Programmas mērķis:

īstenot ES attīstības sadarbības mērķus, samērojot tos ar Latvijas iespējām, starptautiskajām saistībām un ekspertīzi Latvijas prioritārajos reģionos.

Galvenās aktivitātes:

  1. palielināt Latvijas sniegtās attīstības palīdzības apjomu, tiecoties uz starptautisko saistību izpildi un palīdzības novirzīšanu attīstības sadarbības prioritārajām jomām Latvijas prioritārajās saņēmējvalstīs;
  2. palielināt Latvijas valsts institūciju, nevalstisko organizāciju, privātā sektora un sociālo partneru īstenoto projektu apjomu Latvijas prioritārajās saņēmējvalstīs, tai skaitā sadarbībā ar citiem starptautiskajiem donoriem;
  3. sadarbībā ar citiem donoriem palielināt īstenoto projektu skaitu, t.sk., piesaistot to līdzfinansējumu Latvijas iniciētu projektu īstenošanai, pēc iespējas veicinot ilgtermiņa aktivitāšu norisi.

Programmas izpildītāji: Ārlietu ministrija sadarbībā ar nozaru ministrijām, valsts iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, sociālajiem partneriem un citiem sadarbības partneriem.
 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Attīstības sadarbības politikas veicināšana, t.sk. starptautisko saistību izpilde

Finansēti projekti no Ārlietu ministrijas koordinētā divpusējā attīstības sadarbības budžeta (skaits)

13

10

14

10

10

Attīstības sadarbības projekti, kuriem ir piesaistīts citu donoru līdzfinansējums (skaits)

7

11

11

11

11

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

454 110

463 813

583 813

463 813

463 813

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

9 703

120 000

-120 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2,1

25,9

-20,6

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

120 000

120 000

t. sk.:

Prioritārie pasākumi

-

120 000

120 000

Atbalsts cietušajiem, sniedzot psiholoģisku, praktisku, medicīnisku, juridisku un praktisku palīdzību, stiprinātu mediju brīvību un veicinātu demokrātiskās reformas

-

120 000

120 000