Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

07.01.00 Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana

Apakšprogrammas mērķis:

 • īstenot bezdarba mazināšanas un bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta politiku, nodrošinot kvalitatīvus pakalpojumus.

Galvenās aktivitātes:

 1. atbilstoši bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu vajadzībām, spējām un vēlmēm, nodrošināt šīm personām operatīvu un kvalitatīvu palīdzību, lai veicinātu to konkurētspēju darba tirgū;
 2. reģistrēt un uzskaitīt bezdarbniekus un darba meklētājus;
 3. organizēt aģentūras un darba devēju sadarbību un savstarpēju informācijas apmaiņu, uzskaitīt darba devēju pieteiktās darba vietas un informēt par tām;
 4. organizēt vai īstenot aktīvos nodarbinātības pasākumus un preventīvos bezdarba samazināšanas pasākumus;
 5. sagatavot priekšlikumus valsts politikas izstrādei un īstenošanai bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā;
 6. licencēt un uzraudzīt komersantus, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus (izņemot kuģa apkalpes komplektēšanu);
 7. prognozēt darba tirgus norises īstermiņā, tai skaitā veikt darba devēju aptauju;
 8. sniegt karjeras konsultācijas bezdarbniekiem, darba meklētājiem, bezdarba riskam pakļautām personām un citām personām, regulāri pilnveidot informatīvi metodisko bāzi karjeras konsultāciju pakalpojumu sniegšanai;
 9. nodrošināt informāciju par bezdarba situāciju valstī;
 10. sadarboties ar ārvalstu un starptautiskajām institūcijām bezdarba samazināšanas, nodarbinātības veicināšanas un karjeras konsultēšanas jomā, kā arī veikt pasākumus informācijas apmaiņas nodrošināšanai darbaspēka kustības jautājumos, nodrošināt Latvijas Republikas darbību Eiropas Nodarbinātības dienestu tīklā (EURES);
 11. koordinēt informācijas apmaiņu starp personām, kuras vēlas veikt brīvprātīgo darbu, un brīvprātīgā darba organizētājiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nodarbinātības valsts aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Efektīva un klientorientēta Nodarbinātības valsts aģentūras darbība

Klātienē apkalpotie Nodarbinātības valsts aģentūras klienti (skaits vidēji mēnesī)1

59 118

51 389

46 502

44 106

42 446

Apkalpotie klienti uz vienu klientu apkalpošanā nodarbināto (skaits vidēji mēnesī)

121

104

107

103

103

Bezdarbnieku un darba meklētāju īpatsvars, kuri sešu mēnešu laikā pēc bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa iegūšanas iesaistīti aktīvajos nodarbinātības pasākumos vai iekārtojušies darbā, (%)

60,4

63,5

58,1

57,7

57,2

Attālināti apkalpotie klienti2

63 007

70 511

82 025

85 724

88 956

Piezīmes.

1 Uzskaita klātienes vizīšu un konsultāciju skaitu Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētajiem klientiem, t.sk. individuālās karjeras konsultācijas un profilēšanu, kā arī uzskaita sadarbību ar darba devējiem un bezdarbnieku un darba meklētāju skaitu, kuriem izsniegti apmācību kuponi.

2 Klienti, kas izmanto sekojošus Nodarbinātības valsts aģentūras nodrošinātos e-pakalpojumus: CV reģistrēšanu CV vakanču portālā, apmācību monitoringa rīku, bezdarbnieka statusa reģistrēšanu BURVIS klientu portālā, darba tirgus īstermiņa prognozēšanas rīku, e-apmācību moduļus (rādītājs uzskaitē iekļauts ar 2018.gadu), darbinieku apstrādātās CVVP vakances, kuras reģistrējuši darba devēji (rādītājs uzskaitē iekļauts ar 2018.gadu), kā arī bezdarbnieka statusa iegūšanu elektroniski, izmantojot portālu www.latvija.lv (rādītājs uzskaitē iekļauts ar 2020.gadu).

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

6 482 443

6 466 074

6 465 989

6 465 989

6 465 989

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-16 369

-85

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-0,3

-

-

-

Atlīdzība, euro

4 921 072

4 958 471

4 958 471

4 958 471

4 958 471

Vidējais amata vietu skaits gadā

333,8

366

3571

357

357

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1228,5

1 129

1157,4

1157,4

1157,4

Piezīmes.

1 2020.-2022.gadā ik gadu veiktas izmaiņas amata vietu skaitā, t.sk:

 • samazinātas 3 amata vietas pasākuma “Personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošana un uzņemšana Latvijā” īstenošanai (finansējumu novirzot Nodarbinātības valsts aģentūrā nodarbināto atalgojuma palielināšanai), atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 26.§ 18.punktam;
 • pārskatot pakalpojuma sniegšanas procesus, samazinātas 6 amata vietas (finansējumu novirzot Nodarbinātības valsts aģentūrā nodarbināto atalgojuma palielināšanai), tai skaitā: 5 amata vietas, nodrošinot Valsts pārvaldes reformu plāna 2020.gadam ieviešanu, un 1 amata vieta, veicot amata vietas pārdali uz Sabiedrības integrācijas fonda apakšprogrammu 01.00.00 “Sabiedrības integrācijas fonda vadība”.

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

85

-

-85

t. sk.:

Citas izmaiņas

85

-

-85

Izdevumu samazinājums, ņemot vērā prognozējamo resursu ietaupījumu e-ID karšu turpmākā izsniegšanā, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta sēdes protokola Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunktam

85

-

-85