Programmas mērķis:

nodrošināt IZM informācijas un komunikāciju tehnoloģiju darbību un attīstību, iekšējās lietošanas un resora koplietošanas informācijas sistēmu darbību un attīstību, kā arī Valsts izglītības informācijas sistēmas un Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas darbību un attīstību.

Galvenās aktivitātes:

  1. IZM informācijas un komunikāciju tehnoloģiju darbības un attīstības nodrošināšana;
  2. IZM iekšējo un resora koplietošanas informācijas sistēmu darbības un attīstības nodrošināšana;
  3. Valsts izglītības informācijas sistēmas darbības nodrošināšana;
  4. Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas darbības nodrošināšana;

Programmas izpildītājs: IZM.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada      plāns

2022. gada  plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Uzturētas un attīstītas valsts informācijas sistēmas, kuru pārzinis ir IZM

Valsts izglītības informācijas sistēma (skaits)

1

1

1

1

1

Valsts pārbaudījumu informācijas sistēma (skaits)

1

1

1

1

1

IZM noslēgti līgumi ar citām institūcijām, nodrošinot datu apmaiņu ar informācijas sistēmu turētājiem (skaits)

105

110

135

140

140

Nodrošināta informācijas un komunikāciju tehnoloģiju darbība un attīstība IZM

Interneta pieslēgums IZM ēkā (skaits)

1

1

1

1

1

Mājas lapas (skaits)

3

3

7

7

7

Fiziskie serveri virtualizācijai (skaits)

-

-

10

13

13

Virtuālo serveri (skaits)

-

-

83

86

86

Fiziskie serveri bez virtualizācijas (skaits)

-

-

10

8

8

Padotības iestāžu informācijas sistēmas (skaits)

-

-

6

7

7

Uzturētas IZM un resora koplietošanas sistēmas

Lietvedības sistēmas Namejs uzturēšana (skaits)

1

1

1

1

1

Lietvedības sistēmas Namejs Lietotāju licenču uzturēšana (skaits)

541

541

581

600

600

Iestādes, kuras lieto grāmatvedības sistēmu HORIZON (skaits)

38

38

38

38

38

Resursu vadības sistēmas “Horizon” uzturēšana (skaits)

1

1

1

1

1

Publicēto datu kopas Latvijas Atvērto datu portālā, nodrošinot aktuālo izglītības datu pieejamību sabiedrībai (skaits)

-

12

15

18

18

Uzturēts VIIS publiskais portāls, pilnveidojot tā saturu un nodrošinot izglītības jomu raksturojošās informācijas pieejamību sabiedrībai (skaits)

-

-

1

1

1

Nodrošināts jaunā satura ieviešanas un attālinātu (hibrīd) mācību atbalsts

Ieviesti digitālie risinājumi (platformas)

-

2

2

2

2

Nodrošināta elektronisko resursu pieejamība izglītības iestādēm

Izglītības iestādes, kas lieto izveidotos servisus (skaits)

-

308

350

400

450

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 984 380

3 290 798

1 584 798

1 584 798

1 584 798

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 306 418

-1 706 000

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-65,8

-51,8

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

1 706 000

-

-1 706 000

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

1 706 000

-

-1 706 000

Finansējums platjoslu infrastruktūrai (broadband) “vidējā jūdze”, internetam skolām, mācību satura digitalizācijai (Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2021. gadam saskaņā ar MK 02.09.2020. sēdes protokola Nr. 51 55.§ 2. punktu)

1 706 000

-

-1 706 000