Programmas mērķis:

  • nodrošināt Izglītības un zinātnes ministrijas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju darbību un attīstību, iekšējās lietošanas un resora koplietošanas informācijas sistēmu darbību un attīstību, kā arī Valsts izglītības informācijas sistēmas un Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas darbību un attīstību.

Galvenās aktivitātes:

  1. Izglītības un zinātnes ministrijas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju darbības un attīstības nodrošināšana;
  2. Izglītības un zinātnes ministrijas iekšējo un resora koplietošanas informācijas sistēmu darbības un attīstības nodrošināšana;
  3. Valsts izglītības informācijas sistēmas darbības nodrošināšana;
  4. Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas darbības nodrošināšana.

Programmas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Uzturētas un attīstītas valsts informācijas sistēmas, kuru pārzinis ir Izglītības un zinātnes ministrija

Valsts izglītības informācijas sistēma (skaits)

1

1

1

1

1

Valsts pārbaudījumu informācijas sistēma (skaits)

1

1

1

1

1

Nodrošināta datu apmaiņa ar informācijas sistēmu turētājiem. (IZM noslēgto līgumu skaits ar citām institūcijām )

-

83

105

113

113

Nodrošināta informācijas un komunikāciju tehnoloģiju darbība un attīstība Izglītības un zinātnes ministrijā

Interneta pieslēgums IZM ēkā (skaits)

1

1

1

1

1

Nomāti un īpašumā esoši serveri (skaits)

37

37

37

37

37

Mājas lapas (skaits)

3

3

3

3

3

Uzturētas Izglītības un zinātnes ministrijas un resora koplietošanas sistēmas

Lietvedības sistēmas Namejs uzturēšana (skaits)

1

1

1

1

1

Lietvedības sistēmas Namejs Lietotāju licenču uzturēšana (skaits)

250

499

541

541

560

Grāmatvedības sistēma HORIZON (iestāžu skaits)

40

40

38

38

38

Resursu vadības sistēmas “Horizon” uzturēšana (skaits)

1

1

1

1

1

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

1 553 311

2 265 076

1 657 224

1 584 798

1 584 798

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

711 765

-607 852

-72 426

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

45,8

-26,8

-4,4

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

680 278

72 426

-607 852

t. sk.:

Citas izmaiņas

680 278

72 426

-607 852

Veikts finansējuma samazinājums elektroniskā paraksta un autentifikācijas sertifikātu ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta sēdes protokola Nr.40 21.§ 3.punktam

278

-

-278

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

680 000

72 426

-607 574

Finansējuma atjaunošana, kas 2019.gadā tika pārdalīts no budžeta apakšprogrammas 01.07.00. "Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.,2.,3. un 4. klases izglītojamiem", lai izveidotu un uzturētu IZM vienotus kvalitātes, integritātes, pieejamības un drošības standartus un nodrošinātu VIIS darbību un sniegtos pakalpojumus esošā līmenī, kā arī turpinātu jaunu datu apmaiņas pakalpojumu izstrādi un ieviešanu

680000

-

-680 000

Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 01.15.00 "Sociālā atbalsta programma vispārējās izglītības pedagogiem", lai nodrošinātu Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) pielāgošanas pasākumus.

-

72 426

72 426