Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

07.01.00 Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana

Apakšprogrammas mērķis:

 • īstenot bezdarba mazināšanas un bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta politiku, nodrošinot kvalitatīvus pakalpojumus.

Galvenās aktivitātes:

 1. reģistrēt un uzskaitīt bezdarbniekus un darba meklētājus;
 2. informēt par darba devēju pieteiktajām brīvajām darba vietām, kā arī par bezdarbnieku un darba meklētāju tiesībām un pienākumiem;
 3. organizēt NVA un darba devēju sadarbību un savstarpēju informācijas apmaiņu, kā arī uzskaitīt darba devēju pieteiktās brīvās darba vietas;
 4. organizēt un īstenot Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā noteiktos aktīvos nodarbinātības pasākumus un preventīvos bezdarba samazināšanas pasākumus;
 5. veikt darba tirgus īstermiņa prognozēšanu (t.sk. darba devēju aptauju);
 6. informēt sabiedrību par situāciju bezdarba jomā;
 7. organizēt bezdarbnieku, darba meklētāju un darba devēju dialogu, lai samazinātu bezdarbu;
 8. sniegt karjeras konsultācijas bezdarbniekiem, darba meklētājiem un citām personām;
 9. apkopot karjeras konsultācijām nepieciešamo informāciju, izstrādāt jaunas un pilnveidot esošās karjeras konsultāciju metodes;
 10. nodrošināt deleģēto funkciju izpildi no Eiropas Sociālā fonda finansējamo pasākumu īstenošanā;
 11. licencēt un uzraudzīt komersantus, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus (izņemot kuģa apkalpes komplektēšanu);
 12. koordinēt informācijas apmaiņu starp personām, kuras vēlas veikt brīvprātīgo darbu, un brīvprātīgā darba organizētājiem.

 

Apakšprogrammas izpildītājs: Nodarbinātības valsts aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Efektīva un klientorientēta Nodarbinātības valsts aģentūras darbība

Klātienē apkalpotie Nodarbinātības valsts aģentūras klienti (skaits vidēji mēnesī)*

68 218

76 793

72 830

72 830

72 830

Apkalpotie klienti uz vienu klientu apkalpošanā nodarbināto (skaits vidēji mēnesī)

114

128

121

121

121

Bezdarbnieku un darba meklētāju īpatsvars, kuri sešu mēnešu laikā pēc bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa iegūšanas iesaistīti aktīvajos nodarbinātības pasākumos vai iekārtojušies darbā, (%)

52,3

53,5

51,3

51,3

51,3

Attālināti apkalpotie klienti (skaits vidēji mēnesī)**

-

62 000

62 500

63 000

62 000

* Uzskaita klātienes vizīšu un konsultāciju skaitu Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētajiem klientiem, t.sk. individuālās karjeras konsultācijas un profilēšanu, kā arī no 2016.gada uzskaita sadarbību ar darba devējiem.

**Rādītāju uzsāk mērīt ar 2017.gadu. Klienti, kas izmanto sekojošus Nodarbinātības valsts aģentūras nodrošinātos e-pakalpojumus: CV reģistrēšanu CV vakanču portālā, apmācību monitoringa rīku, bezdarbnieka statusa reģistrēšanu BURVIS klientu portālā, darba tirgus īstermiņa prognozēšanas rīku.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

7 010 155

6 590 470

6 576 870

6 536 870

6 536 870

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-419 685

-13 600

-40 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-6,0

-0,2

-0,6

-

Atlīdzība, euro

5 303 085

5 043 455

4 997 716

4 997 716

4 997 716

Vidējais amata vietu skaits gadā

443,7

382

379

379

379

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

996

1 100,2

1 098,9

1 098,9

1 098,9

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

60 600

47 000

-13 600

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

-

40 000

40 000

Izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu pasākumu īstenošanu atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra rīkojumam Nr.769 “Par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017.- 2021.gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma sadalījumu”

-

40 000

40 000

Citas izmaiņas

60 600

7 000

-53 600

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.40 43.§ 8.punktam

-

7 000

7 000

Izdevumu samazinājums saistībā ar  Ministru kabineta 2015.gada 2.decembra rīkojumā Nr.759 “Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā” paredzēto pasākumu turpināšanu 2018.gadā, ņemot vērā plānoto pasākumos iesaistāmo personu apjomu (atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 23.marta sēdes protokola Nr.15 2.§ 7.punktam piešķirtais finansējums 2018.gadam (147 115 euro) samazinās attiecībā pret 2017.gadam plānoto finansējuma apmēru (207 715 euro)), (samazinātas 3 amata vietas)

60 600

-

-60 600