7

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gada (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

403 020

451 400

463 813

463 813

463 813

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

48 380

12 413

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

12,0

2,7

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

12 413

12 413

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

12 413

12 413

Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam

-

12 413

12 413