Programmas mērķis:

  • nodrošināt Izglītības un zinātnes ministrijas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju darbību un attīstību, iekšējās lietošanas un resora koplietošanas informācijas sistēmu darbību un attīstību, kā arī Valsts izglītības informācijas sistēmas un Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas darbību un attīstību.

Galvenās aktivitātes:

  1. Izglītības un zinātnes ministrijas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju darbības un attīstības nodrošināšana;
  2. Izglītības un zinātnes ministrijas iekšējo un resora koplietošanas informācijas sistēmu darbības un attīstības nodrošināšana;
  3. Valsts izglītības informācijas sistēmas darbības nodrošināšana;
  4. Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas darbības nodrošināšana.

Programmas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Uzturētas un attīstītas valsts informācijas sistēmas, kuru pārzinis ir Izglītības un zinātnes ministrija

Valsts izglītības informācijas sistēma (skaits)

1

1

1

1

1

Valsts pārbaudījumu informācijas sistēma (skaits)

1

1

1

1

1

Nodrošināta datu apmaiņa ar informācijas sistēmu turētājiem. (IZM noslēgto līgumu skaits ar citām institūcijām )

-

-

83

98

113

Nodrošināta informācijas un komunikāciju tehnoloģiju darbība un attīstība Izglītības un zinātnes ministrijā

Interneta pieslēgums IZM ēkā (skaits)

1

1

1

1

1

Nomāti un īpašumā esoši serveri (skaits)

37

37

37

37

37

Mājas lapas (skaits)

3

3

3

3

3

Uzturētas Izglītības un zinātnes ministrijas un resora koplietošanas sistēmas

Lietvedības sistēma IMPULSS (skaits)

1

1

1

-

-

IBM Lotus licences (skaits)

220

220

-

-

-

Lietvedības sistēmas Namejs uzturēšana (skaits)

-

1

1

1

1

Lietvedības sistēmas Namejs Lietotāju licenču uzturēšana (skaits)

-

250

499

499

499

Grāmatvedības sistēma HORIZON (iestāžu skaits)

27

40

40

40

40

Resursu vadības sistēmas “Horizon” uzturēšana (skaits)

-

-

1

1

1

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

1 553 311

1 479 344

2 265 076

1 584 798

1 584 798

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-73 967

785 732

-680 278

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-4,8

53,1

-30,0

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2 158

787 890

785 732

t. sk.:

Citas izmaiņas

2 158

787 890

785 732

Veikts finansējuma samazinājums elektroniskā paraksta un autentifikācijas sertifikātu ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta sēdes protokola Nr.40 21.§ 3.punktam

2 158

-

-2 158

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

787 890

787 890

Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 02.01.00 “Profesionālās izglītības programmu īstenošana”, lai nodrošinātu simulācijas iekārtas izvietošanu un uzturēšanu datu centrā, kā arī Horizon un MicroStrategy licenču uzturēšanu profesionālās izglītības iestādēs

-

107 890

107 890

Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 01.07.00. "Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.,2.,3. un 4. klases izglītojamiem", lai izveidotu un uzturētu IZM vienotus kvalitātes, integritātes, pieejamības un drošības standartus un nodrošinātu VIIS darbību un sniegtos pakalpojumus esošā līmenī, kā arī turpinātu jaunu datu apmaiņas pakalpojumu izstrādi un ieviešanu   

-

680 000

680 000