Programmas mērķis:

īstenot ES attīstības sadarbības mērķus, samērojot tos ar Latvijas iespējām, starptautiskajām saistībām un ekspertīzi Latvijas prioritārajos reģionos.

Galvenās aktivitātes:

1) palielināt Latvijas sniegtās attīstības palīdzības apjomu, tiecoties uz starptautisko saistību izpildi un palīdzības novirzīšanu attīstības sadarbības prioritārajām jomām Latvijas prioritārajās saņēmējvalstīs;

2) palielināt Latvijas valsts institūciju, nevalstisko organizāciju, privātā sektora un sociālo partneru īstenoto projektu apjomu Latvijas prioritārajās saņēmējvalstīs, tai skaitā sadarbībā ar citiem starptautiskajiem donoriem;

3) sadarbībā ar citiem donoriem palielināt īstenoto projektu skaitu, t.sk. piesaistot to līdzfinansējumu Latvijas iniciētu projektu īstenošanai, pēc iespējas veicinot ilgtermiņa aktivitāšu norisi.

Programmas izpildītāji: Ārlietu ministrija sadarbībā ar nozaru ministrijām, valsts iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, sociālajiem partneriem un citiem sadarbības partneriem.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Attīstības sadarbības politikas veicināšana, t.sk. starptautisko saistību izpilde

Finansēti projekti no Ārlietu ministrijas koordinētā divpusējā attīstības sadarbības budžeta (skaits)

18

14

32

31

39

Attīstības sadarbības projekti, kuriem ir piesaistīts citu donoru līdzfinansējums (skaits)

5

11

16

16

20

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

693 524

583 813

1 363 813

1 663 813

1 863 813

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-109 711

780 000

300 000

200 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-15,8

133,6

22,0

12,0

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

120 000

900 000

780 000

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

700 000

700 000

Attīstības sadarbības projektu īstenošana, ieguldījums globālajā un reģionālajā stabilitātē

-

700 000

700 000

Citas izmaiņas

120 000

200 000

80 000

Samazināti izdevumi prioritārajam pasākumam “Atbalsts cietušajiem, sniedzot psiholoģisku, praktisku, medicīnisku, juridisku un praktisku palīdzību, stiprinātu mediju brīvību un veicinātu demokrātiskās reformas”

120 000

-

-120 000

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

 

 

 

Palielināti izdevumi attīstības sadarbības projektiem, sniedzot ieguldījumu drošības un stabilitātes veicināšanā Eiropas kaimiņu reģionos, veicot finansējuma pārdali no programmas 02.00.00 “Iemaksas starptautiskajās organizācijās” (MK 24.08.2021. prot.Nr.57 52.§ 11.1.p)

-

200 000

200 000