Programmas mērķis:

īstenot ES attīstības sadarbības mērķus, samērojot tos ar Latvijas iespējām, starptautiskajām saistībām un ekspertīzi Latvijas prioritārajos reģionos.

Galvenās aktivitātes:

  1. palielināt Latvijas sniegtās attīstības palīdzības apjomu, tiecoties uz starptautisko saistību izpildi un palīdzības novirzīšanu attīstības sadarbības prioritārajām jomām Latvijas prioritārajās saņēmējvalstīs, jo īpaši Ukrainā;
  2. stiprināt Latvijas valsts institūciju, nevalstisko organizāciju, privātā sektora un sociālo partneru kapacitāti un palielināt īstenoto projektu apjomu Latvijas prioritārajās saņēmējvalstīs, tai skaitā sadarbībā ar citiem starptautiskajiem donoriem;
  3. sadarbībā ar citiem donoriem palielināt īstenoto projektu skaitu, t.sk. piesaistot to līdzfinansējumu Latvijas iniciētu projektu īstenošanai, pēc iespējas veicinot ilgtermiņa aktivitāšu norisi.

Programmas izpildītāji: Ārlietu ministrija sadarbībā ar nozaru ministrijām, valsts iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, sociālajiem partneriem un citiem sadarbības partneriem.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada prognoze

2025. gada prognoze

Attīstības sadarbības politikas veicināšana, t.sk. starptautisko saistību izpilde

Finansēti projekti no Ārlietu ministrijas koordinētā divpusējā attīstības sadarbības budžeta (skaits)

19

32

31

39

39

Attīstības sadarbības projekti, kuriem ir piesaistīts citu donoru līdzfinansējums (skaits)

11

16

16

20

20

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

577 496

1 363 813

1 663 813

1 863 813

1 863 813

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

786 317

300 000

200 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

136,2

22,0

12,0

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

300 000

300 000

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

300 000

300 000

Palielināti izdevumi, ievērojot iepriekšējā gadā uzsāktajam prioritārajam pasākumam “Attīstības sadarbības projektu īstenošana, ieguldījums globālajā un reģionālajā stabilitātē" paredzēto finansējuma apmēru 2023. gadam

-

300 000

300 000