Programmas mērķis:

  • nodrošināt sabiedrību ar aktuālu un precīzu informāciju par visiem nekustamajiem īpašumiem un tos veidojošiem objektiem valstī.

Galvenās aktivitātes:

  1. nekustamo īpašumu un to objektu reģistrācija un aktualizācija Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā;
  2. adresācijas objektu reģistrēšana un aktualizēšana Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā;
  3. kadastra objektu kadastrālās vērtības aprēķināšana;
  4. būvju un telpu grupu kadastrālā uzmērīšana;
  5. augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas uzkrāšana par visu valsti Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālajā datubāzē;
  6. apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveide un uzturēšana;
  7. informācijas izsniegšana no Valsts zemes dienesta uzturētajām informācijas sistēmām (Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma, Valsts adrešu reģistra informācijas sistēma, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze, Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālā datu bāze, Arhīvs);
  8. zemes kadastrālās uzmērīšanas organizēšana bijušajiem zemes īpašniekiem par valsts budžeta līdzekļiem.

Programmas izpildītājs: Valsts zemes dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gada (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

NĪVK IS kadastra objektu uzturēšana (tai skaitā kadastra objektu nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību uzturēšana un aktualizācija NĪVK IS)

Uzturēto kadastra objektu skaits (tūkst.)

5997

5 930

5930

5 930

5930

Jaunu kadastra objektu reģistrācija (kadastra objektu skaits)

56877

50 000

50000

50 000

50000

Publisko reģistru datu aktualitātes nodrošināšana

Kadastra objektu aktualizācija (kadastra objektu skaits)

517858

600 000

600000

600 000

600000

Valsts adrešu reģistrā uzturēto adrešu skaits (tūkst.)

1396

1388

1405

1 408

1410

Kadastrālo vērtību bāzes izstrāde un sabiedrības informēšana par kadastrālajām vērtībām

Bāzes rādītāju skaits

241320

241320

241320

274370

274370

Personām rakstiski sniegto skaidrojumu par kadastrālajām vērtībām skaits

102

200

200

350

350

Informācijas sagatavošana no kadastra informācijas sistēmas par personai piederošo īpašumu

Informācijas pieprasījumu skaits

62670

50000

55000

55000

55000

Gada laikā par budžeta līdzekļiem bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem uzmērītās zemes1

Zemes vienību skaits

67

70

70

70

70

Informācijas par apgrūtinātajām teritorijām un objektiem reģistrēšana un uzkrāšana Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmā

ATIS datu sniedzēju skaits

30

45

105

115

125

ATIS reģistrēto un uzturēto elementu skaits (tūkst.)

3709

2750

3900

3950

4000

Būvju un telpu grupu kadastrālā uzmērīšana

Būvju un telpu grupu kadastrālajā uzmērīšanā izpildītie pakalpojumi (pakalpojumu skaits)

-

-

11 000

11 000

11 000

VZD pārziņā esošo informācijas sistēmu datu izplatīšana

Pieprasījumu skaits no teksta datu servisiem

-

-

8100 000

8100 000

8100 000

Pieprasījumu skaits no ģeotelpisko datu servisiem

-

-

20000 000

20000 000

20000 000

Informācijas sagatavošana un izsniegšana sertificētām personām (pieprasījumu skaits)

-

-

42 000

42 000

42 000

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

14822026

15175422

14739211

14735782

14735782

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

353396

-436211

-3429

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2,4

-2,9

-

-

Atlīdzība, euro

10586050

10652035

10652035

10653646

10653646

Vidējais amata vietu skaits gadā

828

828

7691

769

769

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1062

1066

1150

1150

1150

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

34223

61516

43180

43180

43180

Piezīmes.

1 Samazinātas 59 amata vietas saistībā ar Valsts pārvaldes reformu plāna 2020.gada īstenošanu.

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

437 001

790

-436211

t. sk.:

Citas izmaiņas

436241

-

-436241

Samazināti izdevumi no plānotā maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri, kas ar likumu „Par valsts budžetu 2019.gadam" tika novirzīts Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā un MK 09.10.2018. not.Nr.624 "Grozījumi MK 28.07.2015. not.Nr.438 "Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi"" noteikto pasākumu īstenošanu, kā arī nodrošinātu MK noteikumu projekta "Adresācijas noteikumi" īstenošanu

436241

-

-436241

Ilgtermiņa saistības

760

790

30

Palielināti izdevumi iemaksu veikšanai Starptautiskajā mērnieku federācijā

760

790

30